Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Henvisning og betaling for sykehuspasienter

Pasienter som skal til sykehusbehandling, skal normalt være henvist. Betalingen teller ofte med som egenandel i opptjeningen til frikort for helsetjenester. En rekke grupper er fritatt for slik betaling.

Regler for henvisning til sykehus

Du kan lese om reglene for henvisning av pasienter i Forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften): 

§ 2. Verkeområde

Denne forskrifta gjeld når verksemder yter poliklinisk helsehjelp finansiert av staten.
Forskrifta gjeld òg poliklinisk helsehjelp som vert ytt av personell frå verksemda, men utanfor dei fysiske lokala i verksemda.
Forskrifta gjeld ikkje for privatpraktiserande lege- og psykologspesialistar som har driftsavtale med regionalt helseføretak, private radiologiske verksemder eller medisinske laboratorium.
Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta § 2
Kilde: lovdata.no

Fritak fra å betale egenandel

Frikort for helsetjenester er en automatisert ordning. For at alle pasienter skal få frikortet innen tre uker fra egenandelstaket er nådd, er de avhengige av at du som rapporterer egenandeler fra sykehus/poliklinikk, husker dette.

Les mer på siden Egenandelstak for helsetjenester.

Vær oppmerksom på at dersom en pasient er innlagt ved et sykehus, kan ikke sykehuset/poliklinikken kreve egenandeler eller refusjon fra Helfo etter poliklinikk- eller pasientbetalingsforskriften. Dette gjelder både om pasienten blir behandlet på sykehusets egen avdeling, eller ved en poliklinikk utenfor det aktuelle sykehuset.

Ved dialysebehandling og strålebehandling regnes pasienten som innlagt.

Les mer om egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp på helsedirektoratet.no.

§ 4. Godkjend eigendel

Som betaling for poliklinisk helsehjelp som vert ytt av legar, psykologar, tannlegar, sjukepleiarar, jordmødrer, fysioterapeutar, ergoterapeutar, kliniske ernæringsfysiologar, audiografar, ortoptistar, optikarar, stråleterapeutar, sosionomar, vernepleiarar, pedagogar, barnevernspedagogar, logopedar, kliniske farmasøytar og helsefagarbeidarar kan pasienten krevjast for 386 kroner. Pasienten kan også krevjast for 386 kroner når personell på poliklinikk kartlegg genetiske eigenskapar og gjev genetisk rettleiing etter krava i bioteknologiloven. Ved psykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikk omfattar dette også poliklinisk helsehjelp ytt av personell med anna relevant høgskule- og universitetsutdanning.
Ein kan kreve 275 kroner i betaling frå pasienten for radiologisk undersøking, ultralydundersøking ved spesialavdeling, samt ved nukleærmedisinsk billedundersøking.
Pasient som får poliklinisk helsehjelp for same tilstanden frå ulike behandlingsstadar på same dagen, kan ikkje krevjast for meir enn éin av kvar eigendel etter andre og tredje leden.
Ved grupperetta pasientopplæring, poliklinisk rehabilitering og behandlingstiltak i gruppe over fleire dagar kan eigendel etter andre og tredje leden krevjast berre éin gong for heile tiltaket.
Det kan krevjast betaling frå pasient for poliklinisk helsehjelp som vert ytt av personell som nemnd i andre leden når helsehjelpa vert ytt ved avstandskonsultasjon ved telefon eller video. Pasienten skal ikkje betale eigendel for nettbasert behandlingsprogram.
Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta § 4
Kilde: lovdata.no

I en del tilfeller slipper pasienten å betale egenandel. Disse tilfellene finner du i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta § 5: 

§ 5. Når pasienten likevel ikkje skal betale godkjend eigendel

Godkjend eigendel som nemnd i § 4 vert i fylgjande høve dekt av staten:
 1. ved kontrollundersøkingar under svangerskap, fødsel, behandling for sjukdom i samband med svangerskap og fødsel, svangerskapsavbrot, og éi undersøking etter fødsel eller svangerskapsavbrot.
 2. ved behandling for skade og sjukdom som går inn under kapittel 13, jf. § 5-25 i folketrygdlova og under lov om krigspensjonering for militærpersoner og lov om krigspensjonering for hjemmestyrkepersonell og sivilpersoner. Helsehjelpa kan ikkje gjevast av militært helsepersonell.
 3. ved behandling av personar som er innsette i anstaltane til kriminalomsorga dersom helsehjelpa vert gjeven av anna personell enn det som er knytt til helsetenester til innsette.
 4. ved behandling der tilstanden til pasienten er til hinder for å krevje eigendelen, til dømes ved alvorlege sinnslidingar, behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, større akutt skade, medvitsløyse og dødsfall.
 5. ved behandling av born under 16 år.
 6. ved poliklinisk helsehjelp til pasientar under 18 år innanfor psykisk helsevern, og ved poliklinisk helsehjelp som vert ytt på BUP til pasientar under 23 år og poliklinisk helsehjelp av rusavhengnad i PUT til pasientar under 30 år.
 7. ved oppsøkjande behandling av rusmiddelavhengige.
 8. ved undersøking, behandling og kontroll av ålmennfarlege smittsame sjukdomar etter smittevernlova § 3-5, § 3-6 og § 5-1 og elles når det er behov for undersøking, behandling eller kontroll for ålmennfarlege smittsame sjukdomar, dersom pasienten har grunn til å tru seg smitta eller helsepersonellet får mistanke om at det foreligger ein ålmennfarleg smittsam sjukdom.
 9. ved undersøking av personar som søkjer akutt hjelp ved overgrepsmottak.
 10. ved undersøking på Statens barnehus.
 11. ved rettleiing om, innsetting eller fjerning av langtidsverkande prevensjon til kvinner i fertil alder som får behandling i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 12. ved poliklinisk helsehjelp til pasientar som får behandling i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), når helsehjelpen gis i forbindelse med gjennomføring av LAR.
Ved behandling som nemnd i bokstav h skal helsepersonellet grunngje i pasienten sin journal at eitt eller fleire av vilkåra for dekkjing av eigendel er oppfylt. Staten dekkjer eigendel for helsehjelp etter bokstav h for pasientar som oppheld seg i riket sjølv om pasienten ikkje er medlem av folketrygda.
Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta § 5
Kilde: lovdata.no

Helsedirektoratets presiseringer angående § 5:  

Punkt a: Denne regelen gjelder bare somatisk sykdom. 

Punkt d: Denne regelen gjelder pasienten sin tilstand på konsultasjonstidspunktet. 

Punkt f: Egenandelsfritak under dette punktet gir ikke refusjon fra Helfo, men er inkludert i innsatsstyrt finansiering. 

Manglende oppmøte

Disse reglene gjelder normalt ved manglende oppmøte:

 • Ved manglende oppmøte kan det kreves egenbetaling fra pasienten. Pasienten skal informeres om plikten til å betale ved manglende oppmøte.
 • Om pasienten ikke møter opp til avtalt time, og lar være å melde fra tidligere enn 24 timer før timen, kan pasienten bli krevd for 1544 kroner i fraværsgebyr.
 • Om den avtalte timen gjelder poliklinisk helsehjelp innen psykiatri eller rusbehandling, skal det ikke kreves høyere gebyr enn 386 kroner.
 • Fraværsgebyr kan også kreves av pasienter på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) som i utgangspunktet ikke betaler egenandel, samt pasienter med frikort for helsetjenester og andre grunner for egenandelsfritak. 
 • Det er ikke anledning til å kreve gebyret dersom pasienten ikke møter til avtalt video- eller telefonkonsultasjon.

Reglene for manglende oppmøte kommer fram i § 7 i Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta og i Helsedirektorektoratets artikkel Egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp.

 

Først publisert: 04.07.2022 Siste faglige endring: 14.06.2024 Se tidligere versjoner