Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rettigheter ved yrkesskade/yrkessykdom

Privatpersoner med yrkesskade eller yrkessykdom må ha et yrkesskadevedtak fra Nav for å få rett til dekning av utgifter som følge av yrkesskaden/yrkessykdommen. Vedtaket beskriver skaden eller sykdommen.

For å få full dekning til helsetjenester etter reglene om yrkesskade/yrkessykdom er det et krav at behovet for helsetjenesten hovedsakelig eller i det vesentlige skyldes yrkesskaden/yrkessykdommen. I den videre teksten omtaler vi yrkesskade og yrkessykdom som yrkesskade.

Les mer om yrkesskade og yrkessykdom på nav.no.

Lege

Undersøkelse og behandling hos lege

Ved legebehandling som du vurderer er nødvendig som følge av den godkjente yrkesskaden, skal pasienten ikke betale egenandel. Forbruksmateriell som brukes under konsultasjonen, dekkes etter takstene 10 a-d, jf. også merknad B5.

Dersom pasienten ikke har fått vedtak om godkjent yrkesskade fra NAV ennå, må pasienten betale ordinær egenandel for behandlingen. Pasienten må sende inn kvitteringene innen 6 måneder etter at yrkesskaden ble godkjent av Nav for å få refusjon fra Helfo.

Har pasienten utgifter etter at yrkesskaden er godkjent, er fristen for å kreve refusjon 6 måneder fra den enkelte behandlingsdato.

Helfo dekker kun utgifter når du som lege har rett til trygderefusjon. Se følgende forskrift:

forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (lovdata.no)

Legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell

Hvis du vurderer at pasienten har behov for legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i behandlingen av en godkjent yrkesskade, skal du sende en søknad til Helfo.

Hvordan søker du?

Du finner et tilpasset søknadsskjema i tjenesteportalen som du kan bruke når du søker om stønad til legemidler eller næringsmidler. Her får du god veiledning underveis om hvilke opplysninger som er nødvendige.

Husk å krysse av for yrkesskade. 

Hvis du ikke har mulighet til å benytte søknadsløsningen for legemidler og næringsmidler, kan du benytte papirskjemaene nederst på siden.  

De digitale søknadsløsningene er ikke tilpasset medisinsk forbruksmateriell. Du må derfor bruke papirskjemaet nederst på siden ved søknad.

Næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell må stå oppført på produkt- og prislistene til Helfo.

Du kan bruke takst H1 for å skrive søknaden.

Hvordan får du vite utfallet av søknadene for legemidler og næringsmidler?

Hvis søknaden er innvilget eller avslått automatisk i den nye søknadsløsningen, vil du se svaret umiddelbart. Du kan bruke funksjonen for PDF eller utklipp for å lagre informasjonen i journalen, eller lage et kort journalnotat om utfallet. Dersom søknaden har gått til manuell behandling, eller du har søkt via EPJ eller på papir, kan du bruke søknadsløsningen for å se om pasienten har fått et vedtak. 

Pasienten får vedtaket på helsenorge.no, i elektronisk postkasse eller i posten. 

Apoteket har tilgang til en spørretjeneste som gjør at de kan se gyldige vedtak på aktuelt legemiddel eller næringsmiddel, så snart det foreligger.

Hvem kan søke?

Som hovedregel kan fastlege/allmennlege søke om stønad til legemidler ved godkjent yrkesskade. Det stilles imidlertid krav til søknad fra relevant spesialist for visse legemidler. Du kan lese om dette i rundskriv til § 5-25 – Stønad ved yrkesskade under "Hvem kan søke".

Det er også noen legemidler som det ikke gis stønad til etter § 5-25. Du finner disse i rundskriv § 5-25 – Stønad ved yrkesskade under "Nødvendige legemidler".

Opioider i ATC-gruppe N02A og ATC-kode N07BC02 og R05DA04 til behandling av ikke-kreftrelaterte smerter

Fastleger, leger ved fastlegens kontor og leger ved tverrfaglige smerteklinikker kan søke om stønad til opioider ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter for døgndose opp til 100 mg orale morfinekvivalenter (OMEQ). Pasienten skal ha en avklart smertetilstand.

For døgndoser fra 100 mg og opp til 300 mg OMEQ og ved uavklart smertetilstand, må lege ved tverrfaglig smerteklinikk søke. Døgndoser som overstiger 300 mg OMEQ, dekkes ikke etter retningslinjene for yrkesskade.

Søknader om metadon ved ikke-kreftrelaterte smerter skal alltid komme fra en lege ved en tverrfaglig smerteklinikk.

Ved behandling med opioider for kroniske sterke smerter som ikke skyldes en aktiv kreftsykdom kan det ikke gis stønad til mer enn totalt 300 mg OMEQ per døgn.

Helfo har laget en omregningstabell du kan bruke for å beregne hva pasientens dose tilsvarer i antall mg OMEQ.

Omregningstabellen er revidert i tråd med Helsedirektoratets nye veileder for vanedannende legemidler. I den reviderte tabellen er omregningsfaktorene justert noe opp. Det medfører at enkeltpasienter vil kunne få utlevert lavere mengde enn tidligere på sitt vedtak om individuell stønad.

Pregabalin (Lyrica)

Ved sterk nevropatisk smerte eller trigeminusnevralgi skal søknaden utformes av pasientens fastlege, en annen lege ved fastlegens kontor spesialist i nevrologi, eller av en lege ved en tverrfaglig smerteklinikk.

For behandling med pregabalin kan det ikke gis stønad til mer enn 600 mg per døgn.

Krav til vitenskapelig dokumentert effekt 

Det er et krav at legemidlet skal ha dokumentert effekt for den aktuelle sykdommen/tilstanden. Hvis pasienten skal bruke et legemiddel utenfor godkjent bruksområde, må du som søkende lege legge ved eller vise til dokumentasjon for effekt ved den aktuelle sykdommen/tilstanden. 

Du kan lese mer om dette i rundskriv til § 5-25 – Stønad ved yrkesskade under "Tilleggsvilkår for stønad til markedsførte og ikke-markedsførte legemidler brukt utenfor godkjent bruksområde".

Resept ved yrkesskade

Du må skrive resept på aktuelle legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell – også for legemidler og varer som i utgangspunktet er reseptfrie. Resepten må være merket yrkesskade eller § 5-25.

Har pasienten utgifter i forbindelse med godkjent yrkesskade, er fristen for å kreve refusjon 6 måneder fra hver enkelt kjøps- eller utleveringsdato.

Dersom pasienten ikke har fått vedtak om godkjent yrkesskade fra Nav ennå, må pasienten betale legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell selv. For å få refusjon fra Helfo må pasienten sende inn spesifiserte kvitteringer innen 6 måneder etter at yrkesskaden ble godkjent av Nav.

Kremer, salver, gel, oljer og bandasjemateriell

Dersom pasienten trenger kremer, salver og oljer på grunn av yrkesskaden, må du oppgi produktnavn i erklæringen. Du må også oppgi cirka totalmengde av kremer, salver, gel og oljer per år.

Ved behov for bandasjemateriell, behøver du ikke oppgi produktnavn i erklæringen.

Pasienten kjøper produktene, og sender spesifiserte kvitteringer til Helfo for å få refundert utgiftene sine innen 6 måneder etter kjøpsdato. Dersom pasienten ikke har fått vedtak fra NAV om yrkesskade ennå, må pasienten sende inn kvitteringene innen 6 måneder etter at yrkesskaden ble godkjent av Nav for å få refusjon fra Helfo.

Bandasjemateriell må være kjøpt på apotek eller hos bandasjist. Dette gjelder ikke for kremer, salver og oljer.

Hvis pasienten får utført sårstell av hjemmesykepleien, er det kommunen som har ansvaret for å dekke utgiftene.

Fysioterapeut

Ved fysikalsk behandling som du vurderer er nødvendig som følge av den godkjente yrkesskaden, skal pasienten ikke betale egenandel.

Hvis pasienten ikke har fått vedtak om godkjent yrkesskade fra Nav ennå, må pasienten betale ordinær egenandel for behandlingen. For å få refusjon fra Helfo må pasienten sende inn kvitteringene innen 6 måneder etter at yrkesskaden ble godkjent av Nav. 

Har pasienten utgifter etter å ha fått godkjent yrkesskaden, er fristen for å kreve refusjon 6 måneder fra hver enkelt behandling.

Helfo dekker kun utgifter når du har rett til trygderefusjon. Se følgende forskrift:

forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (lovdata.no)

Tannlege/tannpleier

Ved tannlegehjelp som følge av en godkjent yrkesskade, skal pasienten vise vedtaket fra Nav. Du vurderer om behandlingen er nødvendig som følge av yrkesskaden. I så fall skal pasienten ikke betale egenandel.

Her kan du lese mer om godkjent yrkesskade ved tannskader

Briller ved yrkesskade

Hvis pasienten har behov for briller som følge av en godkjent yrkesskade, kan hen søke Helfo om å få dekket utgiftene. Hvis pasienten av medisinske årsaker ikke kan bruke briller som følge av yrkesskaden eller yrkessykdommen, kan hen få dekket utgiftene til kontaktlinser.

Første gang pasienten søker Helfo om refusjon for briller, må hen ha en erklæring fra en øyelege som bekrefter at synssvekkelsen har en direkte sammenheng med yrkesskaden, og at skaden nødvendiggjør behovet for brillen. Hvis pasienten søker om refusjon flere ganger, må hen hvert tredje år legge ved en erklæring fra en øyelege eller en optiker på at det samme fremdeles gjelder. 

Hvis pasienten har fått operert inn en linse på grunn av en øyeskade, er det tilstrekkelig med dokumentasjon fra en øyelege første gang pasienten søker om refusjon. På grunn av varig skade er det ikke nødvendig med dokumentasjon ved etterfølgende søknader.

Pasienten må sende erklæringen, samt en kopi av vedtaket om godkjent yrkesskade fra Nav, til Helfo. Helfo sender et vedtak til pasienten.

 

Hvis pasienten har behov for andre hjelpemidler som følge av yrkesskaden, er det Nav som skal vurdere eventuell dekning.

Om utlevering på apotek og hos bandasjist

Når et apotek eller en bandasjist ekspederer en resept etter yrkesskadereglene, skal kunden vise fram vedtak fra Helfo om innvilget stønad til legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell.

Det gis full dekning av utgiftene. Kunden skal ha gyldig resept fra lege eller tannlege. Resepten skal være merket yrkesskade eller § 5-25. 

Vedtaket fra Helfo inneholder informasjon om

  • varens navn
  • dosering for legemidler i reseptgruppe A og B (vanedannende)
  • tidsbegrensning for vedtaket

Hvis kunden ikke har med seg vedtaket, kan apoteket søke etter nødvendig vedtaksinformasjon for legemidler og næringsmidler i den elektroniske spørretjenesten. Denne tjenesten finner apoteket på https://portal.helsedirektoratet.no hvis de er koblet til Norsk Helsenett.

 

Skjemaer på papir

Hvis du ikke kan søke elektronisk,  kan du bruke papirskjema:

Legeerklæring ved søknad om stønad til kremer, salver og oljer ved godkjent yrkesskade 05-25.02-bokmål (pdf)

Legeerklæring ved søknad om stønad til bandasjemateriell ved godkjent yrkesskade 05-25.03-bokmål (pdf)

Legeerklæring fra øyespesialist ved søknad om stønad til briller/linser ved godkjent yrkesskade 05-25.05-bokmål (pdf)

Erklæring fra behandler ved søknad om stønad til helsetjenester ved godkjent yrkesskade 05-25.04-bokmål (pdf)

Søknad om dekning av utgifter til næringsmiddel ved godkjent yrkesskade 05-25.06-bokmål (pdf)

Søknad om dekning av utgifter til vanedannende legemidler ved godkjent yrkesskade 05-25.07-bokmål (pdf)

Søknad om dekning av utgifter til viktige legemidler ved godkjent yrkesskade 05-25.08-bokmål (pdf)

Søknad om dekning av utgifter til medisinsk forbruksmateriell ved godkjent yrkesskade (05-25.09), bokmål (PDF)

 

Først publisert: 06.12.2023 Siste faglige endring: 20.09.2023 Se tidligere versjoner