Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Helfo har kontrollert fastlegers bruk av takster for e-konsultasjoner

Først publisert: 06.06.2024 Siste faglige endring: 10.06.2024

Helfo har gjennomført en kartleggingskontroll av e-konsultasjoner utført av næringsdrivende fastleger. Resultatet viser at mange bruker disse takstene feil, eller dokumenterer takstbruken mangelfullt.

Hvorfor har Helfo gjennomført kontrollen?

Økt bruk av e-konsultasjoner er en ønsket retning i fastlegeordningen, og er ofte effektiviserende for både lege og pasient. E-konsultasjoner hadde et begrenset omfang frem til pandemien brøt ut i mars 2020. Da økte bruken av e-konsultasjoner betydelig. Fra gjenåpningen i første kvartal 2022 har bruken falt noe tilbake, men den er fortsatt på et høyt nivå sammenlignet med før pandemien. Helfo har gjennomført kontrollen fordi vi ønsker mer kunnskap om hvordan fastlegene bruker disse takstene.

Hva slags kontroll?

Dette er en kartleggingskontroll gjennomført for å få mer kunnskap om et område vi antar har høy risiko for feil. Kontrollen ble gjennomført basert på regninger fra næringsdrivende fastleger og deres vikarer i perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023. Helfo har kontrollert 349 tilfeldig valgte regninger. 

Hva fant vi?

Kontrollen har avdekket at det er høy feilbruk av disse takstene. 151 av 349 av regningene i kontrollen ble underkjent. Utvalget i kontrollen ble delt inn i ulike grupper og sammenlagte (vektede) feilandelen var 41,8 %. Det er betydelig høyere feilandel på regningene hvor Helfo betaler egenandelen (55 %) sammenlignet med når pasienten selv skal betale egenandelen (26,1 %). 

Denne rapporten bygger på Helfos vurdering etter eventuell uttalelse fra lege, men før en eventuell klage. Legen har rett til å klage på vedtaket innen klagefristen på 6 uker. Fire leger har klaget på vedtaket når rapporten legges ut.

Helfos råd til fastleger om bruk av takstene for e-konsultasjon

Vurder om kontakten gir rett på refusjon. Ikke all pasientkontakt dekkes av folketrygden. 

For 46 av de underkjente regningene har Helfo vurdert at kontakten gjelder administrativ kontakt, eller at det kreves takst for e-konsultasjon for pasientkontakt som gjelder fraværsattester til skole eller legeerklæringer til forsikringsselskaper. Dette dekkes ikke av folketrygden.

Vurder om kontakten er en enkel pasientkontakt. Ikke all pasientkontakt er en konsultasjon. 

For om lag halvparten av regningene som er underkjent (77 stykker) har Helfo vurdert at riktig takstbruk burde vært enkel pasientkontakt. Det gjelder for eksempel

  • Reseptfornyelse/-bestilling: Når legen får en henvendelse fra pasient om å forskrive legemidler som pasienten står på fra før, anser vi dette for å være en enkel pasientkontakt. Det vil si takst 1i eller eventuelt takst 1bd ved samtidig rådgivning. 
     
  • Tilbakemeldinger på prøvesvar med råd/veiledning: Selv om legen har avtalt å ringe pasienten når prøvesvar fra en undersøkelse foreligger, fyller ikke det i seg selv vilkårene for bruk av takst for e-konsultasjon. Ved kun tilbakemelding på prøvesvar vil det ikke kunne kreves takst, men dersom legen også gir råd/veiledning, vil man kunne kreve takst for enkel pasientkontakt.

Dokumenter den medisinske vurderingen i pasientjournalen

I en del tilfeller er regningen underkjent fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon til å fastslå om det har forekommet en pasientkontakt med medisinsk vurdering. Hvis ikke den medisinske vurderingen er dokumentert i journalen er ikke kravet mot Helfo dokumentert. 

Godt utgangspunkt for tiltak

Helfo vil følge opp kontrollen med tiltak for å øke fastlegers etterlevelse i bruk av disse takstene. Relevante tiltak kan være mer informasjon og veiledning og flere kontroller.