Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Individuell stønad til Aimovig, Ajovy og Emgality

Helfo kan gi individuell stønad på blå resept til Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab) og Emgality (galkanezumab) ved kronisk migrene. Dette forutsetter at vilkårene som er fastsatt av Statens legemiddelverk er oppfylt, og at legen har dokumentert dette i søknaden.

Hvem kan få stønad?

Pasienter som har kronisk migrene kan få individuell stønad på blå resept til Aimovig, Ajovy og Emgality. 

Kronisk migrene er definert i ICHD-3 ved minst 15 hodepinedager hver måned, hvorav minst 8 dager er migrenedager, over en periode på mer enn 3 måneder.  

Behandlingen skal dokumenteres i hodepinedagbok og evalueres etter 12 uker. Pasienter som ikke opplever effekt, skal avslutte behandlingen.

Vedtaket blir tidsbegrenset til 18 måneder fra søknadsdatoen. Skal behandlingen fortsette etter dette, må det søkes på nytt for å få dekket behandlingen på blå resept. 

Vedtak fattet før 22. oktober 2020, er ikke tidsbegrenset, og vil fortsatt være gyldige. 

Presiseringer fra 1. april 2022: 

Fra 1. april 2022 er det krav om at pasienten må føre hodepinedagbok i en periode på minst 4 uker før behandlingen starter, uten andre nye samtidige intervensjoner. Hodepinedagboken danner grunnlaget for fastsettelse av diagnosen kronisk migrene.

Etter 3 måneder skal legen evaluere effekten av CGRP-hemmeren, basert på pasientens føring i hodepinedagbok. Pasienter som på tross av optimal behandling ikke opplever minst 30 prosent reduksjon i antall dager med moderat til sterk migrene, har ikke lenger rett til stønad på blå resept.

Vedtak om individuell stønad er tidsbegrenset til 18 måneder. Senest 18 måneder etter behandlingsoppstart, må pasienten gjennomføre en behandlingspause på 12 uker. Dette er for å sikre at diagnosekriteriene for kronisk migrene fortsatt er oppfylt. Behandlingspausen må så gjentas hvert tredje år.

Behandlingspausen kan i enkelte tilfeller avbrytes før 12 uker har gått. Dette kan skje ved

  • vesentlig forverring og fortsatt kronisk migrene i minimum en 4-ukers periode
  • status migrenosus 
  • andre tungtveiende medisinske individuelle hensyn 
     

Hver pasient kan få stønad til to av CGRP-hemmerne Aimovig, Ajovy og Emgality på blå resept. Vedtaket gjør det mulig med ett slikt bytte. Hvis CGRP-hemmeren Vyepti er aktuell som behandling, er det helseforetakene som har finansieringsansvaret for denne.

Pasienter som fikk vedtak på en CGRP-hemmer før 22. oktober 2020, og som fortsatt kan benytte den samme behandlingen, blir ikke berørt av disse presiseringene. Det skyldes at vedtakene før denne datoen ikke var tidsbegrenset.   

Hvem kan søke?

Spesialist i nevrologi eller en lege ved et offentlig sykehus kan søke om stønad. I tillegg kan spesialist i barnesykdommer søke for barn under 18 år.

 

Hvordan søker du? 

Du søker om individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept i tjenesteportalen for helseaktører. Fra 1. mai 2021 er dette det eneste gyldige søknadsformatet. Søknadsprosessen er enkel, med god veiledning og umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller sendt til manuell behandling hos Helfo.

Her kan du lese mer om søknadsløsningen.

Du logger deg inn i tjenesteportalen ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel Commfides, BuyPass, BankID eller BankID på mobil. Velg tjenesten Blåreseptsøknad for å komme inn i søknadsløsningen.

Er du tilknyttet Helsenettet? Da får du vite om pasienten allerede har et vedtak, og du får vite utfallet av søknaden umiddelbart. Logg på tjenesteportalen via Helsenettet: https://portal.helsedirektoratet.no.

Er du ikke tilknyttet Helsenettet? Da får du i de fleste tilfeller like god veiledning, men du får ikke vite om pasienten har vedtak fra før. Logg på tjenesteportalen utenfor Helsenettet: https://internett-portal.helsedirektoratet.no

For personer uten norsk fødselsnummer eller d-nummer kan du ikke benytte søknadsløsningen som er beskrevet over. For disse må du bruke eget søknadsskjema på papir.

Hvilke opplysninger ber Helfo om i søknaden?

Du som lege må bekrefte at pasienten har kronisk migrene. Pasienten må ha hatt minst 15 hodepinedager per måned, der minst åtte er migrenedager. Dette må ha pågått i over tre måneder. 

Søknaden må også inneholde informasjon om hvilke forebyggende legemidler som er benyttet tidligere.  

Hvis pasienten har medikamentoverforbrukshodepine (MOH), skal det dokumenteres i søknaden at pasienten har gjennomført medikamentavvenning. 

Hvilken forebyggende behandling må tidligere ha vært benyttet?

Pasienter må ha prøvd forebyggende behandling med legemidler fra tre ulike legemiddelklasser (se under). Behandlingen med disse må ha vært uten tilstrekkelig effekt eller med bivirkninger før du som lege søker om stønad. 

Hvis pasienten av tungtveiende medisinske årsaker ikke kan forsøke minst tre ulike legemiddelklasser, må du ta stilling til og begrunne minst ett legemiddel fra hver av de åtte legemiddelklassene nevnt under.

Legemiddelklasser:

Betablokker med ATC-kode C07AB02 (metoprolol), C07AB03 (atenolol) eller C07AA05 (propranolol)

Angiotensin II-reseptorantagonist med ATC-kode C09CA06 eller C09DA06 (kandesartan)

ACE-hemmer med ATC-kode C09AA03 eller C09BA03 (lisinopril)

Kalsiumkanalblokker med ATC-kode N07CA03 (flunarizin)

Antiepileptika med ATC-kode N03AG01 (valproat) eller N03AX11 (topiramat)

Antidepressiva med ATC-kode N06AA09 (amitriptylin) eller N06AX16 (venlafaksin)

Sentraltvirkende antiadrenergikum med ATC-kode N02CX02 eller C02AC01 (klonidin)

Perifert virkende muskelrelakserende med ATC-kode M03AX01 (botulinumtoksin A)

Relatert informasjon og regelverk

forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)

Retningslinjer for saksbehandlingen i Helfo:

Se informasjon om CGRP-hemmere (erenumab, fremanezumab, galkanezumab) i vedlegg 1 til § 5-14


Statens legemiddelverk

 

 

Først publisert: 05.12.2019 Sist faglig oppdatert: 04.11.2022 Se tidligere versjoner