Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helfo i 2020

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester. På denne siden finner du nøkkeltall og -informasjon fra 2020.

Helfo forvalter årlig om lag 36 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Nøkkeltall for 2020

Trykk på bildet for å laste ned en større versjon.

Helfo jobber for å gjøre hverdagen enklere for helseaktører og privatpersoner gjennom tilgjengelige, likeverdige og effektive helsetjenester. Helfo er i en omstillingsprosess for å møte stadig raskere endringer i samfunnet og økte forventninger om brukertilpassede, digitale tjenester. 

Helfo har hatt 22 kontorsteder over hele Norge. Regjeringen har besluttet at Helfo fra 2021 skal ha kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Antall årsverk ved utgangen av 2020: 476.

Overordnede mål for Helfos virksomhet:

  • finansieringsordninger som bidrar til likeverdige og effektive helsetjenester av riktig kvalitet
  • rett ytelse til rett tid
  • veiledning og servicetjenester med riktig kvalitet
  • effektiv ressursutnyttelse i forvaltning av helserefusjonsområdet

Helfos tjenesteområder i 2020

Tjenesteområdet servicetjenester

Servicetjenester består av informasjon og veiledning på telefon, nett og øvrige kanaler, samfunnskontakt og mediehåndtering, selvbetjeningsløsninger (bytte av fastlege, utstedelse av europeisk helsetrygdkort m.m.), frikort for helsetjenester, fritt behandlingsvalg og pasientformidling ved fristbrudd. 

Økt bruk av digitale kanaler 

Besøkstallene for helsenorge.no fortsetter å stige fra 38,9 millioner økter i 2019 til 77,6 millioner økter i 2020 – en dobling i løpet av ett år. I 2020 foregikk 96 prosent av Helfos brukermøter digitalt. Besøkstallene for helfo.no i 2020 var på 1,5 millioner økter, en nedgang på 16 prosent fra 2019. Det antas at nedgangen skyldes at private brukere er blitt kanalisert videre fra helfo.no til helsenorge.no. 

Stort trøkk på informasjons- og veiledningstjenester på telefon 

2020 ble et svært travelt år for Helfos informasjons- og veiledningstjenester på telefon.

Helfo betjente veiledningstelefonene Veiledning helsenorge.no (telefonnummer 23 32 70 00) for privatpersoner og Veiledning for helseaktører (telefonnummer 23 32 70 40). I tillegg  ga Helsedirektoratet i 2020 Helfo oppdraget med å betjene den nasjonale informasjonstelefonen for korona (815 55 015).

Siden oppstarten 28. februar og ut året hadde informasjonstelefonen 328 435 henvendelser. Flest henvendelser var det 12. mars, med hele 11922 anrop. Det var den dagen regjeringen hadde pressekonferanse og stengte ned landet. Informasjonsbehovet var stort, og telefontjenesten hadde enorm pågang og holdt åpent i påska og i mange helger. Vanligvis kom det 1500–2000 telefonhenvendelser hver dag. I tillegg har tjenesten besvart 13 157 manuelle chatsamtaler i 2020.

I 2020 kom det hele 745 000 telefonhenvendelser til veiledningstelefonene som Helfo servicetjenester betjener: veiledningstelefonen for privatpersoner, veiledningstelefonen for helseaktører og informasjonstelefonen for korona.

I tillegg ble det besvart 29 531 henvendelser på e-post.

Høy brukertilfredshet 

Til tross for redusert tilgjengelighet på grunn av stor pågang viser undersøkelser høy brukertilfredshet i 2020. 90 prosent svarer at de er godt fornøyd eller svært godt fornøyd med telefontjenestene.

Færre innmeldte fristbrudd til Helfo – ordningen fikk korona-pause

I 2020 fikk Helfo pasientformidling innmeldt 4536 fristbrudd fra spesialisthelsetjenesten, mot 11745 i 2019. Det er en nedgang på 61 prosent. Dette skyldes at fristbruddordningen ble suspendert av Regjeringen fra 12. mars til 1. oktober på grunn av koronaepidemien.

Behandling av søknader og oppfølging av leverandører i fritt behandlingsvalg 

Helfo behandler søknader fra private behandlingsinstitusjoner som ønsker å bli godkjent som helsetilbud i ordningen fritt behandlingsvalg. For denne ordningen har det vært en økning i antall innkomne saker i 2020 på 48 prosent sammenlignet med 2019. 73 prosent av alle søknadene ble godkjent innen 8 uker i 2020.

Leverandørene i ordningen følges opp jevnlig. Samarbeidet med andre aktører som de regionale helseforetakene, Norsk pasientregister og Statsforvalteren er viktig i dette arbeidet.

Tjenesteområde behandlingsrefusjon 

Behandlingsrefusjon omfatter refusjon av utgifter til undersøkelse og behandling hos helseaktører (leger, fysioterapeuter, tannleger, psykologer, laboratorie- og røntgentjenester, logopeder m.fl.), forhåndstilsagn for planlagt behandling i et annet EØS-land og refusjon av utgifter ved nødvendig helsehjelp i utlandet. 

I 2020 utbetalte Helfo 23,8 milliarder kroner i behandlingsrefusjon.

Økt digital innsending fra helseaktørene 

Ved utgangen av 2020 var det 87 prosent av helseaktørene som sendte sine refusjonskrav elektronisk over linje. Mange helseaktør-grupper har 100 prosent digital innsending. Blant legene sender nå 99 prosent digitalt. Noen grupper har fortsatt et stykke igjen til full digital innsending av refusjonskrav, for eksempel logopeder: 15 prosent digital innsending, ortoptister: 28 prosent, audiopedagoger: 34 prosent, kiropraktorer: 60 prosent, poliklinikker: 70 prosent og psykologer: 73 prosent.

Utlandsområdet –påvirket av Covid-19

Covid-19 og redusert reiseaktivitet på tvers av landegrenser påvirket saksmengden på utlandsområdet i 2020, med færre saker til behandling.

Tjenesteområde legemidler / medisinsk forbruksmateriell og tannhelse

Legemidler og medisinsk forbruksmateriell inkluderer bidrag til spesielle formål, refusjon av utgifter til forhåndsgodkjente legemidler, refusjon av utgifter til legemidler etter individuell refusjon, samt produkt- og prislistene (produkter på blå resept). 

I 2020 utbetalte Helfo 12,5 milliarder kroner i refusjoner til legemidler og medisinsk forbruksmateriell.

Stabil saksbehandlingstid på legemiddelområdet

Helfo hadde i 2020 en måloppnåelse på saksbehandling av legemiddelsaker som er på nivå med resultatene for 2019. 98 prosent av sakene ble behandlet innen gjeldende  saksbehandlingstid.

Covid-19 påvirket utviklingsarbeidet på området produkt- og prislister

I 2020 har Helfo jobbet aktivt for å sikre brukerne tilgang til nødvendige produkter gjennom midlertidige prisendringer og vurderinger av behov for rasjoneringstiltak.

Om Helfos arbeid med etterkontroll og økt etterlevelse

Det norske helserefusjonssystemet er tillitsbasert. Helseaktørene har ansvar for at refusjonskravene de sender inn, er korrekte og i tråd med regelverket. De fleste utbetalinger skjer automatisk etter at refusjonskravene er sendt inn og har gjennomgått automatiske kontroller. Helfo tar utgangspunkt i at de fleste refusjonskrav blir fremsatt korrekt. Det er de i stor grad, men vi finner også tilfeller av feil takstbruk, bevisst og ubevisst. Derfor utfører også Helfo etterkontroller i tillegg til informasjon og veiledning overfor helseaktørene.

Også i 2020 har Helfo vært spesielt opptatt av å forbedre behandlernes etterlevelse av refusjons-regelverket. Covid-19 førte til at mye av informasjonsvirksomheten måtte legges om. Vi mener at kurs og veiledning er en viktig kanal for forebygging og etterlevelse av regelverket. Kursvirksomheten ble i løpet av dette året utført digitalt fordi det var svært reduserte muligheter for å reise og delta på kurs for helseaktørene med fysisk oppmøte. Behandlerne har gitt gode tilbakemeldinger på dette.

En informasjonskampanje kalt "Vet-du" startet i 2019 og ble avsluttet i 2020. Målsettingen var å øke bevisstheten om takstbruk ved hjelp av informasjonstiltak overfor leger, fysioterapeuter og tannleger.

Helfos kontrollvirksomhet ble samlet i Fredrikstad

I 2020 ble Helfos etterkontrolloppgaver samlet i Fredrikstad. Helfo kontroll skal ut fra sitt mandat avdekke og reagere på økonomisk misbruk og bedrageri. Ved systematisk å formidle kontrollresultatene skal de bidra til økt etterlevelse.

Resultatene av kontrollvirksomheten i 2020 er

• 33 vedtak om tilbakebetaling av urettmessig helserefusjon.

• 8 vedtak om tap av retten til å praktisere for trygdens regning på inntil 5 år

• at 9 saker ble anmeldt til politiet

• at nesten 56 millioner kroner ble krevd tilbakebetalt fra helseaktører

Trykk på bildet for å laste ned en større versjon.

Direktørens oppsummering av 2020

Annerledesåret 2020

2020 har også for Helfo vært et annerledes år. Covid-19 har påvirket Helfos tjenester og medarbeidere i stor grad.

Helfo har fått flere oppdrag knyttet til myndighetenes håndtering av pandemien. Håndteringen av Informasjonstelefonen for korona er det mest omfattende oppdraget, og over 328 000 innbyggere tok kontakt med denne informasjonstelefonen i 2020.

Pandemien har påvirket saksinngangen for flere av Helfos tjenester. Som en følge av endringer i saksvolumer og oppdrag for å håndtere pandemien er det gjennomført løpende omdisponeringer av medarbeidere for å sikre gode og tilgjengelige tjenester til brukerne.

En stor del av Helfos medarbeidere har hatt hjemmekontor i 2020.

I hovedsak har vi hatt god tilgjengelighet for tjenestene og ivaretatt det meste av utviklingsarbeidet på en tilfredsstillende måte.

Resultater for tjenesteområdene

Servicetjenestene

Helfo har prioritert ressurser til håndteringen av informasjonstelefonen. Antall henvendelser til tjenesten har i perioder hatt stor variasjon, og mobiliseringen av kapasitet for å sikre best mulig tilgjengelighet har påvirket tilgjengeligheten for øvrige servicetjenester. En stor andel av brukerne benytter selvbetjentløsningene. Gjennomførte brukerundersøkelser for servicetjenestene indikerer at tjenestene oppleves å være av god kvalitet.

Behandlingsrefusjon

Antall refusjonskrav fra helseaktører har økt.

Tilgjengeligheten på veiledningstelefonen for helseaktører har vært stabil i 2020, og ventetiden har vært lavere enn for 2019. Saksbehandlingstiden på utlandsområdet har vært på nivå med eller litt dårligere enn for 2019. Andelen digitale brukermøter ligger også i 2020 på et meget høyt nivå – 96,7 prosent. Gjennomførte brukerundersøkelser for helseaktørene viser at disse er fornøyde eller svært fornøyde med veiledningstjenesten – dette gjelder både telefon og e-post.

Legemiddel og medisinsk forbruksmateriell

Saksmengden på legemiddelområdet har økt med 18 prosent i 2020, en økning på over 30 000 saker. For at brukerne ikke skulle oppleve uakseptable saksbehandlingstider, ble det gjennomført flere tiltak høsten 2020. Tiltakene har hatt ønskede effekter.

Ny kontorstruktur

I tråd med regjeringens beslutning i 2018 ble flere mindre kontorsteder lagt ned i 2020. Endringene i kontorstruktur, med besluttet oppgavesammensetning og tilhørende bemanning, ble gjennomført i tråd med vedtatte planer i 2020. Regjeringen har besluttet at Helfo fra 2021 skal ha kontorer i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Enklere digitale tjenester (EDIT)

EDiT-programmet er et program som skal bidra til enklere digitale tjenester for innbyggere og helseaktører. Helfo har også i 2020 bidratt med betydelige ressurser i arbeidet med EDiT i nært samarbeid med Helsedirektoratet.

Bilde av Jan Mathisen
Foto: Helfo / Morten Rakke

Helfo har vært opptatt av at vesentlige investeringer i utvikling av digitale løsninger skal gi enklere, riktigere, raskere og mer effektive tjenester for brukerne.

Jan Mathisen, direktør i Helfo

Lenker til mer informasjon

Helfos organisasjonskart

Helfos organisasjon - Helfo

Helfos årsrapport er tatt inn som en del av årsrapporten for Helsedirektoratet (se sidene 80-85).

Først publisert: 18.05.2021 Siste faglige endring: 02.01.2024 Se tidligere versjoner