Vet du ...

... at Helfo hvert år utbetaler om lag 34 milliarder kroner i helserefusjoner? Med en informasjonskampanje vil Helfo forsøke å gjøre det lettere for deg som helseaktør å sette frem riktige refusjonskrav.

vetdu

vetdu

34 milliarder. Dette er en stor sum for samfunnet. Som helseaktør forvalter du samfunnets midler når du gir pasientene nødvendige helsetjenester, og setter fram riktige refusjonskrav for undersøkelser og behandling.

Helseaktører som ikke er trygge på reglene om trygderefusjon, kan komme til å kreve feilaktig høye refusjoner, men også unnlate å kreve takster for gitt behandling. Dette kan få negative konsekvenser for både helseaktørene og pasientene.

I tiden som kommer skal vi forsøke å øke dine og dine kollegers bevissthet om takstbruk ved hjelp av informasjon. Vi kommer til å rette informasjonstiltak til leger, fysioterapeuter og tannleger.

FastlegeOgFrikort Lege


Vet du at det ble utbetalt om lag 1,1 milliarder kroner for takst 2cd i 2018, og at dette er den legetaksten det utbetales mest for? Dette utgjør over en femtedel av refusjonsutbetalingene til fastlegene. Når du som lege bruker takstene riktig, bidrar du til at samfunnets midler forvaltes best mulig.

TannlegeTann Tannlege og tannpleier


Vet du at det ble utbetalt 351 millioner kroner for takst 501 i 2018, og at dette er den taksten det samlet utbetales mest for? Taksten utgjør 22  prosent av utbetalingene til tannlege og tannpleier.  Når du som tannlege eller tannpleier bruker denne taksten riktig, bidrar du til at samfunnets midler forvaltes best mulig.

Fysioterapi-fot-hand Fysioterapeut


Vet du at det i 2018 ble utbetalt 1,3 milliarder kroner for behandling som inngår i takstene A3, A8 og A9? Disse utbetalingene utgjorde 72 prosent av alle refusjonsutbetalingene til fysioterapeuter i 2018.

Når du som fysioterapeut bruker disse takstene riktig, bidrar du til at samfunnets midler forvaltes best mulig.

Først publisert: 23.08.2019

Skrive ut ikonSkriv ut / lag PDF er midlertidig deaktivert