Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk og refusjon for sjukehus og poliklinikk

Finansieringsordninga av poliklinisk verksemd er tredelt og kjem frå rammetilskot, refusjon frå Helfo og betaling av eigendelar frå pasientane.

Regelverksendringer for sykehus og poliklinikker fra 1. juli 2023 

Fra 1. juli 2023 har Helse- og omsorgsdepartementet gjort enkelte endringer i regelverket for poliklinikk og sykehus: 

  • § 5 i pasientbetalingsforskriften har fått ny bokstav, L, som omhandler egenandelsfritak for LAR-behandling
  • i § 4 i pasientbetalingsforskriften  er egenandelsbeløpene justert
  • i § 7 i pasientbetalingsforskriften er fraværsgebyret justert 


Du kan se alle endringene i forskrift om endring i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta (pasientbetalingsforskriften)  

  • I tillegg er satsene i refusjonskategoriene justert. 

Disse endringene finner du i forskrift om endring i forskrift om godgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften)

Kva takst det kan krevjast refusjon for går fram av dette regelverket:

Sjukehus/poliklinikk pliktar å sette seg inn i forskrifta og følgje gjeldande regelverk. Les mer på siden med spørsmål og svar om ny finansieringsordning for polikliniske laboratorier.

 

Dei regionale helseforetaka har fått ny refusjonsordning for poliklinisk patologi. Berre Helse Sør-Øst står att. Ordninga kan du lese meir om på sida "Ny refusjonsordning for politisk patologi". 

Om Norsk laboratoriekodeverk (NLK)

Norsk laboratoriekodeverk er eit felles kodeverk med analyse- og undersøkingskodar for seks laboratoriefagområder (patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi).

NLK vert forvalta av Direktoratet for e-helse. For meir informasjon om kodeverket, viser vi til e-helse.no.

Laboratoriekodeverk som gir rett til refusjon - statlige helseinstitusjoner 01.01.2024

Innhaldet i eit gyldig refusjonskrav

Kvar kode i NLK er plassert i ein refusjonskategori innanfor eit laboratoriefagområde. Laboratoriet kan krevje refusjon for analysar som er medisinsk nødvendige. Det er ein føresetnad at NLK-koden i refusjonskravet er i samsvar med rekvisisjonen, og at relevant NLK-kode ligg til grunn for svar til rekvirenten.

Ein kode i same refusjonskrav kan repeterast, men det er ikkje tillate å gjenta same NLK-kode fleire gonger for å få høgare refusjon for eventuelt kompliserte prosesser bak same resultat.

Først publisert: 31.03.2019 Sist fagleg oppdatert: 02.01.2024 Sjå tidlegare versjonar