Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Henvisning og betaling for sykehuspasienter

Pasienter som skal til sykehusbehandling, skal normalt være henvist. Betalingen teller ofte med som egenandel i opptjeningen til frikort for helsetjenester. En rekke grupper er fritatt for slik betaling.

Regler for henvisning til sykehus

Dette er reglene som gjelder i samband med henvisning: 

 • Pasienten skal normalt være henvist fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog utenfor sykehuset.
 • For tverrfaglig, spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet kan henvisningen også komme fra kommunal helse- og omsorgstjeneste eller sosialtjeneste.

Unntak:

 • Det er ikke et krav om henvisning når pasienter oppsøker sykehusets akuttfunksjon og det er nødvendig å undersøke/behandle pasienten.
 • Det er heller ikke krav om henvisning når det, ved undersøkelse utført ved poliklinikk i en hovedspesialitet, viser seg at pasienten har en sykdom av en helt annen art som krever full undersøkelse ved poliklinikk i en annen hovedspesialitet, og sykdommen er uten sammenheng med den første sykdomstilstanden.

Det kan også være andre unntak når det gjelder henvisning. Les mer i poliklinikkforskriften.

Pasienten skal etter behandling tilbakeføres til henvisende instans med epikrise.

Fritak fra å betale egenandel

Frikort for helsetjenester er en automatisert ordning. For at alle pasienter skal få frikortet innen tre uker fra egenandelstaket er nådd, er de avhengige at du som rapporterer egenandeler fra sykehus/poliklinikk husker dette. Les mer på siden Egenandelstak for helsetjenester.

Vær oppmerksom på at dersom en pasient er innlagt ved et sykehus, kan ikke sjukehuset/poliklinikken kreve egenandeler eller refusjon fra Helfo etter poliklinikk- eller pasientbetalingsforskriften. Dette gjeld både om pasienten blir behandlet på sykehusets egen avdeling eller ved en poliklinikk utenfor det aktuelle sykehuset.

I disse tilfellene slipper pasienten å betale egenandel, jf. pasientbetalingsforskrifta § 5:

 • Kontrollundersøkelser under svangerskap, fødsel og ved behandling for sykdom i forbindelse med svangerskap og fødsel, samt for en undersøkelse etter fødsel. Gjelder også ved avbrudd av svangerskap og en kontrollundersøkelse etter inngrepet. Denne regelen gjelder bare somatisk behandling.
 • Yrkesskade/yrkessjukdom etter reglene i folketrygdlova § 13.
 • Personer innsatt i Kriminalomsorgen sine anstalter, der helsehjelper blir gitt av annet personell enn dem som er knyttet til helsetjenester til innsatte.
 • Der pasienten sin tilstand på konsultasjonstidspunktet er til hinder for å kreve egenandelen, for eksempel ved alvorlige sinnslidelser, behandling etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A, større akutte skader, bevisstløshet og dødsfall.
 • Psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år, og ved poliklinisk helsehjelp som vert ytt på BUP til pasientar under 23 år og poliklinisk helsehjelp av rusavhengnad i PUT til pasientar under 30 år.
 • Behandling av barn under 16 år.
 • Behandling av allmenfarlige smittsomme sykdommer.
 • Oppsøkende behandling av rusmiddelavhengige.

For flere unntak, viser vi til pasientbetalingsforskriften § 5.

Er du pasient eller pårørende? Les mer om pasientene sin egenbetaling på helsenorge.no.

Manglende oppmøte

Disse reglene gjelder normalt ved manglende oppmøte:

 • Ved manglende oppmøte kan det kreves egenbetaling fra pasienten. Pasienten skal informeres om plikten til å betale ved manglende oppmøte.
 • Om pasienten ikke møter opp til avtalt time, og lar væra å melde fra tidligere enn 24 timer før timen, kan pasienten bli krevd for 1544 kroner i fraværsgebyr.
 • Om den avtalte timen gjelder poliklinisk helsehjelp innen psykiatri eller rusbehandling, skal det ikke kreves høyere gebyr enn 386 kroner.
 • Fraværsgebyr kan også kreves av pasienter på Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) som i utgangspunktet ikke betaler eigenandel, samt pasienter med frikort for helsetjenester og andre grunner for egenandelsfritak. 
 • Det er ikke anledning til å kreve gebyret dersom pasienten ikke møter til avtalt video- eller telefonkonsultasjon.

Først publisert: 04.07.2022 Siste faglige endring: 21.07.2023 Se tidligere versjoner