Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Avklaring om egenandelstakstene 201b og 202

Først publisert: 22.01.2024 Siste faglige endring: 05.02.2024

Helsedirektoratet har avklart at egenandelstakstene 201b og 202 for poliklinisk helsehjelp ikke kan kombineres for samme pasient ved samme behandlingssted på samme dag.

Artikkelen er 114 dager gammel, informasjonen kan være utdatert.

1. januar 2024 ble det derfor lagt inn en sperre i det automatiske oppgjørssystemet (KUHR). Se Helsedirektoratets fortolkning av regelverket nederst i saken.

Regelverket

§ 4. Godkjend eigendel

Som betaling for poliklinisk helsehjelp som vert ytt av legar, psykologar, tannlegar, sjukepleiarar, jordmødrer, fysioterapeutar, ergoterapeutar, kliniske ernæringsfysiologar, audiografar, ortoptistar, optikarar, stråleterapeutar, sosionomar, vernepleiarar, pedagogar, barnevernspedagogar, logopedar, kliniske farmasøytar og helsefagarbeidarar kan pasienten krevjast for 386 kroner. Ved psykiatrisk poliklinikk og ruspoliklinikk omfattar dette også poliklinisk helsehjelp ytt av personell med anna relevant høgskule- og universitetsutdanning.
Ein kan kreve 275 kroner i betaling frå pasienten for radiologisk undersøking, ultralydundersøking ved spesialavdeling, samt ved nukleærmedisinsk billedundersøking.
Pasient som får poliklinisk helsehjelp for same tilstanden frå ulike behandlingsstadar på same dagen, kan ikkje krevjast for meir enn éin av kvar eigendel etter andre og tredje leden.
Ved grupperetta pasientopplæring, poliklinisk rehabilitering og behandlingstiltak i gruppe over fleire dagar kan eigendel etter andre og tredje leden krevjast berre éin gong for heile tiltaket.
Det kan krevjast betaling frå pasient for poliklinisk helsehjelp som vert ytt av personell som nemnd i andre leden når helsehjelpa vert ytt ved avstandskonsultasjon ved telefon eller video. Pasienten skal ikkje betale eigendel for nettbasert behandlingsprogram.
Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta § 4
Kilde: lovdata.no

Helsedirektoratets fortolkning

«Slik det framgår av § 4 kan en pasient som får poliklinisk helsehjelp for samme tilstanden fra ulike behandlingssteder samme dag, ikke avkreves mer enn én av hver egenandel etter andre og tredje ledd.

Det vil si at når en pasient får behandling fra ulike behandlingssteder kan det kreves en egenandel hver etter andre og tredje ledd (201b og 202). Dersom en pasient kun mottar helsehjelp fra ett behandlingssted, kan kun én egenandel kreves. Bestemmelsen skiller altså på om behandlingen har skjedd ved samme eller ulike behandlingssteder. Regelverket er utformet slik for å sikre at pasienten ikke skal avkreves to egenandeler samme dag ved samme behandlingssted.

Dette innebærer at takst 201b og 202 ikke kan kombineres for samme pasient, på samme behandlingssted, på samme dag.»

«Det er langvarig praksis for at «samme behandlingsted» forstås som samme poliklinikk eller avdeling, og ikke sykehus eller helseforetak.» (Presisering lagt til i denne nyhetssaken 5. februar 2024.)