Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Hva er fristbruddordningen?

Et fristbrudd oppstår når et sykehus eller en annen del av spesialisthelsetjenesten ikke klarer å tilby nødvendig helsehjelp til en pasient innen en fastsatt frist. I slike tilfeller skal Helfo varsles.

Når en pasient blir henvist til et sykehus eller en annen del av spesialisthelsetjenesten (heretter kalt sykehuset), vurderer de om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp. Hvis de vurderer at pasienten har rett til nødvendig helsehjelp, vil hen få en frist for når helsehjelpen senest skal starte.

Fristen sier noe om hvor lenge det er medisinsk forsvarlig for pasienten å vente. Hvis sykehuset ikke kan tilby en reell oppstart av helsehjelpen innen fristen, er dette et fristbrudd, og sykehuset skal i disse tilfellene varsle Helfo.

Pasienter det varsles fristbrudd på til Helfo, har rett til å få et tilbud om helsehjelp. Tilbudet skal gis uten opphold. Dette følger av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-2 b (lovdata.no) og prioriteringsforskriften § 6 (lovdata.no). Helfo inngår derfor avtaler med private helsetjenesteleverandører etter regelverket for offentlige anskaffelser, for å kunne tilby disse pasientene helsehjelp

Pasientens valgfrihet

Selv om et fristbrudd er varslet til Helfo, skal sykehuset fortsatt forsøke å finne et tilbud til pasienten. Sykehuset må umiddelbart kontakte Helfo hvis de finner et tilbud. Helfo vil opplyse pasienten om tilbudet fra sykehuset, og pasienten får velge mellom dette tilbudet og tilbudet fra Helfo .

Hvis pasienten takker ja til et tilbud via Helfo, tas pasienten av ventelisten ved sykehuset, og den private helsetjenesteleverandøren blir ansvarlig for helsehjelpen.

Behandlingsansvaret overtas av den private helsetjenesteleverandøren

Den private helsetjenesteleverandøren overtar behandlingsansvaret for pasienten. Hvor lenge en fristbruddpasient skal behandles hos leverandøren, vil bero på en konkret helsefaglig vurdering av når pasienten har mottatt den nødvendige helsehjelpen hen har fått rett til.

Selv om helsetjenesteleverandøren overtar behandlingsansvaret, vil det regionale helseforetakets sørge-for-ansvar fortsatt gjelde. Det vil si at det sykehuset som fristbruddpasienten tilhører, er ansvarlig for å samarbeide med helsetjenesteleverandøren om helsehjelpen når det er nødvendig for å gi pasienten et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Dette følger av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a (lovdata.no).

Ansvar for utgiftene

Sykehuset er ansvarlig for utgiftene. Faktura for helsehjelpen sendes derfor direkte fra helsetjenesteleverandøren til den sykehusavdelingen som har meldt inn fristbruddet. Oppgjøret mellom den private helsetjenesteleverandøren og sykehuset går derfor utenom Helfo.

Den private helsetjenesteleverandøren skal rapportere aktivitetstall til Norsk Pasientregister (NPR). Den rapporterte aktiviteten vil gi grunnlag for

ISF er en aktivitetsbasert finansieringsordning fra staten til de regionale helseforetakene (RHF) for somatisk spesialisthelsetjeneste, samt for polikliniske tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB).

Kilde: helsedirektoratet.no

til sykehuset. 

Antall fristbrudd

På nettsiden «Fristbruddordningen – antall varslede og formidlede pasienter fra spesialisthelsetjenesten» (helsedirektoratet.no) finner du en oversikt over antall fristbrudd spesialisthelsetjenesten har varslet til Helfo, og antall pasienter som har takket ja til et behandlingstilbud gjennom Helfo.

 

Først publisert: 08.02.2019 Siste faglige endring: 02.07.2024 Se tidligere versjoner