Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ofte brukte takster for fysioterapeut

Her kan du lese mer om viktige takster på fysioterapiområdet.

Takstsystemet

Takstsystemet er organisert i flere kapitler, og med flere takster innenfor hvert av kapitlene.

A. Undersøkelse og individuell behandling

C. Behandling i grupper

D. Behandling av pasient over 80 år/rullestolbruker

E. Samhandling

F. Behandling i pasientens hjem m.m.

G. Tillegg for ubekvem arbeidstid

H. Elektronisk samhandling

Alternativ behandling som f.eks. akupunktur, osteopati og naprapati dekkes ikke.

Honoraret for hver takst er delt opp i egenandel og refusjonsdel. I forskriften forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. (lovdata.no) står det for hver takst informasjon om taksten kan repeteres, og om den eventuelt kan repeteres flere ganger i løpet av samme behandling. Det er også på de fleste takstene vist til en eller flere merknader. Disse merknadene gir utfyllende informasjon om taksten.

Undersøkelse (takst A1d)

Forskrift:
Undersøkelse hos fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k inntil 30 minutter. Ved undersøkelse av barn under 16 år kan også fysioterapeut som ikke har rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k benytte taksten. Taksten kan benyttes inntil 4 ganger for samme sykdom/skade per kalenderår.

Forklaring:
Taksten kan også benyttes av vanlig fysioterapeut ved undersøkelse av barn under 16 år i inntil 30 minutter. Fysioterapeut med rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k kan også benytte taksten ved undersøkelse av pasienter over 16 år (i inntil 30 minutter).

Bruk av takst A1d forutsetter en fysioterapeutisk undersøkelse og funksjonsvurdering. Resultatet av undersøkelsen, herunder diagnose og mål for behandlingen, skal være dokumentert i journal.

Dersom undersøkelsen tar mer enn 30 minutter kan takst A1f også benyttes i tillegg.

Tidstakster (A3a og A3b, A8a og A8b, A9a og A9b)

Takst A3a kan kreves for behandling hos fysioterapeut, inntil 20 minutter, A8a for behandling hos manuellterapeut, inntil 20 minutter og A9a for behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi, inntil 20 minutter. 

Takstene A3b, A8b og A9b er tillegg for tidsbruk utover 20 minutter per påbegynte 10 minutter. Du kan repetere disse inntil seks ganger per behandling.

Tidstakstene A3a, A8a og A9a kan ikke repeteres. Ved tidsbruk utover 20 minutter på samme pasient, skal du benytte takst A3b, A8b eller A9b. Du kan ikke registrere flere regninger med A3a, A8a eller A9a rett etter hverandre i tid for samme pasient, og dette gjelder selv om behandlingen retter seg mot ulike diagnoser. 

Når du bruker tidstakster, skal pasienten ha din fulle oppmerksomhet i hele behandlingstiden. Du kan bare kreve refusjon for faktisk medgått tid.

Det betyr at du ikke kan ha flere pasienter til individuell behandling samtidig, og heller ikke ha individuell behandling og gruppebehandling samtidig.

I takstene er honorar til for- og etterarbeid inkludert, men husk at tidsangivelsen angir den tiden pasienten er til stede ved undersøkelsen eller behandlingen. Det betyr at av- og påkledning for pasienten, skriving av journalnotat, henvisninger eller rekvisisjoner er inkludert i tidstaksten dersom pasienten er til stede. Du skal ikke kreve refusjon fra Helfo når pasienter ikke møter til behandling, da må du kreve betaling direkte fra pasienten.

Enkel pasientkontakt (takst A4)

Forskriftstekst: 

Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon (sikkerhetsnivå 4). Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning. Gjelder ikke når kontakten/forespørselen resulterer i skriving av sykmelding, rekvisisjon eller henvisning.
Ugyldig takstkombinasjon: Alle

Merknad A7

Taksten kan ikke benyttes ved telefonkontakt av administrativ karakter, f.eks. ved bestilling av time.

Veiledet trening (takst A10)

Du kan bruke taksten når pasienten i løpet av behandlingsperioden trener på instituttet etter et individuelt tilpasset treningsprogram. Pasienten må ha vært til individuell undersøkelse og være i et pågående behandlingsopplegg. Du må ha gjort en vurdering, og kommet til at egentrening ikke vil gi et tilfredsstillende resultat for pasienten. Ved veiledet trening må du være tilgjengelig for pasienten. Det betyr at du kan utføre andre oppgaver mens treningen pågår, men pasienten som er på veiledet trening må kunne nå deg.

Du kan bruke taksten inntil 5 ganger mellom to behandlinger, og du kan bruke den på egne dager eller på samme dag som det gis individuell behandling.

Behandling i gruppe (takst C33 og takst C34)

Pasientene må ha vært til individuell undersøkelse og/eller behandling før du kan kreve takst for gruppebehandling. Du må være til stede i gruppen i hele behandlingstiden, og følge opp hver enkelt person i gruppen. Behandling av pasient utenfor gruppa kan ikke utføres samtidig.

Du kan maksimalt ha ti pasienter i en gruppebehandling. Dette gjelder uavhengig av om du tar betalt for disse pasientene eller ikke.

Har du gruppebehandling med grupper som består av to til fire personer, kan du kreve en ekstra takst for små grupper, takst C34h. Denne taksten kommer da i tillegg til de vanlige gruppetakstene.

Lokalet og utstyret må være tilpasset antallet personer i gruppen. Tiden som oppgis i taksten er minimum tidsbruk for gruppebehandlingen, hvor råd og praktisk veiledning i tilknytning til behandlingsopplegget er inkludert. Hjelp til av- og påkledning av pasienten er ikke dekket av gruppetakstene. 

Ifølge merknad C3 kan nødvendig opplæring, veiledning til egentrening og sykdomsmestring inngå i takstene C33a-b og C34a-f, når dette er et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.

Kravet til dokumentasjon er likt uavhengig av hvilken type behandling som er gitt. Dette gjelder også behandling i grupper.

Eksempel: Du har flere gruppebehandlinger i uka. I en av gruppebehandlingene dine er det sju deltagere. I etterkant må du dokumentere i journal for hver av de sju deltagerne på samme måte som du gjør ved individuell behandling.

Takster for samhandling (E50a/b, E51a og E51b)

Takst E50a/b er møtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i planlagt tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.

Takst E50a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst E50b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene E50a og b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.

Takst E50a og E50b kan ikke benyttes

  • ved samtidig konsultasjon
  • når manuellterapeut deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster
  • dersom møtet blir avlyst

Samarbeidet kan omfatte vurdering av diagnose og funksjonsnivå, kartlegging av rehabiliteringsbehov, utarbeiding og oppfølging av rehabiliteringsplan, oppfølging av hjelpemiddelbehov, tilrettelegging av miljø mv. Skyssgodtgjørelse kan kreves i tillegg etter forskrift om dekning av utgifter til transport av helsepersonell m.m. i forbindelse med reise for å foreta undersøkelse og behandling."

Takst E51a brukes ved faglig og nødvendig telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon med annet fagpersonell om en enkeltpasient. Taksten kan ikke benyttes ved mottak og lesing av tilsendt dokumentasjon som epikriser, henvisninger, svar på røntgenundersøkelser mv.

Takst E51b brukes ved skriving av epikrise eller tilbakemelding til fastlege og til henvisende instans dersom pasienten er henvist, når dette gjøres uten samtidig undersøkelse eller behandling. Taksten kan ikke benyttes ved skriving av rapport eller erklæring til instanser som NAV eller forsikringsselskap. Slike erklæringer må kompenseres etter avtale med den som har bedt om erklæringen.

Nødvendig samtale med pårørende eller foresatte (takst E52)

Taksten benyttes ved nødvendig samtale med pårørende eller foresatte som en del av pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg.

Taksten skal bare brukes for nødvendige samtaler som del av behandlings- eller rehabiliteringsopplegget. Det er viktig at du journalfører hvorfor denne kommunikasjonen er nødvendig i behandlingen.

Taksten gjelder for samtaler per påbegynt 15 minutt. Taksten kan benyttes inntil to ganger for samme samtale.

Taksten kan ikke kombineres med andre takster.

Eksempel: Du behandler et barn der det er nødvendig å involvere foreldrene i behandlingsopplegget og oppfølgingen av dette. Etter din vurdering vil ikke barnet kunne klare å motta denne informasjonen alene. Du velger derfor å ha en samtale med en av foreldrene der du informerer og veileder. I journalen til barnet må du skrive hvem du har hatt samtale med, hva samtalen handlet om, samt bakgrunnen for hvorfor samtalen ble vurdert som nødvendig. 

Først publisert: 11.03.2019 Siste faglige endring: 04.07.2023 Se tidligere versjoner