Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Oppgjør for tidligere FBV-leverandører

Tidligere FBV-leverandører skal sende eventuelle oppgjørskrav elektronisk til Helfo via Helsenettet.

Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg ble avviklet 1. januar 2023.
Her finner du informasjon om konsekvenser av avviklingen.

Helfo mottar, kontrollerer og utbetaler godkjente krav.

Innsending

FBV-leverandører som behandlet pasienter i overgangsperioden i 2023, kan fremdeles sende oppgjørskrav til Helfo for behandling utført før 1. januar 2024.

Oppgjørskravene skal sendes elektronisk til Helfo via Helsenettet. Hvert krav kan inneholde én eller flere enkeltregninger.

Innsending skal skje via NPR-behandlerkravmelding.

Alle FBV-regninger skal ha informasjon om rettighetsvurdering. Informasjonen som må oppgis på regningene, er organisasjonsnummeret til den som har rettighetsvurdert, samt dato for rettighetsvurderingen.

Enkeltregningen skal merkes som FBV-regning. Dette gjøres ved at den enkelte regningen påføres spesifikke koder – behandlings- og debitorkoder – som angir at det gjelder FBV-aktivitet. Disse kodene finner dere på nettsiden til Volven under «Tjenester i godkjennelsesordningen innen fritt behandlingsvalg (OID= 8486)» .

Regningene må ha takstkoder og priser i henhold til prislisten fastsatt av Helsedirektoratet: prisfastsettelse og prisregler for ordningen fritt behandlingsvalg (PDF).

Ved somatisk tjeneste må dere også oppgi prosedyrekode og kodeverk på regningen. I prislisten står de fleste somatiske tjenestene oppført med spesifikke prosedyrekoder som skal benyttes. Hvis tjenesten ikke står oppført i prislisten med en prosedyrekode, må dere selv finne riktig kode. Prosedyrekoder og kodeverk finner dere på nettsiden til Direktoratet for e-helse.

Regningen skal inneholde den informasjonen Helfo og de regionale helseforetakene har vurdert som nødvendig for å sikre korrekt betaling.

For krav som inneholder betaling av egenandeler som inngår i frikortordningen, må dere sende kravet senest 14 dager etter at behandlingen fant sted.

Dere kan bare sende inn krav på behandlinger som virksomheten var godkjent for. I tillegg kan dere bare sende inn krav for pasienter som har påbegynt helsehjelpen hos dere før 1. januar 2023.

Når dere sender inne et oppgjørskrav til Helfo, mottar dere en applikasjonskvittering.

Automatisk kontroll i KUHR

Når et oppgjørskrav er mottatt i Helfo, gjennomgår det en automatisk kontroll.  

Det blir kontrollert at kravet kommer fra en tidligere godkjent FBV-leverandør. Videre vil det bli kontrollert at dere som tidligere FBV-leverandør var godkjent for den aktuelle tjenesten, inkludert diagnosekode og prosedyrekode der det er relevant, samt at prisen er i henhold til prislisten.

Vedtak og utbetaling

Krav som er godkjent av Helfo mellom den 1. og 15. i hver måned, samles opp og blir utbetalt 30 dager etter den 16. samme måned. Krav som er godkjent mellom den 16. og 31. i hver måned, samles opp og blir utbetalt 30 dager etter den 1. i måneden etter.

En utbetaling kan omfatte ett eller flere krav, som igjen kan bestå av én eller flere regninger. Godkjente krav blir utbetalt til FBV-leverandørens bankkonto.

Helfo sender dere utbetalingsvedtak i e-post. Her vil det fremgå om det enkelte kravet er godkjent eller avvist. Helfo vil begrunne avvisninger. Dere kan korrigere avviste regninger og sende kravet inn til ny vurdering

Vedtaket sendes ut når utbetalingen foretas.

Viderefakturering til helseforetakene

Helfo sender faktura til helseforetakene to ganger i måneden. Hver faktura vil inneholde alle godkjente FBV-regninger for pasienter som i en fastsatt tidsperiode tilhørte et bestemt helseforetak.

Helseforetakene skal kontrollere og betale fakturaene innen 20 dager.

Etterkontroll og tilbakekreving

Kontroll skal bidra til å rette opp vanlige misforståelser og feil bruk av pris. Helfo vil ved feil gi informasjon om riktig prising og relevant regelverk.

Helfo vil også foreta risikobaserte etterkontroller. Helfo har myndighet til å innhente nødvendig dokumentasjon for å kontrollere oppgjør, jf. § 9 i forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten .

Helfo vil også kunne foreta stikkprøvekontroll om rettighetsvurderinger basert på informasjon fra Norsk pasientregister (NPR).

Hvis Helfo oppdager feil i en etterkontroll, må Helfo vurdere å kreve tilbake beløp som ikke skulle vært utbetalt. Dette kan skje ved kreditering der regningen(e) annulleres og kommer til fradrag ved neste utbetaling. Hvis feilutbetalingen ikke kan rettes ved kreditering, må Helfo vurdere å kreve tilbakebetaling.

Først publisert: 29.01.2019 Siste faglige endring: 02.01.2024 Se tidligere versjoner