Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Presiseringer og avklaringer for laboratoriefinansiering

Helsedirektoratet vil her gi presiseringer og komme med avklaringer på deler av reglene for finansieringen som angår unike koder i refusjonskrav og repetering av koder i et refusjonskrav.

Hovedregelen er at finansiering på dette området er basert på Norsk laboratoriekodeverk (NLK). Her finner du informasjon om regelverk og refusjon for private laboratorium og røntgeninstitutt

1. Unike koder i et refusjonskrav (reglenes kapittel 5.2.1)

1.1 Overordnet kode innenfor medisinsk biokjemi

Mange typer analyser eller analyseveier hører sammen naturlig, enten

  • faglig (vurderes alltid sammen eller må rapporteres sammen for å gi mening eller oversikt for rekvirenten)  eller
  • teknisk (må analyseres for å få flere svar, eksempel mikroskopi av urin eller blodutstryk).

Disse kan være benevnt i NLK/NPU som listekoder, med en rekke underliggende koder, eller de kan være vanlige koder som fungerer som besvarelseskoder eller overskriftskoder.

Besvarelseskodene og overskriftskodene vil vanligvis brukes sammen med andre koder, selv om disse i NPU ikke er knyttet sammen. Helsedirektoratet vil benevne denne typen analysekode som "overordnet" analysekode og kodene som tilhører de "overordnede" kodene som "underordnede" koder.

Unike koder i refusjonskrav

Helsedirektoratet vil presisere at i denne sammenhengen vil både de overordnede og underordnede kodene være relevante i et refusjonskrav. Begge typer koder anses som "det som det er nødvendig å utføre for å kunne svare ut rekvisisjonen på en forsvarlig måte", jf. reglenes kap. 2. 

Den samlede refusjonen for den fullstendige analysen vil være summen av refusjon fra den overordnede koden og de relevante underordnede kodene.

Primærformål med NLK

Primærformålet med NLK er rekvisisjon og svar av laboratorieanalyser. Helsedirektoratet vil understreke at refusjonsordningen ikke skal virke førende på primærformålet. Selv om refusjonen i sin helhet legges på den overordnete koden, skal dette ikke være til hinder for at det kan svares ut på de underordnete kodene.

Systematikk

Helsedirektoratet vil benytte nedenstående systematikk for å knytte refusjonskategorier til slike koder, basert på hvordan de utføres og hvor ressursbruken kan forventes å oppstå. Dette gir tre ulike typer for å bestemme fordeling av refusjon mellom "overordnet" og "underordnet" kode.

Type 1

Overordnet kode har hele refusjonen, ofte en høy refusjonsgruppe, og alle underliggende koder får MB0 og beskrives som ‘beregning’ eller ‘indirekte’. Det antas at det er svært lave marginalkostnader ved å utføre flere analyser representert ved de underliggende kodene; ressursbruken er tilnærmet uavhengig av antall underordnete koder.

Eksempel: Kapillærelektroforese med underliggende kvantitativ estimering av albumin, alfa1, alfa2 etc.

Blodutstryk og urinmikroskopi med underliggende benevnelser av funn av ulike normale og patologiske celler etc.

Type 2

Det er forbundet kostnader ved at en overordnet metode (overordnet kode) benyttes. Den overordnete koden får da en refusjonskategori som er høyere enn MB0. Dersom det da i tillegg utføres en eller flere av de underordnete kodene, vil det påløpe nye kostnader (marginalkostnaden ved en ny analyse/kode er noe større enn null). De underordnete kodene får en refusjonskategori større enn MB0.

Eksempel: For analyser for å påvise metabolske sykdommer: Aminosyrer som listekode, enkelte syrer som underordnet. Basert på funn ved analyse av aminosyrer, går man videre med ytterligere undersøkelser som også får en refusjonskategori større enn MB0.

Type 3

Den overordnete koden får refusjonskategori MB0.

De underliggende kodene får refusjonskategori basert på kostnad, dvs. større enn MB0. Det antas at marginalkostnaden ved å utføre en ny analyse representert ved en underordnet kode er høy.

Eksempel: Genkoder utenfor medisinsk genetikk der koden for hemokromatose har MB0 og brukes til å bestille og besvare, mens de definerte variantene som har egne koder får takstgruppe basert på kostnader.

1.2 Tuberkuloseundersøkelse

En relevant kode i et refusjonskrav representerer det som er nødvendig å utføre for å kunne svare ut rekvisisjonen på en forsvarlig måte.

I et eksempel med tuberkuloseundersøkelse representert ved kode NPU29229 (B-TB-IGRA test, konklusjon) vil laboratoriet motta fire prøveglass. For å kunne svare ut rekvisisjonen må det utføres fire analyser representert ved kodene NPU57212 (B-TB-IGRA antigen (CD4-respons)), NPU57213 (B-TB-IGRA antigen (CD8-respons)), NPU29228 (B-TB-IGRA test, neg. kontroll) og NPU29227 (B-TB-IGRA test, pos. kontroll).

I et refusjonskrav skal alle disse fem kodene anses som "nødvendige å utføre". Selv om resultatet blir negativt og det kun svares ut på kode NPU29229, kan likevel de andre fire kodene inkluderes i et refusjonskrav. Svaret fra disse er helt nødvendig for å kunne svare ut rekvisisjonen på en forsvarlig måte.

1.3 Vitamin D

Det er i dag primært tre analysekoder som brukes til dette, der to av dem er analyse av vitamin D2 (NPU26810) og D3 (NPU01435), og den tredje er summen av de to (NPU10267).

Man kan komme frem til svaret på NPU10267 både ved bruk av immunologisk metode og ved at man bruker LCMS-metode på NPU26810 og NPU01435 og så summerer disse.

Hvis man bruker LCMS-metode for å komme frem til resultatet på NPU10267, så er det egentlig en beregning, men om man bruker immunologisk metode er det ikke en beregning.

Ved LCMS-metode vil alle de tre kodene være relevante i et refusjonskrav.

Alle de tre kodene er "nødvendige å utføre for å kunne svare ut rekvisisjonen på en forsvarlig måte".

Ved immunologisk metode vil det kun være kode NPU10267 som er "nødvendig å utføre" og kun denne koden som er relevant i et refusjonskrav.

2. Repetering av koder i et refusjonskrav (reglenes kap. 5.2.2)

Generelt kan en NLK-kode forstås som endepunkt i en analysevei. En analysevei er summen av aktiviteter for å komme frem til svaret som NLK-koden representerer. Dersom hele analyseveien må gjøres flere ganger for et forsvarlig resultat, vil det være tillatt å repetere en analysekode i et refusjonskrav.

2.1 Reproduksjonsmedisin

I eksemplene med kodene NPU58014, NPU58015, NPU58016, som gjelder undersøkelser på egg, zygote og embryo, vil det være tillatt å repetere kodene om hele analyseveien må gjøres om igjen på et senere tidspunkt.

Men det er ikke tillatt å repetere kodene per egg, embryo eller zygote. Arbeidet som blir gjort på hvert egg, embryo eller zygote, skal forstås som flere aktiviteter som er nødvendig å utføre for å komme frem til et forsvarlig resultat.

2.2 Systemisk lupus erythematosus

I eksemplet med systemisk lupus erythematosus antistoff test vil det være tillat å repetere koden NPU29756 to ganger hvis man først gjør en kvalitativ test for å påvise antistoff (ja/nei svar) og deretter en kvantitativ test (mengde/titer bestemmelse).

Men det vil ikke være tillatt å repetere koden likt med antall titer trinn som gjennomføres i den kvantitative testen. Titreringene skal forstås som flere aktiviteter som må utføres for å komme frem til det kvantitative svaret (representert ved kode NPU29756).

Først publisert: 11.03.2019 Siste faglige endring: 26.02.2020 Se tidligere versjoner