Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helfos organisasjon

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat og forvalter årlig om lag 45 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til helseaktører for pasientbehandling og utførte helsetjenester, og individuell refusjon av innbyggernes utgifter til blant annet legemidler og helsetjenester i inn- og utland.

Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta brukernes rettigheter og yte profesjonell service til helseaktører og innbyggere gjennom veiledning og informasjon om helsetjenesten. 
 
Helfo jobber for å gjøre hverdagen enklere for helseaktører og innbyggere gjennom tilgjengelige, likeverdige og effektive stønadsordninger og tjenester.  
 
Helfo har kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Helfos målbilder i perioden 2020-2024 er:

 • Treffsikre ordninger som understøtter rettigheter og lik tilgjengelighet til helsetjenesten, og som bidrar til en god kvalitetsutvikling. 
 • Målrettet og tilgjengelig informasjon og service til innbyggerne og helseaktører i hensiktsmessige kanaler, inkludert dialogbaserte løsninger. 
 • God etterlevelse og god økonomiforvaltning. 
 • En effektiv og digital forvaltning som møter brukernes behov. 

Helfos stønadsordninger og tjenester til innbyggere og helseaktører

Helfo forvalter helserettigheter for innbyggerne gjennom refusjon over folketrygdloven (kapittel 5), som omfatter stønad til dekning av utgifter til helsetjenester. Formålet med stønaden er å gi hel eller delvis kompensasjon til medlemmer av folketrygden for nødvendige utgifter til helsetjenester.

Helfo sørger for stønad til 

 • undersøkelse og behandling hos helseaktører
 • legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell
 • ulike bidragsformål
 • nødvendig helsehjelp i utlandet
 • fødsler utenfor institusjon 

Helfos tjenester til innbyggerne er refusjon av utgifter til privatpersoner for legemidler og medisinsk forbruksmateriell og servicetjenester.

Helfos servicetjenester til innbyggerne er

 • bytte av fastlege
 • frikort for helsetjenester
 • Europeisk helsetrygdkort
 • pasientformidling ved fristbrudd
 • brukerstøttefunksjon for alle tjenester på helsenorge.no
 • nasjonalt kontaktpunkt for EUs pasientrettighetsdirektiv

Helfos tjenester til helseaktører er 

 • inngåelse av avtale om direkte oppgjør i selvbetjeningsløsningen Tjenesteportalen for helseaktører eller Altinn

 • saksbehandling og utbetaling av krav fra helseaktører for pasientbehandling og utførte helsetjenester

 • saksbehandling og utbetaling av krav fra apotek og bandasjist for legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell

 • saksbehandling og utbetaling av bidragsformål 

 • veiledning til helseaktører på nett og telefon

Helseaktører finner informasjon om Helfos tjenester her på helfo.no. Innbyggere finner informasjon og selvbetjeningsløsninger på helseportalen helsenorge.no
 

Digitalisering har gitt enklere og raskere tjenester fra Helfo

Stadig flere privatpersoner slipper å legge ut og søke om refusjon, får avklart sine rettigheter umiddelbart og benytter våre selvbetjeningsløsninger. 

Privatpersoner får enkelt det de har krav på:

 • større grad av likebehandling
 • bedre håndtering av persondata 
 • slipper å legge ut for pasientbehandling
 • raskere behandling av blåreseptsøknader 
 • får avklart sine rettigheter umiddelbart 
 • digitalt frikortbevis, og frikortvedtak fra Helfo på helsenorge.no
 • informasjon og veiledning om sine rettigheter i chat 

Helseaktører kan bruke mindre tid på administrasjon nå enn tidligere:

 • mer effektive søknadsprosesser og støtte til riktige søknader 
 • enklere regelverk og tjenester 
 • kan slå opp tidligere vedtak og saldo 
 • kan inngå direkteoppgjørsavtale med Helfo i Tjenesteportal for helseaktør og rette opp formalfeil i oppgjørskrav 

I 2021 ble blåreseptløsningen tatt i bruk av tilnærmet alle leger, og har automatisert store deler av Helfos saksbehandling. Mer automatisering og mindre manuell saksbehandling gir også Helfo en mer effektiv forvaltning.

Les mer om Helfos tjenester til innbyggere og helseaktører i våre årsrapporter.
 

Helfos kontorstruktur

I perioden 2018–2021 har Helfo fått ny kontorstruktur, og antall kontorsteder er redusert fra 22 til seks.

Helfo har kontorsteder i

 • Tønsberg
 • Fredrikstad
 • Sola
 • Ørsta
 • Mo i Rana
 • Kirkenes 

Helfos organisering

Last ned Helfos organisasjonskart i pdf.

Helfo saksbehandling og utbetaling

Helfo saksbehandling og utbetaling behandler krav om refusjon av utgifter til helsetjenester til innbyggere og helseaktører.

 • Helfo behandlingsrefusjon administrerer avtaler og oppgjør mellom Helfo og helseaktørene, og administrerer fastlegeordningen på vegne av kommunene. Avdelingen har også ansvar for behandling av søknader om støtte til helsetjenester fra private brukere,  frikort for helsetjenester og produkt- og prislister etter blåreseptforskriften § 5 om medisinsk forbruksmateriell og § 6 om næringsmidler.
   
 • Helfo legemidler og utstyr behandler søknader om dekning av utgifter til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell som ikke automatisk omfattes av blåreseptordningen. Avdelingen behandler også søknader etter reglene for yrkesskade.
   
 • Helfo utland behandler søknader om refusjon for helsetjenester som er utført i utlandet, søknader om rettighetsdokumenter (S1 og Europeisk helsetrygdkort), refusjonssøknader fra norske sykehus for konvensjonspasienter som har fått behandling i Norge og oppgjør mellom landene innenfor EØS. Avdelingen håndterer i tillegg post, saksforberedelse og tilhørende brukerstøtte.

Helfo kommunikasjon og servicetjenester

Helfo kommunikasjon og servicetjenester har blant annet ansvar for 

 • informasjon om helsetjenester og selvbetjeningsløsninger i digitale kanaler for innbyggere og helseaktører
 • veiledning og brukerstøtte i betjente kanaler
 • presse- og mediekontakt

Styringslinjen forvalter også områder og tjenester i fristbrudd-ordningen.

Styringslinjen består av fire avdelinger:

 • Helfo kommunikasjon har ansvar for presse- og mediekontakt, innhold i digitale kanaler og brukerinnsikt.
 • Helfo servicetjenester har ansvar for å gi veiledning og brukerstøtte på helsenorge.no, og for beredskapstjenester knyttet til Helsedirektoratet og Direktoratet for stråling og atomsikkerhet.
 • Helfo veiledning har ansvar for veiledning om regelverk, takstbruk og direkteoppgjør overfor helseaktører.
 • Helfo pasientformidling har ansvar for behandlingstilbud ved fristbrudd, og for oppfølging av virksomheter som leverer helsetjenester gjennom fristbruddordningen.

Helfo kontroll

Helfo kontroll har ansvar for å avdekke og reagere på økonomisk misbruk og bedrageri av økonomisk vesentlighet i helserefusjonsordningen, og formidle kontrollresultatene slik at de bidrar til økt etterlevelse og bygger tillit.

Helfo kontroll har ansvar for hele helserefusjonsordningen. Hvilke helseaktører som tas ut til etterkontroll er basert på risikoanalyser. Analyser, tips, funn, kontrollhistorikk og eventuelt andre kilder til informasjon om risiko blir gjennomgått av medisinskfaglige rådgivere, jurister og analytikere for å prioritere mellom aktører med høy antatt risiko.

Helfo kontroll består av tre seksjoner som jobber med etterkontroll. Etterkontroll er kontroll av behandlernes refusjonskrav etter utbetaling, samt forskrivning. Helfo kontroll er organisert i team og jobber gjennom prosessene «finne», «kontrollere» og «formidle». 
Helfo kontroll håndterer også klager, innsyn, anmeldelser og gir bistand til politiet.  

Helfo virksomhetstjenester

Helfo virksomhetstjenester tilrettelegger for styring, drift og utvikling av Helfo.

 • Helfo regelverk, resultatstyring og HR-forvaltning
  • regelverksavklaring og -utvikling
  • beredskap, personvern og informasjonssikkerhet
  • HMS, IA og arbeidsgiverfunksjon
 • Helfo tjeneste- og organisasjonsutvikling har ansvaret for Helfos ledelsessystem, herunder
  • strategi- og planarbeid
  • digitalisering
  • metode- og systemutvikling, analyse og statistikk
  • kontinuerlig forbedring av prosesser
  • strategisk kompetansestyring
  • virksomhetsoppfølging av resultater, risiko og strategiske initiativ
    
 • Helfo økonomi- og driftstjenester
  • budsjett, regnskap og lønn
  • anskaffelser, innkjøp, bygg, og IKT-utstyr

Helfos årsrapporter

Se annen informasjon om Helfo som organisasjon.

Først publisert: 06.12.2018 Siste faglige endring: 24.05.2024 Se tidligere versjoner