Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tilstander som kan gi rett til stønad til tannbehandling

Hovedregelen er at personer over 24 år må betale tannlegeregningen sin selv, men det finnes 15 tilstander/tilfeller som kan gi rett til stønad til dekning av utgifter til tannbehandling etter folketrygdlovens regler.

Nytt og bedre rundskriv for stønad til tannbehandling fra 1. januar 2023

Rundskrivet til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade er helt omarbeidet fra 1. januar 2023.

En arbeidsgruppe med deltagere fra Helfo og Helsedirektoratet har gjennom 2022 arbeidet med en språklig oppdatering og forenkling av rundskrivet. Det nye rundskrivet har også vært på høring hos profesjonsforeningene før publisering.  

Hensikten med arbeidet har vært å gjøre innholdet mer tilgjengelig ved hjelp av klart språk og ny struktur. I tillegg er noen bestemmelser flyttet fra takstmerknader til rundskrivet.

Det nye rundskrivet har helt ny layout og legger til rette for gjenbruk og oppdatering av tekstbolker gjennom tekniske løsninger (API).

Endringer i regelverk og takster

Takstene er regulert med 2,6 prosent i gjennomsnitt fra 1. januar 2023.

Takstene er ytterligere regulert med 2,1 prosent fra 1. juli 2023.

SMT-listen er revidert

Ordningen med utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud til 21- og 22-åringer som ble innført i 2022, omfatter aldersgruppen 21-24 år fra 24. mars 2023.

I tillegg er følgende bestemmelse endret i rundskrivet: 

  • I stønadspunkt 7 er punkt 7 f) endret fra «Tannluker på grunn av retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer» til «tannluker på grunn av retinerte tenner». Følgende merknad er knyttet til punkt 7 f): «Ved retensjon av én eller flere tenner gis det stønad til behandling som har til hensikt å erstatte disse tennene protetisk. Det er en forutsetning at det ikke er mulig å føre tennene frem kjeveortopedisk.»

Du finner endringene i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25, i takster for tannbehandling og i SMT-listen

Innledning

Som behandlende tannlege må du, på vegne av folketrygden, først vurdere om pasientens tilstand/tilfelle er en av tilstandene som ifølge regelverket kan gi rett til stønad.

Deretter må du vurdere hvilken behandling som er stønadsberettiget for den aktuelle tilstanden. I denne vurderingen inngår blant annet den nærmere beskrivelsen av tilstand/tilfelle og vilkår i regelverket, hvilke vilkår som er oppstilt for bruk av aktuelle takster og hvordan du må dokumentere stønadsretten før behandlingen starter og underveis.

Du må dokumentere vurderingene dine, og pasientjournalen skal inneholde alle relevante og nødvendige opplysninger.

Regelverk og takster for stønad til tannbehandling

Som behandlende tannlege må du sette deg inn i følgende regelverk for å kunne kreve stønad fra Helfo: 

folketrygdloven § 5-6 om tannlegehjelp

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom

rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25

takster for tannbehandling

Forskriften er hjemlet i folketrygdloven § 5-6 (tannlegehjelp), § 5-6 a (tannpleierhjelp) og § 5-25 (stønad ved yrkesskade) samt § 22-2 (utbetaling ved direkte oppgjør).

Noen pasienter har rettigheter etter annen lovgivning

Noen grupper har særrettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten (DOT). Dette følger blant annet av følgende lov:

tannhelsetjenesteloven § 1-3

Dersom det offentlige yter stønad etter annen lovgivning, ytes det i utgangspunktet ikke stønad etter kapittel 5 i folketrygdloven. Dette er bestemt i folketrygd­loven § 5-1 og nærmere beskrevet under «Lovgivning om godtgjørelse av utgifter til tannbehandling» i rundskrivet til § 5-6 og § 5-6a.

Du kan lese mer om den offentlige tannhelsetjenesten i tannhelsetjenesteloven og tilhørende forskrifter, blant annet forskrift om vederlag for tannhelsetjenester.

Les mer på helsenorge.no om tannbehandling og hvem som betaler.

19- og 20-åringer

Unge voksne som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret er en slik gruppe. De skal ikke betale mer enn 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Det innebærer at egenandel blir registrert med 25 prosent av godkjent egenandel i frikortordningen for helsetjenester.

Dersom en 19- eller 20-åring er henvist fra den offentlige tannhelsetjenesten til behandling hos privatpraktiserende tannlege eller tannpleier, skal den som utfører tannbehandlingen sende Helfo et eventuelt krav om refusjon fra folketrygden. Eventuelle mellomlegg blir et oppgjør mellom fylkeskommunen og behandler. Du kan lese mer om den offentlige tannhelsetjenesten i følgende lov:

lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)

21-24-åringer

Unge voksne i aldersgruppen 21-24 år har rett til et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Dette tilbudet innebærer at de betaler 25 prosent av departementets fastsatte takster for tannbehandling. 

For 21-24-åringer som har rett til tannbehandling med stønad fra folketrygden, er det behandleren som fremsetter kravet om refusjon fra folketrygden til Helfo. Det gis 75 prosent reduksjon på egenbetalingen etter at trygderefusjonen er trukket fra. 

For tannhelsetjenester som omfattes av frikort for helsetjenester, vil 21-24-åringer få godskrevet 25 prosent av godkjent egenandel.

Les mer om tilbudet i rundskriv I-2/2023 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023 - regjeringen.no.

Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig

Formålet med stønad fra folketrygden (Helfo) er å kompensere helt eller delvis for nødvendige utgifter til helsetjenester ved blant annet sykdom, skade og lyte. Det gis ikke stønad til inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og heller ikke til behandling av påregnelige følger av slike inngrep. Dette følger av formålsbestemmelsen i folketrygdloven § 5-1.

Tannbehandlingen må være medisinsk nødvendig for å utløse rett til stønad fra folketrygden. Dette følger av folketrygdloven § 5-6 om tannlegehjelp og § 1 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling. I merknad til § 1 i forskriften er det understreket at folketrygdloven kun gir rett til stønad til nødvendig og forsvarlig tannbehandling. I de tilfeller der behovet for tannbehandling kan avhjelpes med ukomplisert behandling, skal denne behandlingsformen benyttes fremfor dyrere og/eller mer kompliserte behandlingsformer.

Hvis du er i tvil om pasientens diagnose eller behov for behandling, må du innhente råd fra andre fagpersoner eller henvise til behandler med nødvendig kompetanse.

Siden du som tannlege er ansvarlig for å vurdere hvorvidt pasienten din har krav på stønad til dekning av utgifter til tannbehandling etter folketrygdlovens regler, er det viktig at du holder deg oppdatert på bestemmelser og vilkår som er fastsatt i forskriften og rundskrivet samt innledende bestemmelser og merknader om riktig bruk av de ulike takstene.

Egenandeler for tannbehandling

Frikort for helsetjenester dekker godkjente egenandeler ved:

Tannbehandling ved:

  • Punkt 5: Sykdommer og anomalier
  • Punkt 6: Periodontitt

Les mer om frikortordningen her.

Dokumentasjon av refusjonskrav

Du må kunne dokumentere vurderingene dine, og pasientjournalen skal inneholde alle relevante og nødvendige vurderinger. Les mer om dokumentasjonskrav her.

Først publisert: 10.11.2020 Sist faglig oppdatert: 29.03.2023 Se tidligere versjoner