Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hvordan bli en helsetjenesteleverandør i fristbruddordningen

Helfo pasientformidling inngår avtaler med private helsetjenesteleverandører for å kunne tilby et annet behandlingstilbud til fristbruddpasienter.

Avtalene inngås etter regelverket i lov- og forskrift om offentlige anskaffelser. Kunngjøringer skjer på doffin.no.

Helfo benytter elektronisk konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) i alle sine konkurranser. Hele anskaffelsesprosessen fra kunngjøring til tildeling av kontrakt er digital, og all kommunikasjon med tilbydere foregår her. Dette sikrer likebehandling av alle leverandører.

Krav for å være en helsetjenesteleverandør i fristbruddordningen

Helfo stiller flere krav til leverandører av helsetjenestene. Kravene er satt for å sikre riktig kvalitet på de tjenestene som skal utføres. Pasientene har krav på helsetjenester på spesialisthelsetjenestenivå i tråd med bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven.

Helsetjenesteleverandørene i fristbruddordningen må levere skatteattest, firmaattest og regnskap. De må også dokumentere at de

  • er tilknyttet Helsenettet (som driftes av Norsk Helsenett)
  • har system/programvare for rapportering av pasientdata (NPR)
  • har system/programvare for å gjennomføre e-konsultasjoner

Videre stiller Helfo krav om at helsetjenesteleverandørene skal ha etablert et internkontrollsystem for virksomheten. Internkontrollsystemet skal sørge for at virksomhet og tjenester planlegges, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i, eller i medhold av, relevante lover og forskrifter. Helsetjenesteleverandørene skal blant annet følge forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Helfo vil i hver enkelt konkurranse også stille mer spesifikke krav som gjelder innenfor det aktuelle fagområde. Dette kan være spesifikke krav til bemanning, kompetanse, utstyr og lokaler.

Tips:

  • Les godt igjennom konkurransegrunnlag og alle vedlegg.
  • Sjekk at du er kvalifisert.

Leverandører som ikke er kvalifisert, kan få tilbudet avvist. Det vil si at de kan miste muligheten til å være med videre i konkurransen.

Først publisert: 24.09.2020 Siste faglige endring: 08.06.2022 Se tidligere versjoner