Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Ofte brukte takster for privat logoped og audiopedagog

Her finn du ei oversikt over ofte brukte takstar for privat logoped og audiopedagog.

Du kan bruke ulike takster når du krever refusjon fra Helfo for undersøkelse og behandling. Fullstendig oversikt finner du i følgende vedlegg:

vedlegg 1 til § 5-10 - honorartakster for undersøkelse/behandling logoped/audiopedagog

Takster for samhandling

Takst A5a

Vedlegg 1 til § 5-10:
Møtegodtgjørelse med reisetid når logopeden eller audiopedagogen deltar i planlagt samarbeidsmøte med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter. Beregnes for arbeid i inntil en halv time. Møtet skal være dokumentert i journal.


Forklaring:

Annet helse- og sosialfaglig personell

Eksempler på yrkesgrupper som er helsepersonell er lege, tannlege, sykepleier, vernepleier, fysioterapeut, ergoterapeut eller psykolog. Eksempler på sosialfaglig personell er sosionom og barnevernspedagog.

Taksten kan imidlertid ikke benyttes ved møter med pårørende, pedagogisk personell i skole eller barnehage, arbeidsgiver e.l., ettersom disse ikke defineres som helse- og sosialfaglig personell. 

Du kan lese mer om hvem som defineres som helsepersonell i følgende lov:

helsepersonelloven

Som et ledd i behandling eller rehabilitering

Det er også et vilkår for bruk av taksten at møtet er nødvendig som et ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Det er med andre ord ikke tilstrekkelig at møtene er gjennomført sammen med helse- eller sosialfaglig personell.

Telefonmøter

Taksten kan også benyttes i telefonmøter dersom det er mer enn to deltakere i møtet. Det gjelder de samme forutsetninger som for andre møteformer.

Generelt

Taksten kan kreves for samlet reise og møtetid i inntil en halv time. 

Vilkårene over er ikke til hinder for at annet personell eller pårørende kan være til stede i møtet i tillegg til helse- eller sosialfaglig personell. 

Taksten kan ikke kreves for avlyste møter, eller møter der helse- eller sosialfaglig personell ikke møter.

Møtet skal være dokumentert.

Takst A5b

Tillegg til takst A5a for tidsbruk utover en halv time.

Takst A6

Vedlegg 1 til § 5-10:

Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med fagpersoner i kommunal helse- og omsorgstjeneste.

Forklaring:

Taksten kan bare benyttes når kontakten gjelder innholdet i behandling eller behandlingsopplegg, den kan ikke benyttes til kontakt av administrativ karakter som for eksempel bestilling av time, behov for ny henvisning eller lignende.


Taksten kan ikke benyttes ved telefonsamtale eller skriftlig kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten.

Hjemmebehandling

Tillegg for behandling i pasientens hjem og reisetillegg blir gitt dersom pasienten ikke kan møte på behandlingsstedet på grunn av sin helsetilstand. Dersom logoped eller audiopedagog velger å reise hjem til pasienten av andre årsaker, utløses ikke takst B10 (tillegg for behandling i hjemmet), takstene B1, B2 eller B4 (reisetillegg) eller reisegodtgjørelse fra pasientens bostedskommune.

Først publisert: 21.03.2019 Sist faglig oppdatert: 01.07.2021 Se tidligere versjoner