Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Tjenester og priser – fritt behandlingsvalg (FBV)

Ordningen fritt behandlingsvalg gir private virksomheter mulighet til å søke Helfo om godkjenning for å levere definerte spesialisthelsetjenester til en fastsatt pris.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreslått at godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg avvikles med virkning fra og med 1. januar 2023. En lovproposisjon vil trolig legges frem for Stortinget i løpet av høsten 2022. Hvis de foreslåtte lovendringene blir vedtatt som beskrevet i høringsnotatet, vil ikke godkjente virksomheter lenger motta betaling fra staten for ytelse av spesialisthelsetjenester etter 1. januar 2023, med mindre pasientbehandlingen er omfattet av den foreslåtte overgangsordningen, se punkt 4.2 i høringsnotatet.

​Spesialisthelsetjenester det kan søkes godkjenning for, fremgår av § 11 i forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.

Tjenester

For psykisk helsevern og rus kan det søkes godkjenning for utvalgte spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge, samt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

For somatikk kan det søkes godkjenning for utvalgte spesialisthelsetjenester innen hjerte og kar, gynekologi, øye, ortopedi, fordøyelsesmedisin og urologi.

Innen habilitering kan det søkes om godkjenning for intensiv habilitering av barn til og med 16 år.

Innen rehabilitering kan det søkes om godkjenning for utvalgte spesialisthelsetjenester innen amputasjon, revmatologiske sykdommer, sanseforstyrrelser, nevrologiske og nevromuskulære sykdommer. Tjenestene er nærmere beskrevet i forskriften (se lenke over). 

Priser

Prisene for spesialisthelsetjenestene er fastsatt av Helsedirektoratet.

Det er viktig å merke seg at prisen omfatter alle deler av helsehjelpen, herunder undersøkelser, behandling og oppfølging, som for eksempel etterkontroller og oppfølging av infeksjoner eller andre komplikasjoner.

FBV-leverandører kan ikke kreve høyere egenandeler enn det som fremgår av offentlige satser.

Her finner du oversikt over priser og prisregler i fritt behandlingsvalg (gjelder fra 1. januar 2022):

prisfastsettelse og prisregler for ordningen fritt behandlingsvalg (PDF)

Priser for tjenester innen ordningen fritt behandlingsvalg justeres som hovedregel med prisdeflatoren som ligger til grunn for statsbudsjettet. Prisdeflatoren fremkommer i nasjonalbudsjettet og er for 2022 satt til 2,4 prosent. Videre har Helsedirektoratet en dialog om prisjusteringen med de regionale helseforetakene. Dette skal sikre at tjenestene i ordningen fritt behandlingsvalg ikke bidrar til en undergraving av anbudsinstituttet. Dialogen kan medføre endringer i priser for enkelttjenester i ordningen.

Først publisert: 29.01.2019 Sist faglig oppdatert: 20.09.2022 Se tidligere versjoner