Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk og refusjon for private laboratorium og røntgeninstitutt

Ved inngått avtale om direkte oppgjer med Helfo, kan private laboratorium og røntgeninstitutt krevje refusjon etter forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling i private medisinske laboratorie- og røntgenverksemder.

For å få refusjon frå Helfo for undersøking ved røntgenverksemder må undersøkinga vere rekvirert av lege, tannlege, kiropraktor eller manuellterapeut.

Regelverk og refusjon for private laboratorium

Du finn meir informasjon i 

Les meir på sida med spørsmål og svar om ny finansieringsordning for polikliniske laboratorier.

Frå 1. januar 2023 gjeld ny refusjonsordning for poliklinisk patologi for laboratoria Fürst og Unilabs. Du kan lese meir om ordninga på sida "Ny refusjonsordning for poliklinisk patologi".

Om Norsk laboratoriekodeverk (NLK)

Norsk laboratoriekodeverk er eit felles kodeverk med analyse- og undersøkingskodar for seks laboratoriefagområder (patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi).

Kodeverket er meint å vere eit klinisk og administrativt verktøy som kan brukast i formidling av rekvisisjon og prøvesvar, danne grunnlag for statistikkar og rapporter som kan samanliknast, og finansiering. Kodane for patologi nyttast av rekvirentar, men er ikkje inkludert i den nye finansieringsordninga.

Les meir om laboratoriekodeverket (NKL) her. 

Innhaldet i et gyldig refusjonskrav

Kvar kode i NLK er plassert i ein refusjonskategori innanfor eit laboratoriefagområde. Laboratoriet kan krevje refusjon for analysar som er medisinsk nødvendige. Det er ein føresetnad at NLK-koden i refusjonskravet er i samsvar med rekvisisjonen og at relevant NLK-kode ligg til grunn for svar til rekvirenten.

Ein kode i same refusjonskrav kan repeterast, men det er ikkje tillate å gjenta same NLK-kode fleire gonger for å få høgare refusjon for eventuelt kompliserte prosesser bak same resultat.

Regelverk og refusjon for private røntgenverksemder

Hovudregelen er at det til ei kvar poliklinisk diagnostisk prosedyre eller intervensjon er knytt ein – og berre ein – unik refusjonssats (kronebeløp).

Dei prosedyrane det kan krevjast refusjon for inngår i kodeverket «Norsk klassifikasjon av radiologiske prosedyrer» (NCRP)

Les meir i

Årets versjon av «Radiologiske prosedyrer som gir rett til refusjon 2024 - private røntgeninstitutt (Excel)».

Anna relatert regelverk

Først publisert: 02.05.2019 Sist fagleg oppdatert: 29.04.2024 Sjå tidlegare versjonar