Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takstveiledning for tannlege

Her finner du veiledning i bruk av utvalgte takster for tannbehandling.

Innledning

Takstene beskriver de undersøkelser og behandlinger som det kan gis stønad til etter folketrygdloven § 5-6 og § 5-6 a. Det er en forutsetning for å få stønad at pasienten har en tilstand eller sykdom etter vilkårene i forskriften § 1.

Fylkeskommunene kan beregne vederlag for hjelp i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten, jf. tannhelsetjenesteloven § 2-2, og forskrift gitt med hjemmel i tannhelsetjenesteloven §§ 2-2 og 6-5. Vederlagets størrelse beregnes etter departementets fastsatte honorartakster.

I forbindelse med hver takstgruppe er det i tillegg knyttet merknader som vil være avgjørende for riktig bruk av de ulike takstene.

De oppgitte takster er maksimaltakster, og det står tannlegen og tannpleieren fritt til å kreve et lavere beløp.

Den enkelte takst omfatter forberedelse, behandling og journalføring i henhold til journalforskriften.

A. Generelle tjenester

D. Protetisk behandling

E. Kirurgisk behandling

F. Periodontal behandling og rehabilitering etter periodontitt

G. Kjeveortopedisk behandling

H. Øvrige behandlinger

I. Laboratorieprøver og røntgenundersøkelse

Automatisk kontroll av refusjonskrav

Helsedirektoratet vil innføre en endring i regelmotoren i det elektroniske oppgjørssystemet (KUHR), som gjør at enkeltregninger med overlappende tidsbruk kan bli avvist. Endringen skulle etter planen vært innført 1. april, men ble først utsatt på grunn av korona-situasjonen. Etter ny utsettelse er det bestemt at endringen vil tre i kraft 1. oktober 2020. 

Etter gjeldende regelverk skal innsendte regninger inneholde blant annet dato og klokkeslett for oppstart av behandlingen. Les mer om dette på siden «Dette skal rekninga frå tannlege innehalde».

Regelmotoren vil som hovedregel avvise regninger for behandling av mer enn en pasient på samme tidspunkt. Videre kan regninger med takster som har minimum behandlingstid i regelverket, bli avvist automatisk om ikke tidsangivelsen er korrekt i forhold til forutgående og etterfølgende regninger.  

Helsedirektoratet har i brev av 5. mars 2020 vist til at følgende takster har et krav om minimum tidsbruk: 101, 501 og 604e. Samtidig er det understreket at de fleste takstene vil ha et tidselement i seg, selv om det ikke er fastsatt krav til minimum tidsbruk – for eksempel takstene 203, 6 og 504.

Kravet til klokkeslett for behandlingen fremgår av mønsteravtalen pkt. 4.1, jf. § 5 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling, som fastsetter at regningen må inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre stønadskravet. 

Regelverk og takster for stønad til tannbehandling

Som behandlende tannlege må du sette deg inn i følgende regelverk for å kunne kreve stønad fra Helfo: 

folketrygdloven § 5-6 om tannlegehjelp

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom

rundskriv til folketrygdloven § 5-6. § 5-6 a og § 5-25

takster for tannbehandling

Forskriften er hjemlet i folketrygdloven § 5-6 (tannlegehjelp), § 5-6 a (tannpleierhjelp) og § 5-25 (stønad ved yrkesskade) samt § 22-2 (utbetaling ved direkte oppgjør).

Først publisert: 10.11.2020