Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ny lege i kommunen

Skal du starte som ny lege eller i praksis som LIS1-lege i kommunen? Da vil du snart erfare at det er mye å sette seg inn i – og ikke alt handler om medisin.

tegning-leger-som-samarbeider.png
Illustrasjon: Lars Aleksander Haugen / Helfo

Denne siden gir deg en oversikt og lenker deg videre til viktig informasjon du trenger for å komme i gang.

Kunnskap om regelverk og rutiner

Helfo forvalter viktige oppgjørsordninger og refusjonsordninger som du må kjenne for å kunne begynne å praktisere og få utbetalt refusjon for pasientbehandling. 

Som praktiserende lege i kommunen møter du Helfo blant annet når du krever refusjon for ulike takster og når du forskriver medisin på blå resept. 

Det er viktig at du har nødvendig kunnskap om regelverk, avtaler og rutiner før du starter din praksis. Helfo.no henvender seg til helseaktører, og har oppdatert og nyttig informasjon om blant annet avtaler, regelverk og oppgjør.

Din rett og plikt som lege

Som helseaktør og lege praktiserer du for folketrygdens regning. Med den retten følger også en plikt til å følge reglene som gjelder. Forholdet mellom deg som lege og Helfo baserer seg på tillit. Helfo har likevel et ansvar for å etterse at regelverket blir fulgt.

Helfo forvalter blant annet kapittel 5 i folketrygdloven:

folketrygdloven kapittel 5

Denne handler om at folketrygdens medlemmer har rett til støtte til helsetjenester.

I «§ 5-1. Formål m.m.» heter det blant annet følgende: «Formålet med stønad etter dette kapitlet er å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd.» 

Direkte oppgjør med Helfo

Du som lege plikter å ha avtale om direkte oppgjør med Helfo, og plikter å sende oppgjørskrav digitalt. Avtale om direkte oppgjør innebærer at legen får utbetalt den delen av utgiftene som pasienten har krav på å få dekket som medlem av folketrygden. Du må inngå en avtale for hver praksis du har, eksempelvis fastlegepraksis og legevaktpraksis. 

Som LIS1-lege/fastlønnet lege skal du ha fast lønn fra kommunen for arbeid utført på dagtid, og da er det kommunen som skal motta refusjon fra Helfo. I disse tilfellene er det derfor kommunen som må inngå avtale om direkte oppgjør.

Avtale om direkte oppgjør er en forutsetning for at pasienten skal få dekning for behandlingen sin, og for at du som lege eller kommunen skal få refusjon. Helfo kan ikke utbetale refusjon for behandling som er gitt før datoen for inngått direkteoppgjørsavtale. 

I en overgangsperiode frem til 30. juni 2023 kan Helfo likevel utbetale refusjon for behandling gitt inntil 21 dager før datoen for direkteoppgjørsavtale. Forutsetningen er at alle øvrige vilkår er oppfylt. Bakgrunnen for overgangsperioden er utfordringer med lang saksbehandlingstid på inngåelse av avtaler i Helfo. Vi forventer at saksbehandlingstiden vil bedre seg når tjenesten Praksisinformasjon tas i bruk av leger og fysioterapeuter i 2023.

Her kan du lese om hvordan du inngår eller endrer en avtale om direkte oppgjør med Helfo.

Riktig takstbruk

Uansett om du får lønn fra kommunen eller krever refusjon for takster direkte fra Helfo, må du gjøre deg kjent med takstene i følgende forskrift:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøking og behandling hos lege

Får du fastlønn av kommunen, er det kommunen som får refusjonen, men det er du som må skrive regning for hver enkelt pasientkontakt. For å gjøre dette må du bruke takstene i takstforskriften. 

I takstforskriften står hver takst listet opp. Her finner du blant annet informasjon om når taksten skal benyttes, hvilke takster som kan kombineres, og om taksten kan repeteres i samme pasientkontakt. Til mange av takstene er det egne merknader som du må sette deg inn i.

Her kan du lese mer om noen av de mest brukte takstene.

I noen tilfeller skal pasienten ikke betale egenandel. I takstforskriften § 3 står det mer om i hvilke tilfeller det skal «ytes stønad etter honorartakstene».

Dokumentasjon

Når du sender refusjonskrav, er det viktig at du kan dokumentere at refusjonsvilkårene er oppfylt. Da sikrer du at Helfo kan kontrollere om refusjonskravet som er satt fram, er riktig. 

Her finner du nyttig informasjon om hvilke krav som stilles til dokumentasjon.

Refusjonskrav til Helfo

Det er du som lege som har ansvar for at det skrives regning for alle dine pasientkontakter. Det gjelder enten det er du eller kommunen som skal ha utbetalt refusjonen. Ofte vil det også være du som sender inn refusjonskravet, uavhengig av om det er du eller kommunen som skal ha utbetalingen. Dette avklarer du med kommunen.

Refusjonskravene sendes elektronisk via ditt journalsystem.

Når du sender krav til Helfo, signerer du innsendingen med et smartkort eller et buypasskort. Dette kortet er personlig. Kravet blir registrert og utbetalt på den som signerer kravet, derfor kan du ikke låne andres kort eller låne bort ditt kort.

På denne siden kan du lese mer om refusjonskrav, og hva de må inneholde.

Frikort og egenandeler

Pasienter får frikort for helsetjenester når de har betalt et visst beløp i egenandeler. Når pasienten har fått frikortet, slipper de å betale egenandeler for resten av kalenderåret.  Du kan sjekke om pasienten har frikort via EPJ-systemet og i spørretjenesten "Pasientens frikortstatus".

For at egenandelene skal registreres hos Helfo og pasienten slippe unødige utlegg, er det viktig at du som lege sender inn regninger med egenandeler minst hver 14. dag. Det gjør du når du sender inn dine refusjonskrav.

Du skal rapportere inn opplysninger om både betalte og ikke betalte egenandeler.

Betalt / ikke betalt egenandel kan du lese mer om her. 

Utbetaling av refusjonskrav

Når ditt refusjonskrav er behandlet, får du et utbetalingsvedtak. Du kan også logge inn i Tjenesteportalen for helseaktører for å se dine utbetalinger.

I utbetalingsvedtakene vil du få informasjon om avviste regninger. Du kan selv rette eventuelle feil i regninger. Det samme gjelder dersom du har uteglemt en takst på en regning som er godkjent og utbetalt.

Her kan du lese mer om retting av feil i enkeltregninger.

Her kan du lese mer om utbetaling fra Helfo.

Helfos kontroll av refusjonsutbetalinger

Helfo gjennomfører kontroller av helseaktører på flere ulike måter. Alle oppgjørskrav som blir sendt til Helfo, går gjennom en logisk automatisk kontroll før utbetaling. I tillegg gjennomfører Helfo en automatisk kontroll av alle nye leger som sender inn oppgjørskrav. Hensikten er å gi informasjon om legens takstbruk, og veiledning om riktig bruk av takster og relevant regelverk som har betydning for refusjonskrav. Du vil få et brev fra Helfo når denne kontrollen er gjennomført. 

Helfo utfører også etterkontroller av utbetalte krav. Disse kontrollene er risikobaserte, og gjøres der det er størst risiko for feil i kravene. Helfos reaksjon på feil som er begått, avhenger av hvor alvorlig feilen er.

Her finner du mer om Helfos kontrollarbeid og sanksjoner.

Blå resept

Blåreseptordningen sørger for at staten dekker store deler av utgiftene til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell ved alvorlig sykdom når det er behov for behandling i en langvarig periode.

En del av disse legemidlene kan forskrives direkte på blå resept; det vil si at de er forhåndsgodkjent. Det betyr at du som lege ikke trenger å søke spesielt om at pasienten skal få legemidlene, næringsmidlene eller forbruksmateriellet på blå resept.

Når et legemiddel eller næringsmiddel ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan du søke Helfo om individuell stønad på vegne av pasienten din. En slik søknad kan gi blå resept på legemidler og næringsmidler som ikke er forhåndsgodkjente.

Det er viktig at du setter deg inn i når du kan forskrive medisiner direkte, og når du må søke om individuell stønad.

Her finner du mer informasjon om blåresept-ordningen og Tjenesteportalen for helseaktører, der du kan søke om individuell stønad.

Yrkesskade/yrkessykdom

Hvis pasienten din har et vedtak fra NAV om godkjent yrkesskade/yrkessykdom, vil hen ha krav på å få dekket utgifter til behandling av skaden/sykdommen. Pasienten har også rett til å få dekket nødvendige utgifter til legemidler, næringsmidler, medisinsk forbruksmateriell, bandasjemateriell, kremer, salver og oljer. Som lege må du bekrefte behandlingsbehovet overfor Helfo i en legeerklæring.

Her finner du mer om yrkesskade og hva en erklæring om behandlingsbehov må inneholde.

Henvisninger og erklæringer for pasientene

Av og til må du skrive erklæringer og henvisninger for dine pasienter for å bekrefte at pasienten oppfyller vilkårene for stønad. Det kan for eksempel være henvisning til psykolog eller refusjon av utgifter til bandasje og forbruksmateriell. 

Her finner du en oversikt over stønadsområder der dette er aktuelt

Hjelpepersonell

Som lege med rett til refusjon kan du overlate en del arbeid til hjelpepersonell. Du som lege har det overordnede ansvaret for arbeid utført av hjelpepersonell. 

Her du lese mer om lege og hjelpepersonell på legekontor.

Meld deg på nyhetsbrev fra Helfo

Hold deg oppdatert på endringer og nyheter ved å abonnere på nyhetsbrev fra Helfo. Du kan velge å motta nyhetsbrev for flere målgrupper om du ønsker det.

Først publisert: 28.03.2019 Sist faglig oppdatert: 06.04.2022 Se tidligere versjoner