Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt vaksinasjonsprogram – takster for fastlege

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt økonomisk vederlag for fastlegenes arbeid med vaksinasjon mot covid-19. Kommunelegen kan via Norsk Helsenett få tilgang til fastlegelister og gjesteinnbyggerlister til hjelp i vaksineringen i kommunen.

Bestemmelsen om vederlag for fastlegene er hjemlet i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 6b.

Takster for vaksinasjon

Helsedirektoratet har utarbeidet takster som fastlegene kan utløse når vaksineringen skjer på eller i regi av fastlegekontoret. 

Helfo refunderer fastlegens arbeid med vaksinering mot covid-19, og vil kreve kostnadsdekning fra kommunene for utbetalt refusjon i henhold til forskriftens paragraf 6b:

Takst

Tekst

Refusjon

Merknader

Rep

61a

Vaksinering mot covid-19.  Ugyldig takstkombinasjon: 61b, 63.

220,-

For bruk av taksten er det krav om elektronisk registrering i sanntid i SYSVAK. Taksten kan også tas der hjelpepersonell utfører vaksinering på delegasjon fra fastlege. Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å tilby vaksinering.

0

61b

Vaksinering mot covid-19 (kveld)

Ugyldig takstkombinasjon: 61b, 63.

286,-

Samme som for 61a

0

62

Identifisere listeinnbyggere som skal få tilbud om vaksine mot covid-19 i medhold av nasjonale retningslinjer, uavhengig av hvor vaksinasjonen skal finne sted. Taksten beregnes per påbegynte 15. minutt.

375,-

Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å foreta identifisering. Regningskortet sendes inn i legens navn.

Rep.

63

Rekvirere vaksine mot covid-19 der vaksinasjon utføres av annet kvalifisert helsepersonell. Ugyldig takstkombinasjon: 61a, 61b

100,-

Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å tilby vaksinering.

0

 

 

Helfo fakturerer kommunene for bruk av takstene

Helfo refunderer fastlegens arbeid med vaksinering mot covid-19, og vil kreve kostnadsdekning fra kommunene for utlegg i henhold til forskriftens paragraf 6b.

Etter forskriftens § 6c er det kommunene som bærer det økonomiske ansvaret for vaksinering av innbyggerne mot covid-19. Helfo vil derfor kreve dekning fra kommunene for utbetalinger til fastlegene fra Helfo.

Faktureringen av kommunene vil skje etter disse prinsippene:

  • Pasientens bostedskommune blir fakturert for vaksinen.
  • Taksten for arbeid med prioriteringslistene faktureres fra Helfo til kommunen som legen jobber i.
  • Per nå fakturerer ikke Helfo kommunen for personer som er registrert uten fast adresse i folkeregisteret.
  • Helfo fakturerer kommunene ved utgangen av hver måned.
  • Første fakturering er planlagt i begynnelsen av mars med 20 dagers betalingsfrist.

Ved eventuell uenighet om kravets størrelse må kommunen og den enkelte fastlege løse dette seg i mellom, etter at kommunen har dekket Helfo sine utlegg. Se Helsedirektoratets veileder for vaksinering og vaksineutstyr i vaksinasjonsprogrammet.

Tilgang til gjesteinnbyggerlister og fastlegelister for kommunene under pandemien

Som en del av kommunenes planlegging og administrering av vaksinering mot covid-19, har Helsedirektoratet allerede gitt kommunene tilgang til fastlegelister for kommunens egne fastleger via Norsk helsenett (NHN). Fastlegelistene viser listeinnbyggere og deres tilknytning til kommunens fastleger hver måned. 

Nå får kommunene også en tilsvarende oversikt over gjesteinnbyggere, altså innbyggere som velger fastlege i en annen kommune enn der de bor, hver måned. Det er to lister: den ene viser gjesteinnbyggere inn til egen kommune, og den andre viser kommunens innbyggere med fastlege i andre kommuner. 

Smittevernloven § 2-2 åttende ledd gir kommunelegen i hver kommune hjemmel til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra offentlige kilder. Forutsetningen er at opplysningene er nødvendige for iverksetting av tiltak eller for oversikt og kontroll i forbindelse med smittsomme sykdommer. Helsedirektoratet vurderer at tilgang på fastlegelister og gjesteinnbyggerlister kan være viktig for kommunene for å få oversikt over og administrere vaksinering mot covid-19. Tilgangen til listene er følgelig midlertidig. 

Dersom noe oppfattes som feil på listene, kan kommunene kontakte Helfo om dette.

Fastlegelistene og gjesteinnbyggerlistene skal kun benyttes til formål knyttet til vaksinering mot covid-19. Listene skal også behandles og oppbevares på en sikker måte, og slettes umiddelbart når formålet knyttet til vaksinering er oppnådd. 

Les hvordan du som kommunelege får tilgang til fastlegelistene og gjesteinnbyggerlistene på nhn.no.

Helsedirektoratet avslutter tilgangen til fastlegelistene når vaksineringssituasjonen tilsier at behovet er over.

 

Først publisert: 27.06.2022 Sist faglig oppdatert: 10.02.2022 Se tidligere versjoner