Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Rett til rehabilitering for personer på midlertidig opphold i Norge

Personer som er på midlertidig opphold i Norge og kommer fra et EU/EØS-land eller Sveits, har krav på nødvendig helsehjelp. Dette inkluderer rehabilitering i kommunehelsetjenesten.

Med midlertidig opphold menes opphold med en varighet på inntil tolv måneder. ​

På denne siden finner du informasjon om retten til kommunal rehabilitering. Rettighetene må dokumenteres ved å vise frem Europeisk helsetrygdkort.

Lengst ned i artikkelen finner du utfyllende informasjon om finansieringsansvar, dokumentasjonskrav og innsending av faktura.

Pasienter med Europeisk helsetrygdkort

Pasienter fra EU/EØS og Sveits har krav på helsehjelp som blir nødvendig under oppholdet i Norge. De må dokumentere rettighetene sine ved å vise frem Europeisk helsetrygdkort.

Helsetrygdkortet gir rett til dekning av all nødvendig medisinsk behandling. Dette omfatter behandling ved sykehus og rehabilitering i regi av kommunehelsetjenesten. Det er en forutsetning at behandleren er tilknyttet det offentlige helsevesenet. Europeisk helsetrygdkort gir rett til dekning av utgifter til helsetjenester på samme vilkår som for medlemmer av den norske folketrygden.

Dersom pasienten mangler gyldig Europeisk helsetrygdkort, skal rehabiliteringsinstitusjonen be pasienten eller pårørende om å fremskaffe hasteblankett.

Tredjelandsborgere – personer med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS eller Sveits – har som hovedregel ikke de samme rettighetene, selv om de har med seg Europeisk helsetrygdkort fra et annet EU/EØS-land eller Sveits. De må betale selv eller benytte privat reiseforsikring.

Vær oppmerksom på at det gjelder egne regler for tredjelandsborgere som har helsetrygdkort fra Nederland. De skal vurderes på samme måte som EU/EØS-statsborgere.

Nødvendig helsehjelp under oppholdet

Hva som er å anse som nødvendig helsehjelp, må det gjøres en konkret vurdering av i hvert enkelt tilfelle. Sykehus og/eller behandler som behandler pasienten må vurdere rehabiliteringsbehovet og om det er nødvendig for pasienten å komme i gang med rehabiliteringen under oppholdet i Norge. Pasienten skal ikke være nødt til å avbryte reisen og dra hjem for å motta nødvendig behandling. Pasienten skal betale den samme egenandelen som medlemmer av den norske folketrygden.

Pasienter som planlegger å reise til Norge for å motta rehabilitering her, har ikke rett til dette etter reglene om Europeisk helsetrygdkort.

Følgende land omfattes av EØS-avtalen og utsteder Europeisk helsetrygdkort:

Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike og Sveits.

Følgende forordninger fra Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union beskriver de sosiale rettighetene til borgere i EU/EØS-området:

Pasienter fra Norden

Personer som er bosatt i et annet nordisk land, skal under midlertidig opphold få nødvendig helsehjelp i det offentlige helsevesenet uten å måtte vise Europeisk helsetrygdkort, og skal bare betale den samme egenandel som medlemmer av den norske folketrygden. For å dokumentere rettighetene til disse pasientene er det tilstrekkelig at det tas kopi av identitetsbevis og at pasienten oppgir bostedsadresse i et annet nordisk land.

Det stilles ikke krav til statsborgerskap dersom pasienten er omfattet av lovgivningen i et nordisk land.

Er det behov for hjemtransport av pasienten, kan merutgiften til transport dekkes.

Se ellers informasjon om disse pasientenes rettigheter under kapittelet «Pasienter med Europeisk helsetrygdkort».

Nordisk konvensjonsavtale (artikkel 7) beskriver rettighetene til de nordiske borgerne:

hovednr. 41 – nordisk konvensjon om trygd (lovdata.no/nav)

Norden består av følgende områder: Norge (inkludert Svalbard og Jan Mayen), Sverige, Finland, Åland, Island, Danmark, Færøyene og Grønland. 

Finansieringsansvar for pasientgrupper innenfor EU/EØS-land eller Sveits med rett til helsetjenester.

Følgende pasientgrupper har rett til nødvendig helsehjelp under midlertidig opphold i Norge:

Turister og studenter fra et annet EU/EØS-land eller Sveits:

 • Pasienten må ha statsborgerskap i et EU/EØS-land eller Sveits
 • Ta kopi av pass og Europeisk helsetrygdkort
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo

Turister og studenter fra et annet nordisk land:

 • Pasienten kan ha statsborgerskap utenfor et EU/EØS-land eller Sveits
 • Ta kopi av identitetsbevis
 • Pasienten må oppgi bostedsadresse i et annet nordisk land
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo

Norsk pensjonist bosatt i et annet EU/EØS-land eller Sveits:

Disse pensjonistene har helsetrygdkort med gul bakside. Dette forklarer at pasienten ikke er bosatt i Norge og ikke lenger er medlem av norsk folketrygd. Disse pensjonistene har ikke rett til fastlege eller planlagt behandling i Norge.

 • Ta kopi av Europeisk helsetrygdkort (med gul bakside) fra Norge
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo

Følgende pasientgrupper har rett til både nødvendig helsehjelp og planlagt behandling under midlertidig opphold i Norge:

Frivillig medlemskap i folketrygden, for eksempel norsk student eller pensjonist bosatt i et annet EU/EØS-land eller Sveits, samt eventuelt forsørgende familiemedlemmer (jf. folketrygdloven § 2-8).

 • Ta kopi av Europeisk helsetrygdkort utstedt av Norge ved nødvendig helsehjelp – be eventuelt om hasteblankett fra Helfo
 • Ta eventuelt kopi av bekreftelse på vedtak fra NAV om frivillig medlemskap i norsk folketrygd
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo

Pliktig medlemskap i folketrygden:

1) Norsk arbeidstaker stasjonert i et annet EU/EØS-land eller Sveits. Tilsvarende gjelder for forsørgede familiemedlemmer.

 • Finansiering: kommunen, dersom pasienten er bosatt i Norge
 • Finansiering: Helfo, dersom pasienten er bosatt i annet EU/EØS-land eller Sveits

2) Arbeidstaker fra EU/EØS eller Sveits som jobber i Norge uten å bo her. Tilsvarende gjelder for forsørgede familiemedlemmer.

 • Ta kopi av Europeisk helsetrygdkort fra Norge ved nødvendig helsehjelp – be eventuelt om hasteblankett fra Helfo
 • Finansiering: folketrygden v/Helfo

Arbeidstakere som jobber i Norge for utenlandsk arbeidsgiver fra et annet EU/EØS-land eller Sveits, og er bosatt i Norge.

Dette kan for eksempel gjelde ambassadepersonell som er stasjonert i Oslo for fire år.

 • Finansiering: folketrygden v/Helfo. Ta kopi av Europeisk helsetrygdkort fra pasientens hjemland ved nødvendig og planlagt helsehjelp.

Følgende rettighetsdokumenter kan fremlegges overfor norske rehabiliteringsinstitusjoner fra pasient fra et annet EU/EØS-land eller Sveits:

E112/S2:

 • Gir rett til den behandling blanketten beskriver og økonomisk garanterer for.
 • Blanketten gjelder for en tidsbestemt periode.

S3:

 • Gjelder for grensearbeider som har jobbet i Norge og har bodd i et annet EU/EØS-land eller Sveits og går av med pensjon.
 • Pasienten skal ha rett til å videreføre behandling i Norge dersom behandlingen ble påbegynt mens han/hun var i arbeid. Dette gjelder for eksempel ved kreftbehandling eller oppfølging av operasjon.

Først publisert: 06.12.2018 Siste faglige endring: 27.10.2021 Se tidligere versjoner