Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Formålet med stønadsordningene fra Helfo

Det er du som helseaktør som må vurdere om behandlingen er nødvendig i det enkelte tilfelle.

§ 5-1. Formål m.m.

Formålet med stønad etter dette kapitlet er å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd.
Det ytes ikke stønad til inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og heller ikke til behandling av påregnelige følger av slike inngrep.
I den utstrekning det offentlige yter stønad etter annen lovgivning, ytes det ikke stønad etter dette kapitlet.
Det ytes bare stønad etter §§ 5-4 til 5-12, 5-14 og 5-25 når den som gir behandling eller yter tjenester, har direkte oppgjør etter § 22-2.
Lov om folketrygd (folketrygdloven) § 5-1
Kilde: lovdata.no

 

Først publisert: 11.12.2023 Siste faglige endring: 10.08.2022