Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for fysioterapeut

Når du har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan du kreve takster etter forskrift om stønad til dekning av utgifter for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut.

Inntekten til fysioterapeuten kommer i hovedsak fra tre kilder: Egenandeler fra pasienten, refusjon fra Helfo og driftstilskudd fra kommunen.

Hvilke takster du kan kreve refusjon for går frem av følgende forskrift:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (lovdata.no)

Les også: rundskriv til folketrygdloven § 5-8 – fysioterapi (helsedirektoratet.no)

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi forteller hvilke takster du kan benytte ved de ulike behandlingsformene som blir utført. Du finner også informasjon om hvilke takster som kan kombineres og om det er spesielle vilkår til bruken av taksten.

Som fysioterapeut med avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan du ikke kreve høyere egenandel fra pasienten enn det forskriften sier. Du kan heller ikke kreve tilleggsbetaling fra pasienten for å gjøre prosedyrer/arbeid som er omfattet av forskriften.

Regelverk for ridefysioterapi kan du lese om her.

Dokumentasjonskrav for fysioterapeut

Som fysioterapeut skal du sette deg godt inn i kravene til dokumentasjon. Les mer om dokumentasjonskrav til helsepersonell her.

Når Helfo gjennomfører kontroller, ser vi at dokumentasjon på pasientrettet arbeid ofte kan være mangelfull. Under følger eksempler på hva som er god dokumentasjon for noen utvalgte takster og områder der Helfo ofte erfarer at dokumentasjonen er mangelfull:

Om henvisning

Pasienter trenger ikke henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.  Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land etter folketrygdloven § 5-24a. Det trengs fortsatt henvisning til ridefysioterapi.

Endringen betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte. Det er fortsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Formålet med endringen, som Stortinget har vedtatt, er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester.

Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere behandlingsbehov, om vilkårene for stønad er oppfylt og for å dokumentere i journal hvilke vurderinger som er gjort.

Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.

Fysioterapeuten skal også ta hensyn til nasjonale og kommunale prioriteringer. Dette er regulert i ny forskrift om kvalitets- og funksjonskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale som trådte i kraft 1. januar 2018.

Selv om kravet til henvisning bortfaller, er det ikke noe til hinder for at pasienter fortsatt kan komme med henvisning til fysioterapeuten. Inntil videre kan gjeldende henvisningsblankett benyttes så langt den passer.

Dersom du sender inn regninger i forbindelse med oppgjør for 2017, må du sende med henvisning eller sørge for at henvisningsopplysningene er registrert på enkeltregningen.

Frikort og fritak fra å betale egenandel

En del pasienter er fritatt fra å betale egenandel om de på behandlingstidspunktet kommer inn under en av kategoriene som gir rett til refusjon etter honorartakst eller har frikort for helsetjenester. Disse pasientene får da full refusjon av utgiftene sine, som vil si at de slipper å betale egenandel.

Det gis dekning etter reglene om honorartakst til følgende pasientgrupper: 

Det gis også fritak for å betale egenandel dersom pasienten fremviser frikort for helsetjenester. Den som har fått frikort for helsetjenester har selv ansvaret for å vise frem frikortet. Det er imidlertid veldig fordelaktig både for fysioterapeuten og innbyggeren/pasienten at behandler/tjenesteyter har tilgjengelige spørretjenester som gir svar på om vedkommende har frikort/fritak fra å betale egenandel i inneværende kalenderår.

Det er du som er fysioterapeut som skal vurdere om pasienten har rettigheter etter reglene om honorartakst. Du må kunne dokumentere dine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige.

Pasienter som ikke er omfattet av disse vilkårene, betaler egenandel for behandlingen (refusjonstakst). Egenandeler betalt til fysioterapeut med avtale hos Helfo er omfattet av ordningen med frikort for helsetjenester.

Undersøkelse av barn under 16 år

Også fysioterapeuter som ikke har rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k, kan benytte takst A1d ved undersøkelse av barn under 16 år. Ved tidsbruk over 30 minutt kan takst A1f benyttes i tillegg til takst A1d.

Les mer om takst A1d her

Barn under 16 skal ikke betale egenandel.

Først publisert: 28.03.2019 Siste faglige endring: 02.05.2024 Se tidligere versjoner