Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Blåreseptordningen - apotek og bandasjist

Apotek og bandasjist som har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan kreve refusjon etter folketrygdloven § 5-14 og forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften).

Finansieringen av ordningen med blå resept består av to deler: 

 • egenandeler fra kunden
 • refusjon fra Helfo

Relevant regelverk

Apotek og bandasjist er pliktig til å sette seg inn i gjeldende forskrifter og regelverk før de sender krav til Helfo:

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m (lovdata.no)

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (lovdata.no)

Rundskriv til folketrygdloven § 5-14 – legemidler (helsedirektoratet.no)

Rundskriv til folketrygdloven § 5-14 – næringsmidler (helsedirektoratet.no)

rundskriv til folketrygdloven § 5-14 – medisinsk forbruksmateriell (helsedirektoratet.no)

Har kunden blåreseptvedtak?

Pasienten får vedtaket på Helsenorge, i elektronisk postkasse eller i posten. Hvis kunden har et digitalt vedtak, kan kunden vise dette frem på apoteket eller hos bandasjisten – for eksempel på mobilskjerm.

Apoteket eller bandasjisten kan søke etter nødvendig vedtaksinformasjon i den elektroniske vedtaksspørringen i tjenesten Blåreseptvedtak. 

Helfos vedtaksdatabase inneholder gyldige vedtak om individuell stønad til legemidler (§ 3) og næringsmidler (§ 6) på blå resept og ved yrkesskade (§ 5-25). 

Du kan lese mer om innlogging og hvem som har tilgang til vedtaksspørringen på siden Tjenesteportalen for helseaktører.

Kunden må gi muntlig samtykke til oppslag i vedtaksdatabasen. Alle oppslag logges i tjenesten Blåreseptvedtak, slik at kunder som ønsker det, kan få innsyn i hvem som har gjort oppslag på deres personnummer.

Apoteket må søke på det konkrete legemiddelet som skal ekspederes. Hvilken styrke eller form som velges, har ingen betydning. Finner systemet et vedtak som omfatter et legemiddel med samme ATC-kode, vil dette vises frem. Søkes det etter vedtak på vanedannende legemidler som Helfo har rekvireringsvilkår for, må HPR-nummeret til legen som har skrevet resepten og reseptdato, fylles inn. Opplysningene brukes til å gjøre automatisk oppslag på om legen er pasientens fastlege eller jobber på samme legekontor som fastlegen.

Les mer om rekvireringsvilkår for stønad til legemidler i gruppe A og B i § 3, femte ledd i rundskriv til folketrygden § 5-14 (helsedirektoratet.no).

Hvis refusjonskoden på blåresepten er fraværende eller ikke samsvarer med refusjonskoden i vedtaket, er det informasjonen på vedtaket som skal benyttes ved registrering av resepten.

Blå resept

Legen kan rekvirere legemidler på blå resept ved behandling av alvorlig sykdom og risikofaktor for alvorlig sykdom, når det er behov for langvarig behandling. Det samme gjelder for næringsmidler til spesielle medisinske formål og medisinsk forbruksmateriell ved kronisk sykdom. Kravet til langvarig behandling gjelder ikke for stønad etter § 4.

Følgende forskrift beskriver blåreseptordningen og hvilke refusjonsområder som kommer inn under ordningen:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (lovdata.no)

Det kan ikke kreves høyere egenandel fra kunden enn det forskriften sier.

Kravene er like for alle resepter, og følger av krav i blåreseptforskriften og forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m (lovdata.no).

Resepter er som hovedregel gyldige i ett år fra rekvireringsdatoen, og all registrering må skje innenfor reseptens gyldighetsperiode. Utleveringen skal også som hovedregel skje innenfor reseptens gyldighetsperiode. 

På blå resepter skal det være opplysninger om

 • pasienten
 • rekvirerende lege
 • legemiddelet/produktet med doseringsform, styrke eller sammensetning og mengde.
 • riktig refusjonshjemmel:
  • forhåndsgodkjente legemidler: § 2 med riktig refusjonskode
  • legemidler med vedtak om individuell stønad: § 3, eventuelt med refusjonskode
  • medisinsk forbruksmateriell: § 5 med riktig hjemmelspunkt
  • næringsmidler: § 6 med riktig hjemmelspunkt

§ 2 Forhåndsgodkjent refusjon

Pasienten kan få dekket legemidler direkte på blå resept dersom

 • sykdommen krever minst tre måneders behandling i løpet av et år
 • legemiddelet står oppført på refusjonslisten
 • pasientens sykdom omfattes av en refusjonskode
 • refusjonsvilkårene er oppfylt (refusjonslisten fra Direktoratet for medisinske produkter). For enkelte legemidler er det unntak fra kravet om tre måneders behandling. For disse er unntaket gitt som vilkår tilknyttet preparatet i denne refusjonslisten

En rekke legemidler er forhåndsgodkjent for rekvirering direkte på blå resept. Hvilke legemidler dette gjelder, står i refusjonslisten. Refusjonslisten er utarbeidet av og blir oppdatert av Direktoratet for medisinske produkter (tidligere Statens legemiddelverk). Refusjonsrett for legemidlene inntrer straks legen skriver en blå resept.

Av refusjonslisten fremgår vilkår og krav til rekvirering, og det er legen som vurderer om vilkårene for rekvirering direkte på blå resept er oppfylt.

Et vilkår kan være at behandlingen skal være instituert (startet) av relevant spesialist. 

Dersom allmennlege rekvirerer legemiddelet i etterkant, kan det for enkelte legemidler være krav om at legen påfører resepten hvilken spesialist som har instituert behandlingen. Dette kravet skal kontrolleres av apoteket.

Når det er et vilkår at legemiddelet skal rekvireres av spesialist, kreves det at resepten skrives ut av spesialist innen det aktuelle fagområdet hver gang resepten fornyes.

§ 3 Individuell stønad

Ved ekspedering av resepter med vedtak om individuell stønad må apotek

 • sjekke at vedtaket er gyldig
 • sjekke om vedtaket er tidsbegrenset
 • legge inn aktuell informasjon og refusjonskoden som står oppført i vedtaket
 • legge inn 2300 som Helfo-kontor (ordinære vedtak)
 • sjekke at rekvireringen er utført av riktig lege/legekontor når dette er oppgitt i vedtaket
 • kontrollere dose og tidsbegrensning for vedtak som gjelder vanedannende legemidler

Vedtaket er gyldig for legemiddelet som er oppført i vedtaket. Det er i tillegg  gyldig for andre legemidler med samme virkestoff, formulering og reseptgruppe, med mindre vedtaket gir spesifikke begrensninger, legemiddelet skal metodevurderes eller en metodevurdering konkluderer med at prioriteringskriteriene ikke er oppfylt. 

Ved mangelsituasjoner er vedtaket fra Helfo også gyldig for andre legemidler som Direktoratet for medisinske produkter spesifikt har godkjent som alternativer som kan utleveres uten at legen søker om registreringsfritak. Da registreres 0366 som Helfo-kontor. Dette gjelder kun for tidsperioden som Direktoratet for medisinske produkter har oppgitt. Hvis legemiddelet som er oppgitt i vedtaket er midlertidig eller permanent utgått, må pasienten finne andre alternativer sammen med legen.

Mer informasjon om mangelsituasjoner finner du på Direktoratet for medisinske produkters nettsider.

Helfo sender vedtak til digital postkasse for de kundene som har valgt digital postkasse. Dette innebærer at også vedtak som vises frem på for eksempel mobilskjerm er gyldige.

Dersom det ikke foreligger vedtak om individuell stønad, kan apoteket kontakte Helfo for å få nødvendige opplysninger. Fullmakt fra kunden må foreligge for at Helfo kan gi denne informasjonen.

Her kan du lese mer om hvordan du registrerer vedtak.

På temasiden «Blåreseptordningen» finner du mer informasjon om blåreseptordningen. Her kan du også lese om hvordan legen kan søke om individuell stønad på vegne av pasienten sin.
 

§ 4 Smittsomme sykdommer

Du finner særregler for stønad til legemidler ved allmennfarlige smittsomme sykdommer i Blåreseptforskriften § 4. 

Det kan ytes stønad etter § 4, selv om kunden ikke er medlem av folketrygden. Det er ikke krav til langvarig behandling for å få stønad etter § 4. 

Når legemidlene er forskrevet etter § 4, skal kunden ikke betale egenandel.

§ 5 Medisinsk forbruksmateriell

Helfo kan gi stønad til medisinsk forbruksmateriell ved medisinske tilstander/diagnoser som er omtalt i blåreseptforskriften § 5. Medisinsk forbruksmateriell som er forhåndsgodkjent for stønad, er oppført i produkt- og prislistene

Legen skal som hovedregel rekvirere medisinsk forbruksmateriell på det aktuelle punktet i § 5.

For visse typer medisinsk forbruksmateriell krever imidlertid Helfo at legen gjør en særskilt vurdering av pasientens behov, og spesifiserer hvilke produkter som skal brukes. I praksis betyr dette at legen i noen tilfeller må rekvirere flere e-resepter for samme tilstand/diagnose.

Her ser dere hvilke artikkelgrupper som krever egen resept.

Utlevering av medisinsk forbruksmateriell

Legen har ansvaret for å vurdere pasientens behov for medisinsk forbruksmateriell på blå resept, og for at resepten inneholder nødvendige opplysninger. Informasjon som legen har lagt inn i merknadsfeltet på resepten, skal også vurderes før utlevering. Hvis resepten mangler opplysninger, inneholder feil eller er uklar, må du som utleverer kontakte legen for avklaring før det foretas intervensjon og utlevering.

Du som utleverer, skal veilede kunden i valg av produkt og riktig mengde opp mot den enkeltes behov.

Ved endring i oppførte produkter er det viktig at du hjelper bruker med å finne erstatningsprodukter i aktuell produkt- og prisliste. Dette skal skje uavhengig av hvem som er produsent eller leverandør av produktene.

I tilfeller der kunden etterspør et spesifikt produkt som han har rett til stønad til, er du pliktig til å levere ut dette produktet. Dette innebærer ikke at du må ha produktet på lager, men at du skal kunne skaffe produktet til veie.

Det kan være vilkår knyttet til utleveringen, som for eksempel alder- eller antallsbegrensning.

Du finner mer informasjon om krav til rekvirering og utlevering i rundskriv til folketrygden § 5-14 - medisinsk forbruksmateriell  (helsedirektoratet.no).

§ 6 Næringsmidler

Helfo kan gi stønad til næringsmidler ved medisinske tilstander/diagnoser som er omtalt i blåreseptforskriften § 6. Pasienten får da et vedtak om individuell stønad for § 6 punkt 1, 2 eller 4. Det er vedtaket sammen med resepten som gir rett til stønad. Legen kan rekvirere næringsmidler direkte på blå resept etter § 6 punkt 3.

Hvilke næringsmidler som er forhåndsgodkjent for stønad, er oppført i produkt- og prislistene. Enkelte vedtak fra Helfo kan være gyldige for et spesifikt næringsmiddel som ikke står oppført i produkt- og prislistene. Helfo krever at legen gjør en særskilt vurdering av pasientens behov for behandling. Legen skal som hovedregel rekvirere næringsmidler på det aktuelle punktet i § 6.

Her kan du lese mer om rekvirering og krav til særskilt rekvirering på § 6. 

Du som utleverer, skal veilede kunden i valg av produkt og riktig mengde opp mot den enkeltes behov.

Tre måneders utlevering

Apoteket/bandasjisten kan ikke utlevere legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell på blå resept for mer enn tre måneders forbruk om gangen. 

Dersom kunden har frikort og utleveringen gjelder for en egenandelsperiode som går inn i neste kalenderår, skal hele utleveringen skje på kundens frikort for inneværende år. Kunden betaler derfor ikke egenandel for den delen av utleveringen som skal brukes i starten av neste kalenderår. 

Ved lengre utenlandsopphold kan det likevel utleveres for inntil ett års forbruk.

Apoteket eller bandasjisten skal da beregne én egenandel for hver utleverte mengde som tilsvarer tre måneders forbruk. Dersom oppholdet strekker seg til et nytt kalenderår og kunden har frikort for inneværende kalenderår, skal kunden betale egenandel for de tremånedersperiodene som gjelder for neste år.

Eksempel: En kunde kommer i november og forteller at hun skal på en utenlandsreise som varer til 1. august. Hun har frikort og ber om å få utlevert legemidler for ni måneders forbruk. I dette tilfellet gjelder frikortet bare for den første tremånedersperioden, og kunden må betale egenandel på vanlig måte for de to neste tremånedersperiodene. 

Egenandeler

Kunden betaler en egenandel på 50 prosent av reseptbeløpet, men maksimalt 520 kroner per resept for tre måneders forbruk av legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell. Resepter som er forskrevet fra samme lege og på samme dato anses som én resept. 

Noen grupper er fritatt fra å betale egenandel. I tillegg til enkelte diagnosebaserte fritaksgrunner gjelder egenandelsfritak for

Kunder som har frikort for helsetjenester, skal heller ikke betale egenandel.

Se også § 8 i følgende forskrift:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften) (lovdata.no)

Frikortspørringen

Det er laget en egen frikortspørring for apotek/bandasjist. Denne tjenesten er integrert i apotekenes og bandasjistenes egne datasystem.

Oppslag gjøres automatisk underveis i reseptekspedisjonen, og frikortspørringen bekrefter egenandelsfritak både dersom pasienten har frikort for helsetjenester og om pasienten har minste pensjonsnivå, og av den grunn fritak for egenandel for blå resept.

Dersom frikortspørringen ikke bekrefter egenandelsfritak, må apotek/bandasjist kreve egenandel av en person med minste pensjonsnivå. Apotek/bandasjist bør da opplyse kunden om at Helfo automatisk vil utbetale egenandelen til kunden i etterkant, forutsatt at personen er registrert med minste pensjonsnivå hos Nav.

Spesifisert kvittering

Næringsmidler og legemidler kan kjøpes mens kunden venter på vedtak om individuell stønad. Når det er innvilget individuell stønad, kan kunden få utgiftene refundert ved å sende inn original, spesifisert kvittering fra apotek/bandasjist til Helfo. Kjøpet må være gjort etter resept fra lege.

For næringsmidler gis det bare refusjon for utgifter etter prisene som er angitt i produkt- og prislisten. For legemidler gjelder refusjonsprisen som Direktoratet for medisinske produkter har fastsatt.

Frist for innsending av kvitteringene er seks måneder fra kjøpsdato.

På helsenorge kan du lese om hvordan kunden kan sende søknad til Helfo for å få refundert utgifter til legemidler.

På helsenorge kan du også lese om hvordan kunden kan sende søknad til Helfo for å få refundert utgifter til næringsmidler.
 

Medisinbytte

Apoteket kan bytte det rekvirerte legemiddelet med et likeverdig legemiddel (generisk eller biotilsvarende) dersom det er oppført på byttelisten. Det er Direktoratet for medisinske produkter som godkjenner legemidlene som er byttbare.

Legen kan reservere pasienten mot bytte kun dersom det finnes individuelle, tungtveiende medisinske grunner til det. Kunden betaler da vanlig egenandel. Kundene som selv motsetter seg å bytte, må betale prisforskjellen. Dette mellomlegget regnes ikke inn i grunnlaget for frikort for helsetjenester og er ikke omfattet at egenandelsforskriften. 
Apoteket skal informere pasienten om det billigste alternativet og prisforskjellen.

Intervensjon, påføre resepten opplysninger

Dersom intervensjon (endring eller påføring av opplysninger) blir gjennomført for at utlevering kan foretas på blå resept, skal opplysningene påføres resepten og attesteres. Ved elektronisk resept skjer datering og signering elektronisk. Hvis kunden har en papirresept, attesteres intervensjonen med dato, signatur og stempel. Intervensjon skal kun foretas etter samråd med lege.

Én-månedsregelen for sykehusapotek

Sykehusapoteket kan utlevere enkelte legemidler og næringsmidler for sondeernæring for inntil én måneds behandling på blå resept når individuell søknad om stønad er sendt til Helfo. Dette gjelder pasienter der sykehuslegen anser/vurderer at behandlingen må startes opp umiddelbart eller ikke kan avbrytes når søknaden er til vurdering hos Helfo. Sykehuslegen skal skrive på resepten hvilken dato pasienten er utskrevet fra eller har vært til konsultasjon på sykehuset.

Ved utlevering etter én-månedsregelen skal 9900 registreres som Helfo-kontor. 

Du finner mer informasjon om én-månedsregelen i § 7 i

rundskriv til § 5-14 (blåreseptforskriften) (helsedirektoratet.no)

 

Først publisert: 06.12.2018 Siste faglige endring: 10.06.2024 Se tidligere versjoner