Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hjemtransport innenfor de nordiske landene – dekning av merutgifter

Pasienter som er bosatt i et annet nordisk land, kan ha rett til å få dekket merutgifter til hjemreise. Dette gjelder bare i forbindelse med nødvendige helsetjenester som er mottatt grunnet sykdom eller skade oppstått under midlertidig opphold i Norge.

Dette som følge av artikkel 7 i følgende rundskriv:

rundskriv til hovednr. 41 – nordisk konvensjon om trygd 41-05 – naturalytelser ved sykdom

Behov for mer kostnadskrevende hjemtransport som følge av planlagt behandling i Norge dekkes ikke.

Hjemsendelse av båre etter dødsfall inntruffet under midlertidig opphold i Norge dekkes ikke.

Dekning av merutgifter

Med merutgifter menes utgifter som skyldes at hjemreisen på grunn av pasientens helsetilstand må foretas på en mer kostnadskrevende måte enn dersom vedkommende ikke var blitt syk eller skadet.

Regelen gjelder ved hjemreise etter behandling både i og utenfor sykehus. Med hjemreise menes transport til hjemstedet, eller til sykehus eller annen institusjon i bosettingslandet for videre behandling.

Merutgifter ved endringer i oppsatt reiseprogram som følge av at en person har fått nødvendig behandling, og må reise på en dyrere måte enn opprinnelig planlagt, dekkes ikke. Det vil for eksempel si at dersom en person på biltur blir syk, vil kostnadene ved å måtte ta toget fordi reisefølget er reist videre med bilen, ikke bli å regne som en merutgift. Dette i motsetning til om pasienten er nødt til å ta tog på grunn av helsetilstanden.

Det regnes heller ikke som en merutgift dersom behandlingen har medført at pasienten blir forsinket og derfor ikke kan reise hjem som planlagt med charterfly, men må kjøpe billett på ordinært rutefly. I et slikt tilfelle vil den ekstra utgiften til rutefly ikke bli regnet som en merutgift, selv om vedkommende ikke får tilbake det som allerede er betalt for charterflyreisen. Ekstrautgiften regnes i slike tilfeller som en følge av forsinkelsen, og ikke av helsetilstanden.

Skal merkostnadene til pasienten i slike tilfeller dekkes, må pasienten benytte sin private reiseforsikring.

Dersom vedkommende av medisinske årsaker må ha med en ledsager på hjemreisen, vil utgiftene til ledsageren imidlertid være en merutgift som kan dekkes.

Forhåndsgodkjenning

Beslutning om dekning av merutgifter skal tas av Helfo før hjemreisen påbegynnes.

Kun unntaksvis kan søknad om dekning av merutgifter godkjennes etter at transport har funnet sted. Dette er i de tilfellene der transporten må gjennomføres i helger eller på offentlig fridager når Helfo er stengt.

Når sykdom eller skade gjør det nødvendig for pasienten å benytte dyrere transport til bostedslandet, må dette dokumenteres.

Benytt følgende søknadsskjema: 

Søknad om dekning av merutgifter til hjemtransport (41-05.07), bokmål (PDF)

Søknad om dekning av meirutgifter til heimtransport (41-05.07), nynorsk (PDF)

Utfyllende veiledning står i skjemaet.

Det må opplyses om følgende før søknad om forhåndsgodkjennelse sendes Helfo:

  • Lege må opplyse om diagnose og gi en funksjonsvurdering av pasienten.

  • Det må tydelig fremgå at pasientens helsetilstand gjør det nødvendig å benytte en mer kostnadskrevende reisemåte enn hva som hadde vært tilfellet om pasienten ikke var blitt syk. Dette gjøres i fastsatt søknadsskjema pkt. 3: «Medisinske opplysninger».

  • Det skal innhentes stipulert kostnad for hjemtransporten. Opplysningen gis i søknadsskjema «Søknad om dekning av merutgifter til hjemtransport (41-05.07)» punkt 4: «Hjemtransport». 

    For norske sykehus: Ved behov for ambulansebil innhentes stipulert kostnad fra AMK. Ved behov for ambulansefly innhentes stipulert kostnad fra Medisinsk flykoordinering Lørenskog. Ved behov for ordinær rutegående transport (tog, buss, fly eller båt) innhentes dette fra reiseoperatør. Innkomne søknader behandles samme dag dersom Helfo utland har fått søknaden innen klokken 14.30.

    For private aktører: Ved søknad om dekning av merutgifter til hjemtransport benyttes Helfos søknadsskjema. Søknadsskjema fylles ut og sendes til Helfo per e-post til post@helfo.no. Innkomne søknader behandles samme dag dersom Helfo utland har fått søknaden innen klokken 14.30.

    Søker er ansvarlig for å innhente stipulert kostnad for hjemtransport, uavhengig av om det skal benyttes ambulansebil, ambulansefly eller ordinær rutegående transport (hos reiseoperatør). Dette er ikke Helfos oppgave.

Send søknaden

Søknaden skal sendes som scannet dokument i anonymisert form til Helfo til post@helfo.no. I emnefeltet skal det stå «HJEMTRANSPORT».

Så snart søknaden er mottatt, ringer Helfo til kontaktpersonen som er oppgitt på skjemaet for å få opplyst personalia på pasienten.

Ønsker søker å ta kontakt med Helfo: Ring Helfo veiledning for helseaktører på telefon +47 23 32 70 40.

Først publisert: 06.12.2018 Sist faglig oppdatert: 26.02.2020 Se tidligere versjoner