Tjenester og priser – fritt behandlingsvalg (FBV)

Ordningen fritt behandlingsvalg gir private virksomheter mulighet til å søke Helfo om godkjenning for å levere definerte spesialisthelsetjenester til en fastsatt pris.

​Spesialisthelsetjenester det kan søkes godkjenning for, fremgår av § 11 i forskriften:

forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten

Tjenester

For psykisk helsevern og rus kan det søkes godkjenning for utvalgte spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

For somatikk kan det søkes godkjenning for utvalgte spesialisthelsetjenester innen hjerte og kar, gynekologi, øye, ortopedi, fordøyelsesmedisin og urologi.

Innen habilitering kan det søkes om godkjenning for intensiv habilitering av barn til og med 16 år.

Innen rehabilitering kan det søkes om godkjenning for døgnrehabilitering for pasienter med Parkinsons sykdom og nyamputerte pasienter over 18 år med underekstremitetsamputasjon (major lower limb amputation – over ankelnivå). Tjenestene er nærmere beskrevet i forskriften (se lenke over).

Priser

Prisene for spesialisthelsetjenestene er fastsatt av Helsedirektoratet.

Det er viktig å merke seg at prisen omfatter alle deler av helsehjelpen, herunder undersøkelser, behandling og oppfølging, som for eksempel etterkontroller og oppfølging av infeksjoner eller andre komplikasjoner.

FBV-leverandører kan ikke kreve høyere egenandeler enn det som fremgår av offentlige satser.

Her finner du oversikt over priser og prisregler i fritt behandlingsvalg (gjelder fra 1. januar 2019):

prisfastsettelse og prisregler for ordningen fritt behandlingsvalg (PDF)

Prisregler finner du nederst i dokumentet.

Først publisert: 29.01.2019 Sist endret: 01.01.2019