Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Fastlegestatistikk

På denne siden finner du tall og statistikk om fastlegeordningen for kommunene, fylkene og på nasjonalt nivå.

Helsedirektoratet og Helfo har utviklet et dashbord som viser data fra det administrative systemet for fastlegeordningen (FLO). Dashbordet er utviklet med tanke på kommunenes behov for informasjon, men kan også gi nyttig informasjon til andre interessenter.

Fastlegestatistikk/dashbord

Tallene i dashbordet viser situasjonen per den første i hver måned, fordi det er da fastlegelistene blir oppdatert. Selv om det skjer bevegelser på listene i løpet av en måned (innbyggere bytter fastlege, får plass på fastlegelister, får melding om listereduksjoner m.m.), skjer oppdateringene av fastlegelistene den første i måneden etter.

Veiledning i bruk av dashbordet

Begrepsbruk

Når vi omtaler fastlegeordningen eller tall fra fastlegeordningen, er det mange ulike begrep som blir brukt. Det er vesentlig at disse blir forstått likt for at statistikken skal gi mening. Derfor har vi definert en del av de mest brukt begrepene.

Alder fastlege: Månedskull. Har du fylt år i løpet av måneden så oppdateres det den måneden.

Fastlege​: En kommunalt ansatt (fastlønnet) eller næringsdrivende lege med en eller flere avtaler om fastlegetjeneste med en eller flere kommuner.  Her telles fastleger med listeansvar og som får beregnet basistilskudd.

Fastlegeavtale​: ​En fastlegeavtale er en individuell avtale mellom kommunen og fastlegen, som blant annet fastsetter ansvar for listeinnbyggere på en fastlegeliste. Kommunen bestemmer hvor mange fastlegeavtaler kommunen skal inngå. ​

Fastlegeliste​: Liste over innbyggere som er knyttet til den enkelte fastlegeavtale. Fastlegelisten oppdateres den første i hver måned.​ En fastlegeliste kan være med eller uten en fast​ lege (se «liste uten fast lege»), og kan ha flere vikarer knyttet til seg.​​

Fellesliste: Fellesliste forutsetter gruppepraksis. Fellesliste betyr ikke én felles liste – alle fastlegene har hver sin fastlegeliste. Fastleger med fellesliste har felles ansvar for legetilbudet til alle på fastlegelistene. Det er likevel én av fastlegene som har hovedansvaret for journal og oppfølging. Men pasienter kan bli tatt imot og behandlet av en annen fastlege ved samme legesenter når de har time. Når pasienter skal bestille time, kan de velge mellom alle fastlegene som har samme fellesliste.

Gjesteinnbyggere: Innbyggere med fastlege utenfor bostedskommunen.

Gruppepraksis: Når to eller flere allmennpraktiserende fastleger har felles kontor, deler administrasjon, hjelpepersonell, venteværelse og laboratorier, kalles det gruppepraksis.

Solopraksis: Når en allmennpraktiserende fastlege ikke deler kontor, administrasjon, hjelpepersonell, venteværelse og laboratorium med andre, kalles det solopraksis. Dette gjelder uavhengig av om de har felles adresse eller ikke.

Liste uten fast lege​ (ubesatt liste): En fastlegeliste hvor kommunen ikke har avtale med en fast lege. Fastlegelisten kan være betjent av en eller​ flere fastlegevikarer, eller av andre leger ved legekontoret, i påvente av fast lege. ​

Listeinnbyggere: Innbyggere som står på en fastlegeliste (med eller uten fast lege).

Listetak: Antall listeinnbyggere fastlegen har avtalt med kommunen at fastlegelisten maksimalt kan inneholde. 

Spesialitet: Angir om legen er spesialist i allmennmedisin, samfunnsmedisin, begge eller ikke har noen av disse spesialitetene.

Venteliste: Innbygger som ønsker plass på en fastlegeliste som er lukket, kan sette seg på venteliste. Innbygger vil da stå på ventelisten til det blir ledig plass på listen og innbygger får tildelt fastlegen, eller at innbygger selv melder seg av ventelisten.

Vikar: Antall lister som har hatt vikar en eller flere dager i løpet av måneden (gjeldende og avsluttede avtaler). Antall for inneværende og foregående måned vil ikke være helt komplett.

Hendelser som kan ha innvirkning på tallene

Over tid kan enkelte ytre faktorer gi utslag på statistikken, selv om selve fastlegedekningen ikke egentlig påvirkes. Eksempler på dette kan være endringer i kommunestruktur eller rapporterings- og registreringspraksis.

Vi vil her beskrive kjente hendelser som påvirker tallene vi viser i dashbordet.

Endring i antall lister uten fast lege og innbyggere på liste uten fast lege fra september til oktober 2022

I oktober 2022 gjorde Helfo og Helsedirektoratet en justering og oppdatering av rutinene for melding fra kommunene til Helfo om endringer av fastlegeavtaler. Bakgrunnen for endringen var manglende innrapportering fra enkelte kommuner.

Endring i antall felleslister fra april til mai 2020

21. april 2020 ble 12 registrerte felleslister fjernet som del av en korrigering. Statistikk som viser antall felleslister fikk derfor en tilsvarende nedgang med virkning fra og med mai 2020.

Endring i kommunestruktur

1. januar 2020 ble en rekke kommuner slått sammen. 1. januar 20204 ble Ålesund og Haram delt. Disse endringene har naturlig nok innvirkning på noen av tallene i dashbordet.

Gruppepraksiser - endring

Informasjon om hvilke kontor som har gruppepraksis har i liten grad blitt vedlikeholdt siden innføring av fastlegeordningen. Helfo får sjelden informasjon frå kommunene om denne type endringer. På eget initiativ gjennomførte Helfo, en ryddejobb i november 2023 der vi fjernet markering av gruppepraksis for fastleger som ifølge basistilskuddsrapporten var alene på kontoret. Denne ryddejobben medfører endring i antall gruppepraksiser.

Først publisert: 07.02.2024 Siste faglige endring: 03.05.2024 Se tidligere versjoner