Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik sender virksomheter inn refusjonskrav for utlegg de har hatt til helseutgifter for privatpersoner i utlandet

Virksomheter (forsikringsselskaper og arbeidsgivere) kan sende inn refusjonskrav digitalt for å få refundert utlegg de har hatt i forbindelse med privatpersoners helsetjenester.

Det er ulike regler som gjelder for dette, avhengig av om helsehjelpen er gitt i EØS (folketrygdloven § 5-24 a) eller utenfor EØS (folketrygdloven § 5-24).

Før virksomheten sender inn krav, er det viktig at dere sjekker om utgiftstypen er innenfor Helfos stønadsområder:

Søknadsskjema

For å sende inn et refusjonskrav må dere må fylle ut et papirskjema som skal sendes som vedlegg til digitalt skjema:

Søknads- og fullmaktsskjema for forsikringsselskaper:

Søknadsskjema for arbeidsgiver:

Dokumentasjonskrav

Følgende dokumentasjon må legges ved refusjonskravet:

  • original spesifisert faktura fra behandlende institusjon og eventuelt mellomledd (agent/alarmsentral)
  • original kvittering eller bankutskrift som viser at helsehjelpen er betalt i alle ledd
  • henvisning, hvis det kreves henvisning for tilsvarende behandling i Norge
  • kopi av epikrise/journalen fra behandlingsinstitusjonen – det må stå beskrevet hvilken diagnose og hvilken behandling pasienten har mottatt
  • ved legemidler: resept, kvittering fra apotek og pakning eller kopi av pakning som viser virkestoff
  • ved ambulansetransport: opplysning om antall kjørte kilometer
  • i forsikringssaker: fullmakt for overdragelse av krav fra forsikringstaker til virksomheten som skal motta utbetalingen – fullmakten må være signert av forsikringstaker

For at Helfo skal kunne ta stilling til kravet, må dokumentasjonen være forståelig for oss. Det betyr at den i utgangspunktet må være på norsk, dansk, svensk eller engelsk. Du bør derfor forsøke å få utstedt dokumentasjonen på et av disse språkene. Hvis dokumentene foreligger på et annet språk, kan Helfo ved behov be deg om å få disse oversatt. Du må betale for oversettelsen selv. Hvis du legger ved en oversettelse, må du også legge ved originalen.

Send inn refusjonskrav digitalt

Den som skal sende inn refusjonskrav, må enten være registrert som daglig leder av virksomheten i Enhetsregisteret, eller ha fått tildelt rettighet i Altinn for å kunne fylle ut dette skjemaet på vegne av virksomheten.

Hvis dere skal sende inn refusjonskrav for flere personer, må dere opprette et nytt krav for hver person. Ett krav kan ikke gjelde flere personer.

Frist for å sende inn krav

Behandling mottatt i EU/EØS: Dere må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder fra behandlingsdato.

Hvis behandlingen ikke er gjort opp på stedet, men det er sendt ut en faktura i etterkant, beregner vi fristen fra fakturadatoen i stedet for behandlingsdatoen. Med faktura mener vi i denne sammenhengen den første betalingsoppfordringen / det første betalingskravet som er sendt fra behandleren.

Behandling mottatt utenfor EU/EØS: Dere må sende skjema og dokumentasjon til Helfo innen 6 måneder etter at helsehjelpen er mottatt og betalt.

Papirskjema

Hvis dere ikke har mulighet til å benytte vårt digitale skjema, kan dere sende kravet til Helfo, Postboks 2415, 3104 Tønsberg.​

Først publisert: 07.12.2023 Siste faglige endring: 01.12.2023 Se tidligere versjoner