Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Opprette og endre opplysningar om fastlegeheimel

Kommunen har ansvar for å melde frå til Helfo om endringar i opplysningar om fastlegar i kommunen.

Kommunen har ansvar for å organisere fastlegeordninga og sørgje for at personar som ønskjer det får tilgang til fastlege. Fastlegeordninga er heimla i fylgjande forskrift:

forskrift om fastlegeordning i kommunene

Ny eller endra heimel for fastlege

Når ein kommune opprettar eller endrar heimel for fastlegar, må kommunen/bydelen sende informasjon om dette til Helfo, slik at vi får oppdatert registeret. Kommunen eller bydelen nyttar dette skjemaet:

Melding til fastlegeregisteret (05-04.27), bokmål (PDF)

Dersom legen ønskjer å endre lista si, og enten auke eller redusere talet på pasientar, må dette godkjennast av ansvarleg i kommunen. Ved endring av opplysningar knytt til fastlegelista, må kommunen krysse av for «Endring» i skjema. Når kommunen opprettar ein ny fastlege-avtale, skal kommunen krysse av for «Ny». 

Informasjon om utekontor

Det er viktig for innbyggarane å finne informasjon om utekontor når dei skal velje fastlege. Kommunen må difor sende informasjon om utekontor til Helfo via dette skjemaet:

Melding til fastlegeregisteret (05-04.27), bokmål (PDF)

Helfo må få melding om kva legekontor som har utekontor, og kva fastlegar som er på utekontor. 

Opne, lukke og låse fastlegeliste

Det er sett eit listetak på alle fastlegelister. Når lista er full vert ho automatisk lukka. Dette betyr at ein innbyggar ikkje kan velje denne fastlegen, men han kan sette seg på venteliste. Fastlegelista blir opna på nytt når det er 10 ledige plassar. Ein fastlege eller ein kommune kan ta kontakt med Helfo og be om at ei lukka liste vert opna, sjølv om der er færre enn 10 ledige plassar.

Legen kan sjølv følgje med talet på pasientar ved å sjekke basistilskotsrapporten som vert produsert første verkedag kvar månad. Kommunen og legen kan også sjå talet innbyggarar på venteliste ved å gå til sjølvbeteningsløysinga «Bytte fastlege» på helsenorge.no, og deretter søke opp den aktuelle fastlegen.

Låse liste

Kommunen kan i spesielle tilfelle melde til Helfo at ei fastlegeliste skal låsast, og eventuelt om venteliste skal slettast, fordi ein av ulike grunnar ikkje ynskjer fleire innbyggarar inn på denne lista. Det er ikkje mogleg å sette seg på venteliste når lista er låst. Ei liste som er låst, vert ikkje opna før kommunen gjev beskjed om dette. Kommunen kan velje å låse ei liste ved å fylle ut følgjande skjema og sende det til Helfo: 

Melding til fastlegeregisteret (05-04.27), bokmål (PDF)

Opne liste

Ei fastlegeliste vert automatisk lukka når listetaket er nådd. Ei liste som er lukka, vil også automatisk opne seg når lista får 10 eller fleire ledige plassar.

Ein fastlege eller kommune kan ta kontakt med Helfo og be om at ei lukka liste vert opna, sjølv om der er færre enn 10 ledige plassar. Dette kan ikkje gjerast når lista er låst. Ei fastlegeliste som er låst, kan berre opnast etter melding frå kommunen.

Når lista vert opna, er det først innbyggarar som står på venteliste som kjem inn, deretter kan nye innbyggarar velje denne fastlegen – dersom den då ikkje allereie er blitt fylt opp frå ventelista.

Varsling ved opning og lukking av fastlegeliste

Legekontoret blir varsla ved opning og lukking av fastlegelister. 

Varsel vert berre sendt til legekontor med registrert gyldig e-postadresse i Norsk Helsenett sitt adresseregister. E-postadresser som inneheld «@edi.nhn.no» er ikkje gyldig. 

Dersom de ikkje ynskjer slikt varsel, kan de ta kontakt med Helfo via post@helfo.no eller på telefon 23 32 70 40 og be om at varsel vert stoppa.

Deleliste

Avtale om deleliste kan inngåast av legar over 60 år som ønskjer nedtrapping og overføring av praksis til annen lege. Lege med minst 50 prosent varig uførhet har også rett til å dele lista si med annan lege på same vilkår. Meir informasjon om deleliste finns i Rammeavtalen, ASA 4310, pkt. 10.8.

Legane må arbeide i same legesenter. Lengda på lista kan ikkje aukast med meir enn 25 prosent berekna ut frå listetaket ved etablering av delelista. Maksimalt tal ein fastlege kan ha er 2500 innbyggarar. Ved etablering av deleliste gjelder føresegnene i punkta 5.4, 5.5 og 5.6 i rammeavtalen. 

Det blir ikkje oppretta ny fastlegeheimel ved avtale om deleliste, og alle innbyggarane blir ståande på ei og same liste. Lista vil være registrert i namnet til heimelsinnehavar, og denne vil formelt sett være pasienten sin fastlege til han eller ho avsluttar sin fastlegeavtale.

Legen som inngår avtale om deleliste er ikkje å sjå på som vikar for heimelsinnehavar. Avtale om deleliste vil være å sjå på som ein forskotering av overdraging av fastlegeavtale. Begge legane kan derfor jobbe samtidig på delelista.

Dersom ein skal opprette eller gjere endringar på ei deleliste, skal ein nytte skjemaet

Melding til fastlegeregisteret (05-04.27), bokmål (PDF)

Fyll ut og send skjema til Helfo via post@helfo.no eller via SvarUt.

Først publisert: 02.05.2019 Sjå tidlegare versjonar