Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vikar for lege

Det er spesielle krav til bruk av vikar. Dette går frem av forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter

Den som skal være vikar, må selv inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Vikaren overtar hjemmelsinnehavers rett til refusjon fra Helfo for den avtalte vikarperioden.

Vikaren kan ikke utvide praksisen som er etablert av hjemmelsinnehaver. 

Dette gjelder også når vikar og hjemmelsinnehaver deler stillingen seg imellom, for eksempel med 50 prosent hver.

Ved deltidsvikariat kan vikar og hjemmelsinnehaver ikke utløse refusjon for samme tidspunkt, det vil si samme dato og klokkeslett.

Utenlandske vikarer 

Utenlandske helseaktører som arbeider som vikar i Norge, har selv ansvar for eventuelle påløpte skatter og avgifter til landet hen skatter til. Av avtalen fremgår det at Helfo vil kreve tilbakebetaling fra vikaren hvis et ubetalt krav blir rettet mot Helfo fra dette landet.

Deltidsvikariat

Det kan inngås avtale ved deltidsvikariat. Vikar og hjemmelsinnehaver deler da stillingen seg imellom, for eksempel med 50 prosent hver.

Bruk av deltidsvikar må ikke føre til utvidelse av etablert praksis, og vikar og hjemmelsinnehaver har ikke rett til å utløse refusjon for samme tidspunkt, det vil si samme dato og klokkeslett.

Vilkår for bruk av vikar   

Vilkårene for bruk av vikar for lege går frem av paragraf 5 og 6 i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (lovdata.no)

Praksisinnehaver kan ikke drive privat praksis i samme tidsrom som man har vikar. Vikariatets omfang må ligge innenfor praksisinnehavers praksisomfang. Retten til trygderefusjon gjelder for vikaren i den perioden vikariatet pågår.

For fastlegene er retten til å bruke vikar regulert i rammeavtalen mellom Legeforeningen og Kommunenes sentralforbund (KS) om fastlegeordningen. For avtalespesialistene er denne retten regulert i rammeavtale mellom Legeforeningen og de regionale helseforetakene (RHF-ene) om avtalepraksis for legespesialister.

Skal du være vikar, må du inngå avtale om direkte oppgjør med Helfo, dersom du ikke har inngått en slik avtale tidligere. Dette gjør du samtidig som du registrerer din praksis. Dersom du skal være vikar for flere leger, må du legge til alle legene du skal være vikar for når du registrerer vikarpraksisen din i Tjenesteportal for helseaktører.

Hvis du skal være vikar og er fastlønnet av kommunen, må kommunen melde fra om vikariatet via Altinn-skjema.

Dersom du i vikariatet også skal jobbe ved legevakt og ha utbetalt refusjonen til privat konto, må du registrere en egen praksis for det i Tjenesteportalen for helseaktører.

Hvis du er lege som har rett til trygderefusjon etter overgangsreglene i paragraf 2 , gjelder særskilte regler for avbrudd i praksis og bruk av vikar, se paragraf 5 og paragraf 6 i forskriften.

Du kan lese mer om hvilken dokumentasjon du må legge ved på siden Slik inngår eller endrer lege avtale om direkte oppgjør

Vikar i fastlegepraksis

Du som skal være vikar for fastlege må ha norsk autorisasjon. Les mer om å være vikar i fastlegepraksis i §§ 1 og 6 og merknadene til disse i forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter (lovdata.no)

Forskriften viser også til kompetansekrav som må være oppfylt for å være vikar, se «Kompetansekrav for leger i kommunene» på helsedirektoratet.no.

I forskriftens § 1, punkt 1 er det gjort unntak fra ett-års grensen for vikariat med lege uten godkjent LIS1/norsk turnustjeneste frem til 31. desember 2024. Helsedirektoratet har avklart at unntaket gjelder for kapasitetsutfordringer i fastlegeordningen generelt.

 

Vikariatet i fastlegepraksis vises på helsenorge.no for den perioden du er vikar.

Følgende forskrift definerer hva som er allmennlegeoppgaver:forskrift om fastlegeordning i kommunene (lovdata.no)

For allmennlegeoppgavene utover refusjonsberettiget pasientbehandling får fastlegen lønn fra kommunen. Dette følger av økonomisk vederlag for arbeid utført i fastlegeordningen etter forskrift om fastlegeordning i kommunene.

For andre allmennlegeoppgaver har ikke fastlegen refusjonsrett fra Helfo, og det kan heller ikke tilsettes vikar for de dagene legen utfører disse oppgavene.

Endring eller forlengelse av vikaravtale

Vikarens rett til trygderefusjon gjelder til den avtalte vikarperioden er over.
Dersom vikariatet blir forlenget eller utvidet/redusert, må dette registreres i Tjenesteportalen.

 

Først publisert: 06.12.2023 Siste faglige endring: 15.11.2023 Se tidligere versjoner