Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helfos vedtak på opioider - refusjonskode - 71

Pasienter med langvarige smerter som får innvilget stønad til opioider, får vedtak fra Helfo som gjelder for flere markedsførte legemidler. Helfos refusjon begrenser seg til døgndosen som er oppgitt i vedtaket.

​Døgndosen er oppgitt i mg orale morfinekvivalenter (OMEQ) per døgn, som beskriver den øvre grensen for utlevering på blå resept omregnet til morfin inntatt via munnen. Vedtaket gjelder for  alle virkestoffer i gruppen opioider, og for alle formuleringer som ikke er hurtigvirkende – herunder tabletter, kapsler, mikstur og depotplaster.

Apoteket må kontrollere at refusjonskravet til Helfo samlet er innenfor den maksimale døgndosen mg orale morfinekvivalenter som er angitt i vedtaket.

Utlevering fra apotek

Før apoteket kan utlevere opioider på blå resept, må de forsikre seg om at pasienten har et gyldig vedtak fra Helfo og en blå resept på legemidlet.

Legen skal

  • skrive døgndose på resepten
  • påse at samlet forskrevet døgndose ikke overstiger døgndosen som er oppgitt i vedtaket, også når pasienten har flere blåresepter

Apoteket skal

  • sjekke at pasienten har en blå resept på legemidlet
  • registrere refusjonskoden og vedtaksdatoen som står oppført i vedtaket
  • sjekke at forskrivningen er utført av legen/legekontoret som står oppført i vedtaket
  • kontrollere dose og tidsbegrensning

Apoteket kan utlevere legemidlet på blå resept hvis døgndosen på resepten eller reseptene er innenfor det som er oppgitt i vedtaket. Hvis døgndosen på blåresepten overstiger dette, kan ikke legemidlet ekspederes på blå resept.  Det betyr at apoteket ikke kan intervenere på en blå resept som overstiger døgndosen, ved å splitte resepten opp i en blå resept og en hvit resept.

Hvis pasienten har behov for en høyere døgndose enn det som er innvilget av Helfo, må legen forskrive en hvit resept for overskytende dosering. Denne utleveringen må pasienten betale for selv, i og med at Helfo ikke dekker legemidler utlevert på hvit resept.

Vedtak på flere legemidler

De fleste vedtakene omfatter flere markedsførte legemidler i ATC-gruppe N02A og ATC-kode N07BC02, slik at pasienten kan benytte samme vedtak selv om behandlingen endres.

Noen pasienter som bruker opioider, må likevel ha to vedtak fra Helfo. Hvis pasienten behøver opioider gitt som injeksjon, infusjon, nesespray og sublingvaltablett/resoriblett, må pasienten ha et eget vedtak der dette legemidlet er navngitt. Det samme gjelder dersom pasienten behøver et legemiddel som ikke er markedsført i Norge.

Vedtak før 1. oktober 2016

Dersom pasienten har et vedtak fra Helfo som er datert før 1. oktober 2016, er den maksimale døgndosen oppgitt for hvert enkelt legemiddel, og ikke som mg orale morfinekvivalenter (OMEQ). Disse vedtakene er gyldig inntil datoen som er oppgitt for de legemidlene som er oppført.

Bakgrunn for endringen

Endringen er i samsvar med medisinskfaglig behandlingspraksis beskrevet i Helsedirektoratets veileder «Nasjonal faglig veileder bruk av opioider, ved langvarige ikke-kreftrelaterte smerter».

Først publisert: 15.05.2019 Se tidligere versjoner