Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Nasjonalt vaksinasjonsprogram – takster for fastlege

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt økonomisk vederlag for fastlegenes arbeid med vaksinasjon mot covid-19. Kommunelegen kan via Norsk Helsenett få tilgang til fastlegelister til hjelp i vaksineringen i kommunen.

Bestemmelsen om vederlag for fastlegene er hjemlet i forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 6b.

Takster for vaksinasjon

Helsedirektoratet har utarbeidet takster som fastlegene kan utløse når vaksineringen skjer på eller i regi av fastlegekontoret. Takstene ble innført med virkning fra 18. desember og justert med virkning fra 15. januar 2021.

Helfo refunderer fastlegens arbeid med vaksinering mot covid-19, og vil kreve kostnadsdekning fra kommunene for utbetalt refusjon i henhold til forskriftens paragraf 6b:

Takst

Tekst

Refusjon

Merknader

Rep

61a

Vaksinering mot covid-19.  Ugyldig takstkombinasjon: 61b, 63.

220,-

For bruk av taksten er det krav om elektronisk registrering i sanntid i SYSVAK. Taksten kan også tas der hjelpepersonell utfører vaksinering på delegasjon fra fastlege. Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å tilby vaksinering.

0

61b

Vaksinering mot covid-19 (kveld)

Ugyldig takstkombinasjon: 61b, 63.

286,-

Samme som for 61a

0

62

Identifisere listeinnbyggere som skal få tilbud om vaksine mot covid-19 i medhold av nasjonale retningslinjer, uavhengig av hvor vaksinasjonen skal finne sted. Taksten beregnes per påbegynte 15. minutt.

375,-

Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å foreta identifisering. Regningskortet sendes inn i legens navn.

Rep.

63

Rekvirere vaksine mot covid-19 der vaksinasjon utføres av annet kvalifisert helsepersonell. Ugyldig takstkombinasjon: 61a, 61b

100,-

Taksten kan bare benyttes i de tilfellene der kommunen har bedt fastlegen om å tilby vaksinering.

0

 

 

Helfo fakturerer kommunene for bruk av takstene

Helfo refunderer fastlegens arbeid med vaksinering mot covid-19, og vil kreve kostnadsdekning fra kommunene for utlegg i henhold til forskriftens paragraf 6b.

Etter forskriftens § 6c er det kommunene som bærer det økonomiske ansvaret for vaksinering av innbyggerne mot covid-19. Helfo vil derfor kreve dekning fra kommunene for utbetalinger til fastlegene fra Helfo.

Faktureringen av kommunene vil skje etter disse prinsippene:

  • Pasientens bostedskommune blir fakturert for vaksinen.
  • Taksten for arbeid med prioriteringslistene faktureres fra Helfo til kommunen som legen jobber i.
  • Per nå fakturerer ikke Helfo kommunen for personer som er registrert uten fast adresse i folkeregisteret.
  • Helfo fakturerer kommunene ved utgangen av hver måned.
  • Første fakturering er planlagt i begynnelsen av mars med 20 dagers betalingsfrist.

Ved eventuell uenighet om kravets størrelse må kommunen og den enkelte fastlege løse dette seg i mellom, etter at kommunen har dekket Helfo sine utlegg. Se Helsedirektoratets veileder for vaksinering og vaksineutstyr i vaksinasjonsprogrammet.

Fastlegelister for kommunene

Som en del av planlegging og administrering av vaksinering mot covid-19 har flere kommuner henvendt seg til Helsedirektoratet, Helfo og Norsk helsenett (NHN) med spørsmål om å få utlevert oversikt over alle listeinnbyggere og deres tilknytning til kommunens fastleger (fastlegelister).

Smittevernloven § 2-2 åttende ledd gir kommunelegen i hver kommune hjemmel til å innhente taushetsbelagte opplysninger fra offentlige kilder. Forutsetningen er at opplysningene er nødvendige for iverksetting av tiltak eller for oversikt og kontroll i forbindelse med smittsomme sykdommer. Helsedirektoratet vurderer at tilgang på fastlegelister i mange tilfeller er nødvendige for å få oversikt over og administrere vaksinering mot covid-19.

Kommunelegen i kommuner der det er nødvendig med tilgang til fastlegelister, kan henvende seg til NHN for utlevering. NHN sørger da for tilgang til fastlegelister i egen kommune for gjeldende måned. Nye lister vil bli tilgjengelig i begynnelsen av hver måned.

Slik går kommunelegene frem for å få tilgang:

Fastlegelistene skal kun benyttes til formål knyttet til vaksinering mot covid-19. Listene skal behandles og oppbevares konfidensielt og på en sikker måte, og slettes straks det ikke lenger er behov for oppbevaring/når vaksineringen er avsluttet.

Helsedirektoratet avslutter tilgangen til fastlegelistene når vaksineringssituasjonen tilsier at behovet er over.

 

Først publisert: 22.12.2020 Sist faglig oppdatert: 22.03.2021 Se tidligere versjoner