Regelverk for den offentlige tannhelsetjenesten

Tannhelsetjenesteloven regulerer fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Loven gir enkelte grupper av befolkningen rett til et regelmessig og oppsøkende tilbud i den fylkeskommune der de bor eller midlertidig oppholder seg.

Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) omfatter tannhelsetjeneste som utføres på gruppene som nevnt nedenfor (a-e) – enten av fylkeskommunens ansatte eller av privatpraktiserende tannlege som har inngått avtale med fylkeskommunen.

Helfo har ikke forvaltningsansvaret for tannhelsetjenester som er omfattet av tannhelsetjenesteloven

Grupper som omfattes av tannhelsetjenesteloven

Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til

a) barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år

b) psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon

c) grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie

d) ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret

e) andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere:

  • Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak.
  • Rusmiddelbrukere som har mottatt tjenester etter sosialtjenesteloven i tre måneder eller mer.
  • Rusmiddelbrukere under legemiddelassistert behandling (LAR-behandling).
  • Tortur- og overgrepsutsatte og personer som har sterk angst for tannbehandling (odontofobi).
  • Innsatte i fengsel. Innsatte får tilbud om nødvendig akutt tannbehandling av den offentlige tannhelsetjenesten. Ved opphold lenger enn tre måneder gir det også tilbud om tannundersøkelse og nødvendig forebyggelse og vanlig tannbehandling. Øvrige utgifter til tannbehandling dekkes av den innsatte selv.

Gruppene fra a til e er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis det ikke er mulig å gi et tilbud til alle gruppene, skal denne prioriteringen følges. Forebyggende tiltak skal prioriteres foran behandling.

I tillegg til de prioriterte oppgavene kan den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksne pasienter mot betaling etter fylkeskommunens bestemmelser. Det må vurderes om disse pasientene har rett til dekning i folketrygden.  

Les mer på helsenorge.no om tannbehandling og hvem som betaler.

19/20-åringer

Noen grupper har særrettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret er en slik gruppe. De skal ikke betale mer enn 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Det innebærer at egenandel blir registrert med 25 prosent av godkjent egenandel i den automatiske frikortordningen for egenandelstak 2.

Dersom en 19- eller 20-åring er henvist fra den offentlige tannhelsetjenesten til behandling hos privatpraktiserende tannlege eller tannpleier, skal den som utfører tannbehandlingen sende et eventuelt refusjonskrav fra folketrygden til Helfo. Eventuelle mellomlegg blir et oppgjør mellom fylkeskommunen og behandler. Du kan lese mer om den offentlige tannhelsetjenesten i følgende lov:

lov om tannhelsetjenesten (tannhelsetjenesteloven)

Henvisning til spesialist i kjeveortopedi

Etter folketrygdens regler er det en forutsetning for stønad til undersøkelse og behandling hos kjeveortoped, at det foreligger en skriftlig henvisning fra annen tannlege eller tannpleier. Henvisningen må inneholde alle de opplysninger som er nødvendig for å dokumentere at henvisende tannlege/tannpleier har gjort en selvstendig vurdering av pasientens tilstand og behandlingsbehov. Bruk følgende skjema:

Henvisning til kjeveortopedisk behandling (05-06.10), bokmål (PDF)

Tilvising til kjeveortopedisk behandling (05-06.10), nynorsk (PDF)

Skjemaet er godkjent for dette formålet.

En henvisning for pasienter omfattet av gruppene b) og c) under punkt 8 i rundskrivet til folketrygdloven § 5-6, gjelder i 24 måneder fra henvisningsdato. Er det nødvendig med en ny vurdering av behandlingsbehovet, må det foreligge ny henvisning, jf. § 3 andre ledd i forskriften om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling.

Kjeveortopeden er ikke bundet av de vurderingene som er gjort av henvisende tannlege/tannpleier.

Først publisert: 27.05.2019