Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Spørsmål og svar om ny finansieringsordning for polikliniske laboratorier

På denne siden finner du som jobber på sykehus/poliklinikk eller laboratorium/røntgeninstitutt spørsmål og svar du kanskje lurer på i forbindelse med ny finansieringsordning for polikliniske laboratorier, som trådte i kraft 1. januar 2018.

Du finner forskriftene og øvrig regelverk om finansiering og refusjon fra Helfo på sidene om regelverk og refusjon for sykehus/poliklinikk og regelverk og refusjon og laboratorieinstitutt/røntgeninstitutt

Når skal NLK-koder (Norsk laboratoriekodeverk-koder) benyttes?

Tid for omleggingen mellom takst og refusjon basert på Norsk Laboratoriekodeverk analyse er 1. januar 2018. Regningen relaterer seg til når analysen er gjort.

For analyser som er utført i 2017, der kravet sendes Helfo i 2018, brukes det takster (gammel refusjonsordning).

For analyser som er utført i 2018 brukes det NLK-koder (ny refusjonsordning). Det er altså tidspunkt for når analysen er utført som bestemmer om regning skal bruke takster eller NLK-koder.

Følgende områder beholder takster i 2018: Klinisk nevrofysiologi, bentetthetsmåling (DEXA), blodtapping og patologi. Takstene for dette ligger i aktuell forskrift.

NLK-koder kan kun benyttes på regninger som er datert i 2018, mens takstkodene som utgår ved årsskiftet kun kan benyttes for regninger datert i 2017. Det finnes ingen overgangsregler for at takstkoder som utgår i 2017 fortsatt kan brukes i 2018 eller at NLK-koder kan benyttes i 2017.

Hvor finnes en oversikt over refusjonene for polikliniske laboratorier?

Refusjonskategoriene ligger per fagområde i forskriften(e).
Refusjoner per NLK-kode ligger i CSV-filene og XML-filene «Laboratoriekoder som gir rett til refusjon – statlige helseinstitusjoner (CSV og XML)» og «Laboratoriekoder som gir rett til refusjon – private laboratorier (CSV og XML)». Disse oppdateres 10 ganger per år, og blir datert.

CSV-filene av de ovennevnte dokumentene ligger på sidene om regelverk og refusjon for sykehus/poliklinikk og regelverk og refusjon for laboratorieinstitutt/røntgeninstitutt. Det er publisert en XML-fil som inneholder NLK-kodene og tilhørende refusjonskategorier på siden https://www.ehelse.no/teknisk-dokumentasjon/takster. CSV-filen og XML-filen inneholder samme informasjon som i det offisielle NLK-kodeverket som fastsettes av Direktoratet for e-helse, med tillegg av informasjon om refusjonskategori, beløp for den aktuelle refusjonskategorien og informasjon om NLK-koden inngår i ISF-poliklinikk (kode merket med stjerne).

Når oppdateres filen med nye refusjonskoder for polikliniske laboratorier?

Filen oppdateres 10 ganger per år etter den 23. hver måned (unntatt juli og desember) når Direktoratet for e-helse har oppdatert Norsk Laboratoriekodeverk (NLK).

Nye NLK-koder tatt inn i NLK oppdateres i refusjonsfilen, men refusjon i 2018 legges i refusjonskategori 0. Dette vil evalueres av Helsedirektoratet innen 1. juli 2018. 1. januar 2019 oppdateres refusjonsfilen slik at koder som er tilkommet innen septemberversjonen av NLK i 2018 innplasseres i riktig refusjonskategori.

For at en ny NLK-kode skal innplasseres 1. januar 2019 må Helsedirektoratet få et forslag til i hvilken refusjonskategori denne koden skal innplasseres; enten i form av en kostnadsvurdering eller vha. analogibetraktninger til eksisterende NLK-koder.

Hvordan oppdateres filen med nye refusjonskoder for polikliniske laboratorier?

Oppdatert fil vil inneholde alle koder som er gyldige på det aktuelle tidspunktet. Koder som har fått en sluttdato i feltet for «Ugyldig i NLK fra» vil ikke være med i oppdatert fil. Historiske filer vil være tilgjengelig på denne siden: https://www.ehelse.no/teknisk-dokumentasjon/takster.

Filen vil kunne lastes ned fra denne siden, men vi vil ikke tilby noen webservice eller lignende for å kunne gjøre oppslag mot gjeldende NLK-kodeverk i første omgang.

Kan en repetere en og samme NLK-kode i et refusjonskrav når dette gjelder konfirmeringstester, omkjøringer og duplikater?

Helsedirektoratet viser til regelverket («Finansieringsordning for polikliniske laboratorieanalyser for statlige helseinstitusjoner – regler for fremsettelse av refusjonskrav 2018» og «Finansieringsordning for polikliniske laboratorieanalyser for private laboratorier – regler for fremsettelse av refusjonskrav 2018»). Du finner disse dokumentene på sidene om regelverk og refusjon for sykehus/poliklinikk og regelverk og refusjon for laboratorieinstitutt/røntgeninstitutt.

Det er tillatt med repetering. Generelt er det slik at det er tillatt å repetere dersom:

  • Undersøkelser der det blir gjort flere analyser på flere lokalisasjoner/prøvematerialer/systemer, mens det i kodeverket bare finnes en uspesifikk kode (se Faglig veileder for norsk laboratoriekodeverk), er det tillatt å repetere.
  • Hvis allerede opparbeidet prøvemateriale brukes til å foreta en tilleggsmåling for å verifisere resultatet av en test, skal ikke NLK-kodene som representerer opparbeidingen, repeteres. NLK-koden som representerer tilleggsmålingen kan imidlertid repeteres i refusjonskravet.
  • Ved forlikelighetsprøver der prøvene blir gjort per enhet blod, vil det være tillatt å repetere relevante utførte NLK-koder likt med antall enheter blod forlikt.
  • Dersom en omkjøring er klinisk nødvendig, f.eks. ved en bekreftende analyse, er det tillatt å repetere.
  • Dersom en omkjøring er nødvendig som følge av feil i utførelsen, er det ikke tillatt å repetere.

Hva er koder merket med stjerne (gjelder kun offentlige laboratorier)?

Dette er de koder som erstatter dagens stjernetakst. Det vil si analysekoder som vil være inkludert i ISF-poliklinikk, og som det ikke kan kreves refusjon for dersom undersøkelsen er tatt i tilknytning til en poliklinisk konsultasjon. Dersom analysene foretas på tilsendt analysemateriale skal NLK-koden refunderes i angitt refusjonskategori.

Hvordan er det tenkt at laboratoriet skal finne refusjon hvis de skal sette opp en ny analyse i fremtiden?

Dersom dette er en analyse som allerede har en NLK-kode, men denne ikke er brukt av laboratoriet kan koden søkes opp i CSV-filen og/eller XML-filen «Laboratoriekoder som gir rett til refusjon – statlige helseinstitusjoner (CSV og XML)» og «Laboratoriekoder som gir rett til refusjon – private laboratorier (CSV og XML)». Disse inneholder alle koder som har en refusjon.

CSV-filene av de ovennevnte dokumentene ligger på sidene om regelverk og refusjon for sykehus/poliklinikk og regelverk og refusjon forlaboratorieinstitutt/røntgeninstitutt.

XML-filene ligger på https://www.ehelse.no/teknisk-dokumentasjon/takster.

Dersom dette er en analyse som tidligere ikke har hatt en NLK-kode må det rettes en forespørsel til Direktoratet for e-helse på lab@ehelse.no om at analysen skal få en NLK-kode. Dersom analysen får en NLK-kode vil refusjonsordningen også oppdateres med denne NLK-koden. Første halvår 2018 vil disse kodene legges i en null-kategori med refusjon på under en krone. Ordningen vil evalueres av Helsedirektoratet innen 1. juli 2018.

Når det gjelder forslag om oppdatert plassering i refusjonskategori, skal det komme fra fagdirektøren i RHF-et. Forslag sendes labfinans@helsedir.no. Forslag må mottas innen 1. september for å kunne tas med i endringene fra 1. januar.

En ny analysekode som erstatter bruken av en eksisterende kode, vil bli plassert i samme refusjonskategori som den lukkede koden den erstatter. For å sikre at koder som erstatter andre koder (som ikke lukkes) havner i rett refusjonskategori, vil Helsedirektoratet be om at den organisasjonen som fremmet forslaget om ny kode, gir en begrunnelse om plassering i refusjonskategori med referanse til koden den erstatter. En slik begrunnelse sendes labfinans@helsedir.no.

Hvorfor blir en regning med NLK-kode avvist som et duplikat?

Hvis det allerede finnes en regning fra samme enhet med samme dato og klokkeslett, som gjelder samme pasient, og som inneholder minst en lik kode, vil regningen bli avvist som et duplikat.

Hva er et gyldig refusjonskrav for polikliniske laboratorier?

Vi viser til regelverket («Finansieringsordning for polikliniske laboratorieanalyser for statlige helseinstitusjoner – regler for fremsettelse av refusjonskrav 2018» og «Finansieringsordning for polikliniske laboratorieanalyser for private laboratorier – regler for fremsettelse av refusjonskrav 2018») – Følgende to krav må være oppfylt:

  • Det er en forutsetning at NLK-koden/kodene i refusjonskravet er i samsvar med rekvisisjon. De NLK-kodene som inngår i refusjonskravet, skal representere det som er nødvendig å utføre for å kunne svare ut rekvisisjonen på en forsvarlig måte.
  • Det er en forutsetning at relevant NLK-kode/koder ligger til grunn for svar til rekvirent.

Mer informasjon om repetering av kode

Generelt kan en NLK-kode forstås som endepunkt i en analysevei. En analysevei er summen av aktiviteter for å komme frem til svaret som NLK-koden representerer. Dersom hele analyseveien må gjøres flere ganger for et forsvarlig resultat, vil det være tillatt å repetere en analysekode.

I eksemplet med systemisk lupus erythematosus antistoff test vil det dermed være tillat å repetere koden NPU29756 to ganger hvis man først gjør en kvalitativ test for å påvise antistoff (ja/nei svar) og deretter en kvantitativ test (mengde/titer bestemmelse).

Men det vil ikke være tillatt å repetere koden likt med antall titer trinn som gjennomføres i den kvantitative testen. Titreringene skal forstås som flere aktiviteter som må utføres for å komme frem til det kvantitative svaret (representert ved kode NPU29756).

Hva gjør vi dersom vi har spørsmål til selve NLK-kodeverket?

Kodeverket er primært ment å være et klinisk og administrativt verktøy som kan brukes i formidling av rekvisisjon og prøvesvar, danne grunnlag for sammenliknbare statistikker og rapporter, i tillegg til å danne grunnlag for finansiering.

Spørsmål til Norsk Laboratoriekodeverk stilles til lab@helsedir.no

Først publisert: 09.01.2019 Siste faglige endring: 13.03.2024 Se tidligere versjoner