Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Takster for tannpleier

På denne siden finner du omtaler av aktuelle takster for tannpleiere.

For tannbehandling og undersøkelse utført av tannpleier kan det bare ytes refusjon i henhold til punkt 1, 6a og 14, samt takst 101. Det er en avgrensing i takstene som tannpleiere kan kreve refusjon for, se tabell under:

Tilstand

1

4

6

101 1)

501

704

801

802

1

ved periodontitt/ periimplantitt

x

x

x

 

x

x

x

x

1

uten periodontitt/ periimplantitt

 

 

 

x

 

 

 

 

4

uten periodontitt/ periimplantitt

 

 

 

x

 

 

 

 

6a

 

x

x

x

 

x

x

x

x

10

uten periodontitt/ periimplantitt

​x

14

ved periodontitt/ periimplantitt

x

x

x

 

x

x

x

x

14

uten periodontitt/ periimplantitt

 

 

 

x

 

 

 

 

Tabellen viser en oversikt over hvilke takster du som tannpleier kan kreve refusjon for ved behandling av pasienter som har en av de overnevnte tilstandene. Der er et skille mellom de takstene som kan kreves om pasienten har periodontitt, og når pasienten ikke har periodontitt. 1) Takst 101 kan ikke kombineres med andre takster.

Her følger informasjon om noen av takstene.

Takst 1 - undersøkelsestaksten

Takst 1 kan brukes én gang per år ved undersøkelse og diagnostikk, relatert til tannkjøttsykdom (marginal periodontitt/periimplantitt). Taksten kan du ikke bruke ved undersøkelse og diagnostikk av andre forhold enn marginal periodontitt/periimplantitt.

For å utløse retten til trygderefusjon ved behandling av periodontitt/periimplantitt er det et krav at behandlingen er systematisk, målrettet og faglig strukturert. I den grad det kreves refusjon for røntgenbilder og fotos må dette være klart relatert til den periodontale behandlingen.

Det skal foreligge diagnose basert på dokumenterte lommemålinger og blødningsregistrering. På grunnlag av dette forventes en behandlingsplan med subgingival rens og hygieneinstruksjon. Videre oppfølging skjer ved etterkontroller eller i nødvendige tilfeller ytterligere bruk av takst 501.

Tannpleieren må dokumentere funn og sine vurderinger av pasientens rettigheter og behandlingsbehov i pasientens journal. Journalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige.

Takst 501 – Behandling av marginal periodontitt

Takst 501 kan også benyttes av tannpleier. Taksten benyttes ved systematisk behandling rettet mot årsaken til marginal periodontitt med sikte på å oppnå infeksjonskontroll.

Ved  bruk av taksten skal følgende elementer inngå i den systematiske behandlingen:

• Opplæring til egenomsorg når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon
• Subgingival depurasjon for å fjerne bakterielt plakk og tannstein
• Eventuelle tiltak for røykeavvenning når dette utføres i forbindelse med subgingival depurasjon.

Bruk av takst 501 forutsetter en tidsbruk på minimum 30 minutter.

Ved tidsbruk på 30 til 59 minutter kan taksten brukes en gang. Ved tidsbruk på 60 minutter eller mer i samme behandlingsseanse kan taksten repeteres for hvert 30 minutt behandlingen pågår.

Taksten kan benyttes inntil 14 ganger per kalenderår for samme pasient, uavhengig av hvilken behandler som har sendt krav på refusjon. Begrensingen gjelder selv om taksten benyttes i kombinasjon med takst 502.

Les mer informasjon om takst 501 i 

rundskriv til folketrygdloven § 5-6. § 5-6 a og § 5-25

takster for tannbehandling

Det er viktig å merke seg at bruk av taksten 501 alltid betinger at diagnosen marginal periodontitt/periimplantitt opprettholdes.

 

Takst 1 og 802, etterkontroll takst 4

Det er rimelig at en behandling av periodontitt/periimplantitt vil omfatte takst 1 og 802 (eventuelt flere røntgenbilder) i første seanse. Takst 501 som brukes relatert til subgingival depurasjon og instruksjon, kan nyttes i samme seanse, eller først benyttes i senere seanse(r).

Når pasienten er ferdig behandlet ved bruk av takst 501, som regel opptil flere ganger, vil det være rimelig å avslutte behandlingen med etterkontroll, takst 4. Denne taksten kan du bruke to ganger ved samme pasient og behandling.

Takst 801 - Laboratorieprøver

Tannpleier kan utløse refusjon ved bruk av takst 801 der man finner det nødvendig å foreta mikrobiologisk prøve i forbindelse med behandling og oppfølging av marginal periodontitt/periimplantitt. Taksten kan også benyttes ved taking av spyttprøve uavhengig av punkt. Dersom forskriving av antibiotika skulle være nødvendig, må dette gjøres av tannlege.

Automatisk kontroll av refusjonskrav

Helsedirektoratet vil innføre en endring i regelmotoren i det elektroniske oppgjørssystemet (KUHR), som gjør at enkeltregninger med overlappende tidsbruk kan bli avvist. Endringen skulle etter planen vært innført 1. august, men vil tre i kraft først 1. oktober 2020. 

Etter gjeldende regelverk skal innsendte regninger inneholde blant annet dato og klokkeslett for oppstart av behandlingen. Les mer om dette på siden «Dette skal rekning frå tannpleiar innehalde».

Regelmotoren vil som hovedregel avvise regninger for behandling av mer enn en pasient på samme tidspunkt. Videre kan regninger med takster som har minimum behandlingstid i regelverket, bli avvist automatisk om ikke tidsangivelsen er korrekt i forhold til forutgående og etterfølgende regninger.  

Helsedirektoratet har i brev av 5. mars 2020 vist til at følgende takster (som brukes av tannpleier) har et krav om minimum tidsbruk: 101 og 501. Samtidig er det understreket at de fleste takstene vil ha et tidselement i seg, selv om det ikke er fastsatt krav til minimum tidsbruk – for eksempel takst 6.

Kravet til klokkeslett for behandlingen fremgår av mønsteravtalen pkt. 4.1, jf. § 5 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling, som fastsetter at regningen må inneholde alle opplysninger som er nødvendige for å avgjøre stønadskravet. 

Først publisert: 22.03.2019 Sist faglig oppdatert: 03.07.2020