Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vaksinasjon mot covid-19 hos private virksomheter - ordningen opphører

Private virksomheter som har avtale med en kommune om vaksinering mot covid-19, kan sende krav om økonomisk vederlag for utført vaksinering via Helfos elektroniske oppgjørsordning. Ordningen gjelder vaksinering utført til og med 30. juni 2023.

Informasjon til private virksomheter/apotek og kommuner

Helfo og Helsedirektoratet har fått flere henvendelser etter at ordningen med vaksinasjon mot covid-19 hos private virksomheter/apotek opphørte. 

Kommunene bærer det økonomiske ansvaret for vaksinering av innbyggerne mot covid-19. Private virksomheter/apotek kan fortsatt vaksinere på vegne av kommunen, men ikke sende krav om økonomisk oppgjør via Helfo. Denne ordningen opphørte 1. juli 2023.

Private virksomheter/apotek som fortsatt vil vaksinere på vegne av sin kommune, må ta kontakt med kommunen for å gjøre en avtale om gjennomføring.

For vaksinering utført før 1. juli 2023, kan Helfos elektroniske oppgjørssystem benyttes til utbetaling av vederlag. Helfo vil fortsatt kreve kostnadsdekning fra kommunene for vederlag for vaksinering utført før 1. juli .

Ordningen med at private virksomheter kunne sende krav om økonomisk oppgjør via Helfo for utgifter tilknyttet vaksinasjon mot covid-19, var midlertidig. Denne var hjemlet i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram, § 6d om økonomisk vederlag til private virksomheter ved vaksinasjon mot covid-19.

Fra 1. september 2022 til og med 30. juni 2023 kan alle private virksomheter benytte Helfos oppgjørsordning for å sende krav om økonomisk vederlag for vaksinering mot covid-19. Forutsetningen er at virksomheten har en avtale med en kommune om vaksinering mot covid-19.

Helfos elektroniske oppgjørsordning er regulert i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Det er opprettet to takster for økonomisk vederlag for vaksinering mot covid-19 hos private aktører som må benyttes av virksomheter som bruker Helfos oppgjørsordning.

Vilkår

Virksomheter som benytter Helfos oppgjørsordning, må

  • ha avtale med en eller flere kommuner om å utføre vaksinasjon
  • inngå vederlagsavtale med Helfo via Altinn (se eget avsnitt)
  • benytte elektronisk pasientjournal (EPJ) eller annet tilrettelagt system som er godkjent av Norsk helsenett (NHN)
  • registrere vaksinasjonene elektronisk i SYSVAK i sanntid
  • benytte fastsatte takster
  • sende kravet elektronisk via linje eller tjenesteportal for helseaktører (se eget avsnitt)

Dagtakst på 220 kroner per vaksinering benyttes for vaksinering på hverdager mellom klokken 08.00 og 16.00.

Kveldstakst på 286 kroner benyttes for vaksinering som skjer etter klokken 16.00 og på helgedager og røde kalenderdager.

Pasienten skal ikke avkreves egenbetaling ved vaksinasjonen.

Slik registrerer virksomheten vederlagsavtale

Virksomheter som skal benytte Helfos elektroniske oppgjørsordning, må registrere vederlagsavtalen i Altinn.

De virksomhetene som allerede har en avtale med en kommune om vaksinering mot covid-19, må bekrefte denne avtalen i Altinn.

Det er mulig å registrere vederlagsavtale med enten personnummer eller organisasjonsnummer. 

Apotek må registrere vederlagsavtale med organisasjonsnummeret til det enkelte apotek. I praksis betyr dette at en person må ha nødvendige roller eller rettighetene i Altinn for å inngå vederlagsavtale på vegne av det enkelte apotek. (Se eget avsnitt om roller og signeringsrett i Altinn.) 

Kravtypen som skal velges inne i Altinn-skjemaet, er «Covid-19 - Vederlagsavtale – vaksinering hos private virksomheter». Du finner videre veiledning om utfylling inne i skjemaet. 

Roller og signeringsrett i Altinn ved bruk av organisasjonsnummer

Den som skal registrere vederlagsavtalen for å sende krav til Helfo, må ha rollen «helse-, sosial- og velferdstjenester» i Altinn. Den som skal signere skjema, må ha rollen «begrenset signeringsrett». Hvis samme person skal gjøre begge deler, må vedkommende ha begge rollene. 

Alternativt kan den som skal registrere vederlagsavtalen, få tildelt rettigheter til å fylle ut og signere Altinn-skjemaet «Helfos skjema for virksomheter, private aktører, kommuner og helseaktører».

Tjenesten krever innlogging på sikkerhetsnivå 4.

Her finner du en oversikt over alle Altinn-rollene (altinn.no).

Les om hvordan du kan tildele rettigheter i Altinn (altinn.no).

Slik sender du krav om vederlag

Krav om vederlag for utført vaksinering mot covid-19 må sendes som behandlerkravmelding (BKM), enten i EPJ via Helsenettet eller ved opplastning i tjenesteportal for helseaktører. Ved bruk av organisasjonsnummer kan ikke tjenesteportal for helseaktører brukes. Da må krav sendes via Helsenettet. 

Apotekene sender gjennom sin elektroniske oppgjørsordning.

Krav som ikke sendes som beskrevet ovenfor vil bli avvist.

Send behandlerkravmelding (BKM) via Helsenettet

Dersom du ikke er koplet til Helsenettet: Kontakt EPJ-leverandøren for å få konkret og tilpasset informasjon om mulige valg og hvilke konsekvenser de ulike alternativene gir. 

Last opp behandlerkravmelding (BKM) i tjenesteportal for helseaktører

Behandlerkravmeldingen hentes ut fra EPJ-systemet. For veiledning om dette, kontakt EPJ-leverandøren din. Last opp og send inn behandlerkravmeldingen i tjenesteportal for helseaktører.

Tjenesteportal for helseaktører er tilgjengelig via https://internett-portal.helsedirektoratet.no.

Logg inn ved hjelp av elektronisk legitimasjon, som for eksempel BankID, BuyPass eller liknende. Velg tjenesten «Oppgjør med Helfo» for å komme inn i tjenesten. Tjenesten er lett å bruke, og du får veiledning underveis.

Apotekenes elektroniske oppgjørsordning

Apotekene sender refusjonskrav til Helfo gjennom elektronisk oppgjørsordning. Informasjon om elektronisk oppgjørsordning finner du på apotekenes felles intranett Apotekinfo.

Dette må regning inneholde

Hver regning skal inneholde takst, samt dato og klokkeslett for utført vaksinasjon, pasientens navn og fødselsnummer eller d-nummer. 

Kontakt system-leverandøren din ved behov for teknisk bistand.  

Krav om økonomisk vederlag er gjenstand for automatisk kontroll i Helfos oppgjørssystem. Krav som ikke inneholder de angitte opplysningene og/eller som ikke er i tråd med regelverket, blir automatisk avvist.

Helfo fakturerer kommunene for bruk av takstene

Kommunene bærer det økonomiske ansvaret for vaksinering av innbyggerne mot covid-19. Helfo skal derfor kreve dekning fra kommunene for utbetalinger til private virksomheter etter paragraf 6 d i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram.

Helfos viderefakturering av kommunene vil skje etter disse prinsippene:

  • Pasientens folkeregistrerte bostedskommune blir fakturert for vaksineringen.
  • Helfo fakturerer kommunene ved utgangen av hver måned.
  • Første fakturering er planlagt medio oktober med 20 dagers betalingsfrist.

Mer informasjon:

Først publisert: 01.09.2022 Siste faglige endring: 04.07.2023 Se tidligere versjoner