Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg er avviklet

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (FBV) ble avviklet 1. januar 2023.

Virksomheter som ble godkjent av Helfo (FBV-leverandører), vil ikke lenger motta betaling fra staten for ytelse av spesialisthelsetjenester etter 1. januar 2023. Imidlertid gjelder en ettårig overgangsperiode for pasienter som allerede før 1. januar 2023 har påbegynt helsehjelpen hos en FBV-leverandør.

Pasientene mister heller ikke retten til valg av behandlingssted: De kan velge mellom offentlige sykehus og private aktører som har avtale med et regionalt helseforetak. Oversikt over behandlingssteder finnes på Velg behandlingssted på helsenorge.no.

Hva betyr avviklingen for virksomhetene som er godkjent av Helfo?

Virksomheter som ble godkjent av Helfo (FBV-leverandører), kan ikke lenger motta betaling fra staten for ytelse av spesialisthelsetjenester, med mindre pasientbehandlingen er omfattet av overgangsordningen på inntil tolv måneder.

Fra og med 1. januar 2023 har det dermed ikke vært mulig å ta inn nye pasienter. Det vil si at virksomhetene ikke vil få betalt for nye pasienter fra og med denne datoen.

Overgangsordningen innebærer følgende:

  • Helfos godkjenning av FBV-leverandører gjelder bare for å yte helsehjelp som er påbegynt før 1. januar 2023, og ikke lenger enn 31. desember 2023, jf. forskrift om oppheving av forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.
  • Pasienter som har startet sin helsehjelp og er i et behandlingsløp hos en FBV-leverandør, kan behandles så lenge det gjøres innen tolv måneder og spesialisthelsetjenesten som ytes er forsvarlig.
  • 1. januar 2024 må pasientene enten være ferdigbehandlet eller ha blitt overført til et offentlig behandlingssted eller et privat behandlingssted som har avtale med et regionalt helseforetak. Pasientene må samtykke til overføringen.

Hva betyr avviklingen for pasientene?

For pasientene betyr avviklingen at de fra og med 1. januar 2023 kan velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med et regionalt helseforetak. Pasientene kan ikke lenger velge en FBV-leverandør.

Hvis en pasient før 1. januar 2023 har påbegynt helsehjelp hos en FBV-leverandør, vil hen kunne fortsette å få behandling der i inntil tolv måneder.

Hvis en pasient er henvist til eller står på venteliste hos en FBV-leverandør, og helsehjelpen ikke er påbegynt før 1. januar 2023, skal helsehjelpen gis ved et offentlig behandlingssted eller et privat behandlingssted som har avtale med et regionalt helseforetak.

Hva betyr «påbegynt helsehjelp»?

Med «påbegynt helsehjelp» menes i denne sammenhengen at helsehjelpen pasienten skal motta av en FBV-leverandør, faktisk har startet opp før 1. januar 2023. For at helsehjelpen skal anses å være påbegynt, må en reell utredning eller behandling være startet opp hos FBV-leverandøren før nyttår. Det er ikke tilstrekkelig at pasienten har mottatt helsehjelp et annet sted i spesialisthelsetjenesten i 2022.

Helsehjelpen anses derfor ikke påbegynt for pasienter som er henvist til en FBV-leverandør før 31. desember 2022, men ikke får time før i 2023. Disse pasientene er derfor ikke omfattet av overgangsordningen.

Virksomheten har et selvstendig ansvar for å vurdere om vilkårene i forskriften er oppfylt og har rett til utbetaling. Dette gjelder også vilkåret om at helsehjelpen er påbegynt før avviklingstidspunktet. Det må gjøres konkrete vurderinger i hvert enkelt tilfelle for å sikre at vilkåret om at helsehjelpen faktisk er påbegynt før avviklingstidspunktet, er oppfylt.

Helfo har myndighet til å føre kontroll med om vilkårene for utbetaling av oppgjør er korrekt. Dette gjelder også i overgangsperioden.

Definisjon av «helsehjelp»

«Helsehjelp» er definert i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 bokstav c som «handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell».

Hva innebar godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg?

I ordningen fritt behandlingsvalg var det etablert en godkjenningsordning, der private virksomheter som oppfylte visse krav, kunne levere definerte spesialisthelsetjenester til en pris fastsatt av staten.

For at et privat behandlingssted skulle bli en del av godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg, måtte de gjennom en søknadsprosess og godkjennes av Helfo. Helfo var også ansvarlig for å følge opp virksomhetene som ønsket å bli FBV-leverandører (leverandører med godkjenning).

Pasienter kunne derfor i tillegg til å velge mellom offentlige behandlingssteder og private behandlingssteder som har avtale med det offentlige, også velg private behandlingssteder som var godkjent av Helfo.  

Mer informasjon

Aktuelt regelverk:

Stortingets behandling av saken: Avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg (stortinget.no).

Først publisert: 17.11.2022 Sist faglig oppdatert: 01.01.2023 Se tidligere versjoner