Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

LIS1-lege eller ny lege i kommunen

Skal du starte i praksis i kommunen som LIS1-lege eller som ny lege i Norge? Da vil du snart erfare at det er mye å sette seg inn i – og ikke alt handler om medisin.

LIS1-lege eller ny lege i kommunen

Denne siden gir deg en oversikt og lenker deg videre til viktig informasjon du trenger for å komme i gang.

​​​​​​​Kunnskap om regelverk og rutiner

Helfo forvalter viktige oppgjørsordninger og refusjonsordninger som du må kjenne for å kunne begynne å praktisere og få utbetalt refusjon for pasientbehandling. 

Som praktiserende LIS1-lege i kommunen, det som tidligere ble kalt turnuslege, møter du Helfo blant annet når du krever refusjon for ulike takster og når du forskriver medisin på blå resept. 

Det er viktig at du har nødvendig kunnskap om regelverk, avtaler og rutiner før du starter din praksis. Helfo.no henvender seg til helseaktører, og har oppdatert og nyttig informasjon om blant annet avtaler, regelverk og oppgjør.

Din rett og plikt som lege

Som helseaktør og lege praktiserer du for folketrygdens regning. Med den retten følger også en plikt til å følge reglene som gjelder. Forholdet mellom deg som lege og Helfo baserer seg på tillit. Helfo har likevel et ansvar for å etterse at regelverket blir fulgt.

Helfo forvalter blant annet kapittel 5 i folketrygdloven:

folketrygdloven kapittel 5

Denne handler om at folketrygdens medlemmer har rett til støtte til helsetjenester.

I «§ 5-1. Formål m.m.» heter det blant annet følgende: «Formålet med stønad etter dette kapitlet er å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd.» 

 

Meld deg på nyhetsbrev fra Helfo

Hold deg oppdatert på endringer og nyheter ved å abonnere på nyhetsbrev fra Helfo. Du kan velge å motta nyhetsbrev for flere målgrupper om du ønsker det.

Avtale om direkteoppgjør med Helfo

Avtale om direkteoppgjør innebærer at legen får utbetalt den delen av utgiftene som pasienten har krav på å få dekket som medlem av folketrygden.

Som praktiserende lege i primærhelsetjenesten ute i kommunene vil du normalt ha en praksis på dagtid i tillegg til en legevaktspraksis. 

Som LIS1-lege skal du ha fast lønn fra kommunen for arbeid utført på dagtid, og da er det kommunen som skal motta refusjon fra Helfo. Dermed er det kommunen som må inngå avtale om direkte oppgjør.

I mange tilfeller vil du motta lønn fra kommunen også for arbeid utført på legevakten. Også da er det kommunen som mottar refusjonen fra Helfo og som inngår avtale om direkteoppgjør med Helfo. 

Hvis du jobber på legevakt og ikke mottar fastlønn fra kommunen, må du selv inngå avtale om direkteoppgjør med Helfo for å kreve refusjon for dette arbeidet. 

Her kan du lese om hvordan du inngår eller endrer en avtale om direkteoppgjør med Helfo.

Riktig takstbruk

Uansett om du får lønn fra kommunen eller krever refusjon for takster direkte fra Helfo, må du gjøre deg kjent med takstene i følgende forskrift:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøking og behandling hos lege (takstforskriften)

Får du fastlønn av kommunen, er det kommunen som får refusjonen, men det er du som må skrive regning på  hver enkelt pasientkontakt. For å gjøre dette må du bruke takstene i takstforskriften. 

I takstforskriften står hver takst listet opp. Her finner du blant annet informasjon om når taksten skal benyttes, hvilke takster som kan kombineres, og om taksten kan repeteres i samme pasientkontakt. Til mange av takstene er det egne merknader som du må sette deg inn i.

Her kan du lese mer om noen av de mest brukte takstene.

I noen tilfeller skal pasienten ikke betale egenandel. I takstforskriften § 3 står det mer om i hvilke tilfeller det skal «ytes stønad etter honorartakstene».

Dokumentasjon

Når du sender refusjonskrav, er det viktig at du kan dokumentere at refusjonsvilkårene er oppfylt. Da sikrer du at Helfo kan kontrollere om refusjonskravet som er satt fram, er riktig. 

Her finner du nyttig informasjon om hvilke krav som stilles til dokumentasjon.

Refusjonskrav til Helfo

Det er du som lege som har ansvar for at det skrives regning for alle dine pasientkontakter. Det gjelder enten det er du eller kommunen som skal ha utbetalt refusjonen. Ofte vil det også være du som sender inn refusjonskravet, uavhengig av om det er du eller kommunen som skal ha utbetalingen. Dette avklarer du med kommunen.

Refusjonskravene sendes elektronisk via ditt journalsystem.

Når du sender krav til Helfo, signerer du innsendingen med et smartkort eller et buypasskort. Dette kortet er personlig. Kravet blir registrert og utbetalt på den som signerer kravet, derfor kan du ikke låne andres kort eller låne bort ditt kort.

På denne siden kan du lese mer om refusjonskrav, og hva de må inneholde.

Når ditt refusjonskrav er behandlet, får du et utbetalingsvedtak.

Her kan du lese mer om utbetaling fra Helfo.

Frikort og egenandeler

Pasienter får frikort for helsetjenester når de har betalt et visst beløp i egenandeler. Når pasienten har nådd dette beløpet, slipper de å betale egenandeler for resten av kalenderåret. For at egenandelene skal registreres hos Helfo og pasienten slippe unødige utlegg, er det viktig at du som lege sender inn regninger med egenandeler minst hver 14. dag. Det gjør du når du sender inn dine refusjonskrav.

Du skal rapportere inn opplysninger om både betalte og ikke betalte egenandeler.

Betalt / ikke betalt egenandel kan du lese mer om her. 

Avviste regninger

Hvis noen av regningene du har sendt til Helfo blir avvist, vil du få informasjon om det i utbetalingsvedtaket. Disse regningene må du korrigere og sende inn så raskt som mulig.

Her kan du lese mer om retting av feil i enkeltregninger.

Uteglemt takst

Hvis du oppdager at du har glemt å føre på en takst i en regning som er godkjent og utbetalt, kan regningen krediteres i ditt journalsystem. Etter kreditering gjør du nødvendige endringer på regningen og sender denne til Helfo. Ved neste innsending av refusjonskrav vil kreditert beløp gå til fradrag, og ny regning vil bli utbetalt.  

Helfos kontroll av refusjonsutbetalinger

Helfo gjennomfører kontroller av helseaktører på flere ulike måter. Når du sender krav til Helfo, går disse gjennom en logisk automatisk kontroll før utbetaling.

Helfo gjennomfører automatisk en spesiell førstegangskontroll av første refusjonskrav du sender inn. 

Helfo utfører også etterkontroller av innsendte krav. Disse kontrollene er risikobasert, og gjøres der det er størst risiko for feil i kravene. Helfos reaksjon på feil som er begått, avhenger av hvor alvorlig feilen er.

Her finner du mer om Helfos kontrollarbeid og sanksjoner.

Blå resept

Blåreseptordningen sørger for at staten dekker store deler av utgiftene til legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell ved alvorlig sykdom når det er behov for behandling i en langvarig periode.

En del av disse legemidlene kan forskrives direkte på blå resept; det vil si at de er forhåndsgodkjent. Det betyr at du som lege ikke trenger å søke spesielt om at pasienten skal få legemidlene, næringsmidlene eller forbruksmateriellet på blå resept.

Her finner du mer informasjon om blåresept-ordningen.

Når et legemiddel eller næringsmiddel ikke kan forskrives direkte på blå resept, kan du søke Helfo om individuell stønad på vegne av pasienten din. En slik søknad kan gi blå resept på legemidler og næringsmidler som ikke er forhåndsgodkjente.

Her finner du informasjon om når og hvordan du søker om individuell stønad.

Det er viktig at du setter deg inn i når du kan forskrive medisiner direkte, og når du må søke om individuell stønad.

Yrkesskade

Hvis pasienten din har et vedtak fra NAV om godkjent yrkesskade, vil han eller hun ha krav på å få dekket utgifter til behandling av skaden. Pasienten har også rett til å få dekket nødvendige utgifter til legemidler, næringsmidler, medisinsk forbruksmateriell, bandasjemateriell, kremer, salver og oljer. Som lege må du bekrefte behandlingsbehovet overfor Helfo i en legeerklæring.

Her finner du mer om yrkesskade og hva en erklæring om behandlingsbehov må inneholde.

Henvisninger og erklæringer for pasientene

Av og til må du skrive erklæringer og henvisninger for dine pasienter for å bekrefte at pasienten oppfyller vilkårene for stønad. Det kan for eksempel være henvisning til psykolog eller refusjon av utgifter til bandasje og forbruksmateriell. 

Her finner du en oversikt over stønadsområder der dette er aktuelt

Hjelpepersonell

Som lege med rett til refusjon kan du overlate en del arbeid til hjelpepersonell. Hjelpepersonell kan være sykepleier, jordmor, laboratoriepersonell eller helsesekretær. Du som lege har det overordnede ansvaret for arbeid utført av hjelpepersonell, både faglig og økonomisk. For at du skal kunne sende refusjon for arbeid utført av hjelpepersonell, er det en forutsetning at oppgavene er delegert av deg som lege. Hjelpepersonell kan etter delegasjon skrive regninger på vegne av legen.

Her du lese mer om lege og hjelpepersonell på legekontor.

Først publisert: 28.03.2019 Sist faglig oppdatert: 03.03.2021 Se tidligere versjoner