Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fakturaer fra Helfo for helsehjelp i et annet EØS-land

Når en borger har mottatt helsehjelp i et annet EØS-land, sender Helfo fortløpende ut elektroniske fakturaer til de som har sørge for-ansvaret. Tidligere sendte Helfo ut samlefakturaer.

Refusjonsordningen ble innført 1. januar 2011. Den gir borgere en mulighet til å reise til et annet EØS-land for å motta behandling og deretter få refusjon hvis tilsvarende behandling ville blitt dekket i Norge.

Helfo har forvaltningsansvaret for denne refusjonsordningen og saksbehandler alle krav, med unntak av krav om dekning av reise- og oppholdsutgifter.

Sørge-for-ansvaret

Sørge-for-ansvaret er ansvaret de regionale helseforetakene (RHF-ene), fylkeskommunene og kommunene har for å tilby helsetjenester til befolkningen i eget geografisk område.

Selv om Helfo administrerer refusjonsordningen, skal ikke folketrygden belastes alle refusjonsutgiftene. RHF-ene, fylkeskommunene og kommunene skal dekke refusjonsutgiftene for helsehjelp som tilsvarer de tjenestetyper de har sørge-for-ansvaret for i Norge.

RHF-ene, fylkeskommunene og kommunene skal fullt ut dekke Helfos utbetalte stønad til stønadsberettigede borgere som er bosatt i deres geografiske område, og som gjelder utgifter ved helsehjelp som tilsvarer reglene i folketrygdloven, tannhelsetjenesteloven og spesialisthelsetjenesteloven.

Saksbehandling og fakturaer

Helfo behandler mottatte krav og fatter vedtak om refusjon hvis vilkårene er oppfylt. Vi fastsetter hvilket beløp som skal refunderes og utbetaler til borgeren. Helfo viderefakturerer deretter til rett sørge-for-instans.

Fakturaene som Helfo sender, inneholder informasjon om bokommune, type behandling, i hvilket land helsetjenesten er mottatt, behandlingsdato og beløp som er utbetalt til borgeren. Systemløsningene som benyttes for viderefakturering, håndterer én referanse per fakturamottaker, uavhengig av type behandling.

Send eventuelle spørsmål om fakturaen til pkhelfookonomi@helfo.no. Merk e-posten med referansen på fakturaen.

Vær oppmerksom på at det er et eget bankkontonummer for innbetaling av denne typen fakturaer.

Innsyn i fakturagrunnlaget

Helfo har ikke anledning til å oppgi navn eller andre personopplysninger. Dette følger av NAV-loven § 7 første ledd, jf. forvaltningsloven §§ 13 til 13 e og 13 g.

Når Helfo tilbakeholder opplysninger med grunnlag i taushetsplikten, kan ikke sørge-for-instansene nekte å betale fakturaen til Helfo med henvisning til at de ikke har nødvendige opplysninger til å oppfylle sin bokføringsplikt.

Helfo må for sin interne behandling av kravet sørge for riktig dokumentasjon, regnskap, bokføring og internkontroll etter økonomiregelverket i staten.

Om refusjonsordningen

Refusjonsordningen for helsehjelp mottatt i et annet EØS-land følger av folketrygdloven § 5-24 a, og er nærmere regulert i forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et annet EØS-land.

Ordningen gir norske borgere større valgfrihet med hensyn til om de vil motta helsehjelp i Norge eller i andre EØS-land.

Du finner informasjon på helsenorge.no om hvilke helsetjenester som er omfattet av ordningen i folketrygdloven § 5-24 a.

Først publisert: 26.04.2019 Siste faglige endring: 10.01.2023 Se tidligere versjoner