Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kontroll av første refusjonskrav fra lege

Her kan du lese om den automatiske kontrollen som blir gjort av ditt første refusjonskrav til Helfo.

Den automatiske kontrollen tar i bruk andre sjekkpunkter enn kontrollen som skjer ved behandling av hvert refusjonskrav. Sjekkpunktene blir bestemt ut i fra Helfos erfaringer med kontroll av refusjonskrav.

Denne kontrollen er lik for alle behandlere på samme fagområde. Resultatet av kontrollen er begrenset til å omhandle kun de kontrollerte punkter. 

Hensikten er å informere deg om riktig bruk av takster og annet relevant regelverk som har betydning for dine refusjonskrav. Vi håper kontrollen vil være til god hjelp for til å rette opp misforståelser og feil takstbruk. 

Helfos kontrollstrategi er risikobasert. Det betyr at kontroll kan iverksettes når Helfo mener det er nødvendig. En ny kontroll der andre vurderinger og flere opplysninger legges til grunn, vil gi et mer nyansert resultat.

Mer informasjon knyttet til de enkelte sjekkpunktene finner du her:

Kontrollpunkt​

Merknad​

Mer informasjon​

​Hvis vikar for fastlege/spesialist: Refusjon utløst på samme dag og klokkeslett som hjemmelsinnehaver.

Hjemmelsinnehaver og vikar kan ikke utløse refusjon for samme tidspunkt. Dette gjelder også for enkle pasientkontakter.

​I henhold til regelverket skal inntak av vikar ikke føre til utvidelse av praksis. Refusjonsforskriften, se § 6 med merknad

Antall regninger hvor takst 1bd er registrert klokken 23.59. Tidspunkt på regningen kan indikere at legen har satt mottakstidspunkt for prøvesvar på regningen.

​Reelt tidspunkt for pasientkontakten skal påføres regningen. Takst 1bd gjelder ved forespørsel, rådgivning per brev eller telefon. Taksten kan ikke kreves ved enkel beskjed om prøveresultat uten samtidig rådgivning.

Kollektivavtale/Mønsteravtalen fastsetter at legens måte å fremsette krav på ikke skal vanskeliggjøre Helfos kontroll.

Kollektivavtalen, se punkt 4.1 siste ledd eller Mønsteravtalen punkt 3.1

Antall regninger uten henvisningsopplysninger.

Der henvisningsopplysningene går frem av regningen, slipper legen å sende henvisningene til Helfo. ​

​Avtalespesialister må ha henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut, tannlege eller psykolog for å kunne kreve takster utover takstene 3a og 3c, og egenbetalingstakstene 5, 8 og 10a-d. Unntak gjelder øyeblikkelig hjelp og oppfølging av denne tilstanden. Regler knyttet til kravene om at det må foreligge en henvising, fremgår i forskrift om dekning av utgifter hos lege, merknad B3 og B4.

Optiker kan henvise til øyelege

Skolehelsetjeneste/helsesøster kan henvise til øyelege/øre-nese-hals-lege.

Andel/antall regninger der det kun er angitt hele klokketimer.​

​Korrekt tidspunkt for pasientkontakten skal påføres regningen. Her der det oppgitt bare hele klokketimer, og vi ber om at klokkeslettet på regningene viser et mer nøyaktig tidspunkt for oppstart av pasientkontakt.

​Leger skal fremsette sine krav på en måte som ikke vanskeliggjør Helfos kontroll av regninger, se Kollektivavtalen punkt 4 eller Mønsteravtalen punkt 3.1

Dersom alle regninger er påtegnet hele klokketimer, kan kontrollregler gi feil utslag.

Andel regninger etter klokken 16.00 der det er brukt kveldstakst .

Bruk av kveldstakster er fortrinnsvis forbeholdt øyeblikkelig hjelp og/eller kommunalt organisert legevakt, jamfør merknad D1 i takstforskriften/normaltariffen.

Vilkår for rett til kveldstakst fremgår av merknad D1 forskrift om dekning av utgifter hos lege. Kontorarbeid ettermiddag/helg gir ikke rett til kveldstakst​

Antall regninger med egenandel som overstiger 14 dager.​

​For å sikre at pasienten får sine egenandeler registrert så raskt som mulig, må ikke regninger som inneholder egenandeler være eldre enn 14 dager, jf. egenandelsregisterforskriften.

​Bakgrunnen for denne regelen er at pasient som har betalt egenandel skal slippe å vente på å få sine egenandeler godskrevet. På denne måten vil pasient så snart som mulig etter å ha oppnådd egenandelstaket få tilsendt sitt frikort. Les mer i egenandelsregisterforskriften.

​Andel regninger som er kodet med diagnosekode A29, A97eller A99.

Regningen skal inneholde diagnosene for sykdommer/symptomer/plager som er grunnlaget for takstbruken. Regningen må inneholde minst en diagnose og du skal primært kode sykdomsdiagnose, subsidiært symptomdiagnose. Hoveddiagnosen skal stå først. Dette gjelder også for enkle pasientkontakter slik som 1i, 1f og 1ad.

Stønad til utgifter hos lege dekkes dersom lege er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom, for skade eller lyte, for veiledning i familieplanlegging, ved svangerskap og ved fødsel. Det ytes ikke stønad til kosmetiske inngrep som ikke er overveiende medisinsk indisert, jamfør forskrift om dekning av utgifter hos lege § 1. Det skal være samsvar mellom takstbruk og diagnose.

Prosesskoder – 30 – 69 – skal bare brukes rent unntaksvis.

Les mer om ICPC-2 kodekort.

​Andel regninger med egenandelskode «S» uten at «W»-diagnose er angitt.

​Fritak for egenandel ved svangerskap gjelder kontrollundersøkelser under svangerskap, ved fødsel og ved behandling for sykdom i forbindelse med svangerskap og fødsel, og for en undersøkelse etter fødselen, jf. § 3 pkt.1 i takstforskriften.

Det er et vilkår for å gi fritak for betaling av egenandel at pasienten søker lege grunnet svangerskap, det kan være kontrollundersøkelse, svangerskapsrelatert sykdom eller for en undersøkelse etter fødselen. Svangerskap i seg selv gir ikke grunnlag for fritak for betaling av egenandel når lege søkes for andre problemstillinger som ikke er svangerskapsrelatert. Diagnose på regningskort angir hvorfor lege er søkt, og indikerer også om det er grunnlag for å gi fritak for betaling av egenandel. ​

​Andel regninger der lege har gitt fritak for egenandel. Pasient er over 16 år og har ikke fritak på grunn av svangerskap eller frikort.

​I noen tilfeller vil folketrygden dekke pasientens egenandel. Vilkårene for å få fritak for å betale egenandel går frem av takstforskriften § 3, punkt 1 – 8. Listen er uttømmende, og det vil ikke bli gitt fritak for andre årsaker enn det som går frem her.

​Stønad etter honorartakst gis dersom følgende vilkår er oppfylt, jamfør § 3 i forskrift om dekning av utgifter hos lege.

Andel regninger med takst 615 som ikke har «P»-diagnose.​

Takst 615 forutsetter at pasienten har en psykisk lidelse. Det må være årsakssammenheng mellom pasientens psykiske lidelse og samtaleterapien.

​Takst 615 kan kreves ved samtaleterapi ved allmennlege med pasienter med psykiske lidelser. Det er et vilkår for å kreve taksten at pasienten har en psykisk lidelse, og at samtaleterapien har en varighet på minst 15 minutt. Hensikten med takst 615 er å honorere førstelinjens oppfølging av psykiatriske pasienter. Det må være årsakssammenheng mellom pasientens psykiske lidelse og samtalen. Samtalen skal journalføres, og indikasjon for terapien, innholdet og effekten skal gå frem av journalen.

Andel regninger med øyeblikkelig hjelp hos spesialist.​

​Takst for øyeblikkelig hjelp, takst 4c, kan brukes for arbeid innen spesialiteten som ikke kan utsettes til neste dag. Det er ikke krav til henvisning ved øyeblikkelig hjelp, men det forutsettes at det sendes epikrise til pasientens faste lege og at problemstillingen anføres på regningen.

​Takst 4c benyttes i stedet for henvisningstakst 4a1/b1 hos spesialist ved øyeblikkelig hjelp, og det er ikke krav om henvisning for å bruke taksten. Behovet for øyeblikkelig hjelp bør fremgå av regningskortet enten på bakgrunn av diagnose eller merknad. Se merknad B4 i forskrift om dekning av utgifter hos lege.

Antall tilfeller hvor en og samme pasient har hatt flere konsultasjoner samme.

​Det kan kun utløses en kontakttakst per pasientkontakt. Dersom en pasient er hos lege mer enn en gang i løpet av samme dag for samme problemstilling, skal pasientkontakten knyttes til ett regningskort.

​Det er ikke anledning til å opprette flere regningskort for kontakt for å kreve refusjon for takster som ikke kan kombineres/repeteres

Kode «rep» i forskrift om dekning av utgifter hos lege betyr at taksten ikke kan repeteres på samme regningskort, dvs. at prosedyre/undersøkelse refunderes én gang selv om den gjentas, jf. Kodeforklaringer i forskriften.

Eksempel 1: Pasient er til fastlege med skade i hånd. Pasienten blir sendt til røntgen på sykehuset, og returnerer til fastlegen for å få lagt på gips samme konsultasjon. Dette er å anse som en konsultasjon/pasientkontakt. Eventuell mertid føres som tidstillegg, dersom samlet undersøkelses- og behandlingstid overstiger 20 minutter.

Eksempel 2: Kontroll for BT kl. 09, kl. 13 ramler pasienten og bryter foten, og har behov for akutt-time. Her anser vi at det er to adskilte konsultasjoner som det kan lages to regninger på.

Først publisert: 25.04.2019 Sist faglig oppdatert: 27.06.2022 Se tidligere versjoner