Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helfo i 2018

Helfo er Helsedirektoratets ytre etat. Helfos samfunnsoppdrag er å ivareta rettighetene til helseaktører og privatpersoner og å gi informasjon og veiledning om helsetjenester. På denne siden finner du nøkkeltall og -informasjon fra 2018.

Helfo forvalter årlig om lag 34 milliarder kroner. Dette omfatter oppgjør fra folketrygden til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet legemidler, tannhelse og helsetjenester i utlandet.

Nøkkeltall for 2018

Nøkkeltall 2018.JPG

Helfo jobber for å gjøre hverdagen enklere for helseaktører og privatpersoner gjennom tilgjengelige, likeverdige og effektive helsetjenester. Helfo er i en omstillingsprosess for å møte stadig raskere endringer i samfunnet og økte forventninger om brukertilpassede, digitale tjenester.

Helfo har hatt 22 kontorsteder over hele Norge. Regjeringen har besluttet at fra 2021 skal Helfo bestå av kontorene i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Antall årsverk ved utgangen av 2018: 508.

Overordnede mål for Helfos virksomhet:

  • Finansieringsordninger som bidrar til likeverdige og effektive helsetjenester av riktig kvalitet
  • Rett ytelse til rett tid
  • Veiledning og servicetjenester med riktig kvalitet
  • Effektiv ressursutnyttelse i forvaltning av helserefusjonsområdet

Helfos tjenesteområder i 2018

Tjenesteområde servicetjenester

Servicetjenester består av informasjon og veiledning på telefon, nett og øvrige kanaler, selvbetjeningsløsninger (bytte av fastlege, utstedelse av europeisk helsetrygdkort m.m.), frikort for helsetjenester, fritt behandlingsvalg og pasientformidling ved fristbrudd.

Økt bruk av digitale kanaler og nedgang i personbetjente kanaler

Besøkstallene for helsenorge.no fortsetter å stige fra nær 1,6 millioner per måned i 2017 til 2,2 millioner besøk per måned i 2018; en økning på 38 prosent. Antall digitale brukermøter for Helfo har økt med nær 17 prosent. Samtidig er antall telefon- og eposthenvendelser til Helfo redusert med henholdsvis 18 og 25 prosent. Andelen som bruker selvbetjeningskanaler for både Europeisk helsetrygdkort, fastlegebytte og "Mine egenandeler økte i 2018.

God brukertilfredshet

Gjennomsnittlig ventetid på telefon for 800HELSE i 2018 var 71 sek, mens tilsvarende for 2017 var 66 sek. 94 prosent av telefonhenvendelsene ble besvart i 2018 mot 92 prosent i 2017. Andel fornøyde brukere var på 87 prosent, noe som betyr at brukerne er godt fornøyde og prestasjonsmålene oppfylt.

Økt antall fristbrudd

Helfo har i 2018 registrert 10 263 fristbrudd. Økningen fra 2017 er på 16 prosent, og langt mer moderat enn tidligere år. De aller fleste saker håndteres innen ytre grense på 10 virkedager og gjennomsnittlig saksbehandlingstid er på om lag 6 dager.

Tjenesteområde behandlingsrefusjon

Behandlingsrefusjon omfatter refusjon av utgifter til undersøkelse og behandling hos helseaktører (leger, fysioterapeuter, tannleger, psykologer, laboratorie- og røntgentjenester, logopeder m.fl.), forhåndstilsagn for planlagt behandling i et annet EØS-land og refusjon av utgifter ved nødvendig helsehjelp i utlandet.

Økt digital innsending (elektronisk over linje) og god brukertilfredshet

Ved utgangen av 2018 var det 87 prosent av helseaktørene som sendte sine refusjonskrav elektronisk over linje. Det er en økning på nær 6 prosent fra 2017. Økningen var størst for gruppen fysioterapeuter med en endring fra 70 til 84 prosent i løpet av 2018.

Utlandsområdet

I 2018 ble 84 prosent av sakene etter § 5-24 a (rett til stønad for helsehjelp mottatt i et annet EØS-land) ferdigstilt innen 12 uker (ytre grense), mens tilsvarende andel for 2017 var 91 prosent. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for refusjonssaker har økt fra 35 dager i 1. tertial til 47 dager i 3. tertial 2018. Årsaken knyttes først og fremst til at Helfo har hatt en noe skjerpet kontroll på fysioterapiområdet, noe som har resultert i økte saksbehandlingstider.

Tjenesteområde legemidler/medisinsk forbruksmateriell og tannhelse

Legemidler og medisinsk forbruksmateriell inkluderer bidrag til spesielle formål, refusjon av utgifter til forhåndsgodkjente legemidler, refusjon av utgifter til legemidler etter individuell refusjon, samt produkt- og prislistene (produkter på blå resept).

Noe økt saksbehandlingstid på legemiddelområdet og tannhelseområdet

Helfo oppnådde i 2017 god kontroll på saksbehandlingstidene på legemiddelområdet og hadde kun et fåtall ytre grense saker. I 2018 har saksbehandlingstidene økt noe og antall saker over ytre grense tilsvarende. Prioriterte legemiddelsaker har hele tiden blitt behandlet innen fristen på 4 uker, og med et gjennomsnitt på 5 dager. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for uprioriterte saker økte fra 19 dager i 1.tertial til 26 dager i 2.tertial, før behandlingstiden igjen ble noe redusert til 23 dager i 3.tertial.

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for refusjon for tannhelsebehandling er økt fra 13 dager ved inngangen til året til vel 30 dager ved utgangen av året.

Utviklingsarbeidet på området pris- og produktlister fortsetter

Gjennomgangen av de ulike produktområdene i perioden 2013 til 2017 har gitt verdifull kunnskap som danner grunnlaget for utvikling og videre arbeid. Det er i 2018 gjort større endringer innenfor området inkontinens, og arbeidet med produktområde stomi er igangsatt.

Stabile resultater av Helfo sin kontrollvirksomhet

Resultatene av kontrollvirksomheten i 2018 er 7 anmeldelser (6 anmeldelser i 2017), 11 behandlere ble fratatt retten til å praktisere for trygdens regning (5 behandlere i 2017) og 194 behandlere ble pålagt å endre praksis (samme antall som i 2017). Det ble tilbakekrevd om lag 42 mill. kr (38 mill. kr i 2017).

Direktørens oppsummering av 2018

Helfo har levert gode tjenester til brukerne i 2018.

Bilde av direktør Jan Mathisen i Helfo.
Direktør Jan Mathisen i Helfo. (Foto: Helfo / Morten Rakke)

Helfo har i 2018 levert gode tjenester til sine brukere. De fleste tjenestene er levert med god tilgjengelighet og kvalitet, og innenfor de mål og krav som er stilt til Helfo. For de tjenestene som i perioder har hatt dårligere tilgjengelighet, er vurderingen at konsekvensene for brukerne har vært begrenset.

Stadig flere brukere benytter selvbetjentløsningene, sender inn søknader/krav elektronisk og orienterer seg om sine rettigheter på nettet. Den økende digitale modenheten hos brukerne, kombinert med målrettet arbeid i Helfo, har resultert i færre henvendelser i de personbetjente kanalene.

Helfos forvaltning av helserefusjonsområdet er basert på tillit til at brukerne gir riktig informasjonen som grunnlag for sine søknader/sine krav. I 2018 fikk disse ordningen betydelig oppmerksomhet gjennom NRK Brennpunkt. Vi har i 2018 videreført vårt arbeid med målrettet virkemiddelbruk med utgangspunkt i hva som kan være årsaken til at feil oppstår. I økende grad måler vi effektene av tiltakene, både hvordan de påvirker atferden til de brukerne tiltakene er direkte rettet mot, samt om øvrige brukere endrer atferd. Effektvurderingene av tiltakene indikerer ønskede endringer i brukernes atferd, både på kort sikt og på lengre sikt.

Enklere digitale tjenester

Helsedirektoratet og Helfo er godt i gang med å planlegge og gjennomføre tiltak i regi av programmet EDiT (Enklere digitale tjenester). Det er mange medarbeidere i Helfo som bidrar inn i dette arbeidet, og for mange er dette både spennende og utviklende. Formålet med EDiT er å utvikle tjenester gjennom digitalisering som sikrer at samhandlingen mellom brukerne og Helfo blir enklere, raskere og riktigere. Det er svært viktig at vi lykkes med denne satsingen, slik at Helfo fortsatt kan være en relevant virksomhet for tjenesteyting innen helsesektoren.

Ny kontorstruktur for Helfo

Regjeringen besluttet ny kontorstruktur for Helfo medio april 2018. Saken ble imidlertid brakt inn for Stortinget, og endelig beslutning om ny kontorstruktur for Helfo forelå medio desember. Fra 2021 skal Helfo bestå av kontorene i Tønsberg, Fredrikstad, Sola, Ørsta, Mo i Rana og Kirkenes.

Krevende år for mange medarbeidere og Helfo som organisasjon

I 2018 er det tatt beslutninger av stor betydning for den enkelte og Helfo. Medarbeidere og ledere har likevel klart å ha oppmerksomheten på de daglige og viktige gjøremålene og levert gode tjenester til brukerne. Dette vitner om høy profesjonalitet, noe jeg som direktør er stolt av.

Jan Mathisen, direktør i Helfo

Lenker til mer informasjon

Helfos årsrapport er tatt inn som en del av årsrapporten for Helsedirektoratet (se sidene 53-58).

Helfos organisasjon og organisasjonskart.

Først publisert: 11.05.2020 Siste faglige endring: 07.12.2023 Se tidligere versjoner