Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Endringer i takster for leger fra 1. juli 2024

Først publisert: 27.06.2024 Siste faglige endring: 01.07.2024

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i takstene for lege gjeldende fra 1. juli 2024. Disse fremkommer av forskrift om stønad til dekning av utgifter undersøkelse og behandling hos lege.

Honorartakster for fastleger og avtalespesialister, driftstilskudd og avsetninger til fond reguleres samlet med 2,3 pst. per 1. juli. Dette tilsvarer en kostnadskomponent på 3,9 prosent og en inntektskomponent på 5,1 prosent. Avtalespesialistenes driftstilskudd er fra 1. juli oppjustert til følgende satser: 

Klasse 1: 1 118 000 kroner

Klasse 2:  1 299 000 kroner

Klasse 3:  1 665 000 kroner

Det har vært en egenandelsjustering på 4,35 %. 

Innenfor rammen er 6 millioner kroner avsatt til "Premiereguleringsfondet". 

For avtaleperioden 2024-2025 avsettes 17 millioner kroner til IKT-utvikling i legekontorene. 

Følgende endringer er gjort i takster og merknader i stønadsforskriften for leger med virkning fra 1. juli 2024 

En rekke enkle kontakter, konsultasjonstakster og prosedyretakster har fått økt honoraret. For å stimulere til økt samhandling er honoraret til takstene 1f, 1k samt 14 og 14b økt. Takst 1k har også fått et utvidet anvendelsesområde. Det har videre vært et ønske om å stimulere til mer sykebesøk, og honorarene til sykebesøkstakstene er derfor økt. Dette gjelder også taksten for sykebesøk utført av avtalespesialist. 

Endringer i stønadsforskriften ellers fremkommer i kulepunktene under: 

  • Takst 2aef; e-konsultasjon på kveld er endret. Egenandelen er satt ned og er nå lik egenandelen til 2ad og 2ae. Pasienten skal ikke betale noe mer selv om legen svarer ut konsultasjonen på kveld. Videre er honoraret satt ned. Da det ikke er forhøyet egenandel, er det heller ikke nødvendig med samtykke fra pasienten. Merknad D1 er oppdatert i henhold til denne endringen. 
  • Det er inntatt en ny kirurgi takst 139d* "Uretrocystoskopi, fleksibelt skop." for avtalespesialister. Taksten kan ikke kombineres med 139a. 
  • Forbruksmateriell i takst 10; her er alle honorarene økt.
  • Kirurgitakstene K02a "Tonsillektomi/tonsillotomi", K02b "Adenotomi" og K02d "Adenotomi ved samtidig paracentese med ventilasjonsrør" er økt. De øvrige K-takstene har ikke fått noen økning. 
  • Takst 126* har fått en presiserende tekst 
  • Takst 622a* kan ikke kombineres med takst 4a1 

Når det gjelder andre endringer i takster og honorarer vises det til 

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (lovdata.no)

Endringer i pasienttilpasset basistilskudd

Nasjonal gjennomsnittssats utgjør 861,88 kroner fra 1. juli 2024.

Fra og med beregningen for juli legger vi til grunn en oppdatert sentralitetsindeks for 2024. Dette medfører at de tre kommunene Haram, Frosta og Sunnfjord går fra «sentral» til «usentral». Dette gir fastlegene i disse kommunene et ekstra tilskudd fra 1. juli 2024.

Informasjonen på sida Pasienttilpasset basistilskudd er for øvrig oppdatert.