Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk og refusjon for sjukehus og poliklinikk

Finansieringsordninga av poliklinisk verksemd er tredelt og kjem frå rammetilskot, refusjon frå Helfo og betaling av eigenandelar frå pasientane.

Regelverksendringar for sjukehus/poliklinikk frå 1. juli 2021

Det er gjort to viktige regelverksavklaringar for sjukehus/poliklinikk med verknad frå 1. juli 2021:

Eigendel i samband med covid-19/korona

Dersom ein pasient er til behandling/kontroll på poliklinikk for seinskadar som følge av covid-19/korona, er ikkje pasienten friteken for å betale eigendel. Testing og behandling for covid-19/korona vil derimot gje fritak for eigendel, ettersom covid-19 er ein allmennfarleg, smittsam sjukdom. Seinskadar etter covid-19 vil ikkje falle under fritaket for eigendel.

Gebyr for manglande oppmøte

I samband med smitteutbrot med SARS-CoV-2-viruset kunne ikkje poliklinikkar krevje gebyr frå pasienten ved manglande oppmøte i perioda 7. desember 2020 til 30. juni 2021. Dette unntaket gjeld ikkje lenger med virkning frå 1. juli 2021. Det er likevel ikkje høve til å krevje gebyret dersom pasienten ikkje møter til avtala video- eller telefonkonsultasjon.

​​

Kva takst det kan krevjast refusjon for går fram av dette regelverket:

Sjukehus/poliklinikk pliktar å sette seg inn i forskrifta og følgje gjeldande regelverk. Les mer på siden med spørsmål og svar om ny finansieringsordning for polikliniske laboratorier.

Helfo yter stønad i samband med korona-testing. I perioden 16. april 2021 til 31. desember 2021 er det ikkje eit vilkår for stønad at lege er søkt for sykdom eller mistanke om sykdom.  

Om forskrifta og radiologiske koder som gjev rett til refusjon

Poliklinikkforskrifta fortel kva refusjon ein kan krevje ved dei ulike undersøkingane eller behandlingsformane som vert utført. Du finn også informasjon om spesielle vilkår som gjeld til refusjonen.

Les meir om dette i «Regler for fremsettelse av refusjonskrav for polikliniske laboratorieanalyser 2020 – statlige helseinstitusjoner».

I vedlegget til regelverket, «Radiologiske prosedyrer som gir rett til refusjon 2021 - statlige helseinstitusjoner (Excel)» og «Radiologiske prosedyrer som gir rett til refusjon 2020 - statlige helseinstitusjoner (Excel)», går det fram kva slags refusjonskategori den enkelte prosedyra er plassert i.

Om forskrifta og laboratoriekodar som gjev rett til refusjon

Takstsystemet blei 1. januar 2018 erstatta med ei ny, aktivitetsbasert finansieringsordning basert på kodar frå Norsk laboratoriekodeverk (NLK). Takstar skal ikkje lenger nyttast.

For analyser som er utført i 2018 skal refusjonskravet til Helfo innehalde NLK-kodar.

Dette gjeld likevel ikkje for klinisk nevrofysiologi eller patologiske avdelingar. Her skal det framleis nyttast takstar i refusjonskrava. For rekningar datert i 2017 skal gamle takstkodar nyttast. Dette gjeld alle fagområde.

Om Norsk laboratoriekodeverk (NLK)

Norsk laboratoriekodeverk er eit felles kodeverk med analyse- og undersøkingskodar for seks laboratoriefagområder (patologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk og medisinsk biokjemi).

Kodeverket er meint å vere eit klinisk og administrativt verktøy som kan brukast i formidling av rekvisisjon og prøvesvar, danne grunnlag for statistikkar og rapporter som kan samanliknast, samt finansiering. Kodane for patologi nyttast av rekvirentar, men er ikkje inkludert i den nye finansieringsordninga.

NLK vert forvalta av Direktoratet for e-helse. For meir informasjon om kodeverket, viser vi til e-helse.no.

Du finn meir informasjon i regelverket «Regler for fremsettelse av refusjonskrav for polikliniske laboratorieanalyser 2019 – statlige helseinstitusjoner (PDF)» og «Regler for fremsettelse av refusjonskrav for polikliniske laboratorieanalyser 2020 – statlige helseinstitusjoner (PDF)».

I vedlegget til regelverket nevnt over, «Laboratoriekoder som gir rett til refusjon – statlige helseinstitusjoner (ehelse.no)», går det fram kva slags refusjonskategori den enkelte laboratoriekode er plassert i og kva koder som er merka med stjerne.

Kodene NOR35190, NOR35191 og NPU59282 er nye koder og ble i forrige runde plassert i refusjonskategori MM2. Disse tilsvarer imidlertid eksisterende koder som har høyere refusjonskategorier. I vedlagte kodeverk har NOR35190 og NOR35191 blitt oppjustert til MM6, mens NPU59282 har blitt oppjustert til MM8 gjeldende fra 23. september 2020. Les mer om endringene i følgebrevet til Norsk laboratoriekodeverk.

Saman med fagmiljøa har Helsedirektoratet klassifisert analysekoder etter medisinskfaglege kriteria og etter ressursbruk (Excel). Dette er for refusjonsføremål og er mellom anna til hjelp for å kunne plassere nye koder i rett refusjonskategori.

Les mer på siden med spørsmål og svar om ny finansieringsordning for polikliniske laboratorier.

Helsedirektoratet har gjort kre presiseringar og avklaringar for laboratoriefinansieringa.

Innhaldet i et gyldig refusjonskrav

Kvar kode i NLK er plassert i ein refusjonskategori innanfor eit laboratoriefagområde. Laboratoriet kan krevje refusjon for analysar som er medisinsk nødvendige. Det er ein føresetnad at NLK-koden i refusjonskravet er i samsvar med rekvisisjonen, og at relevant NLK-kode ligg til grunn for svar til rekvirenten.

Ein kode i same refusjonskrav kan repeterast, men det er ikkje tillate å gjenta same NLK-kode fleire gonger for å få høgare refusjon for eventuelt kompliserte prosesser bak same resultat.

Automatiske kontroller av refusjonskrav

Refusjonskrav blir automatisk kontrollert av Helfo. Identiske rekningar, uavhengig av avsendar, vil bli avvist som duplikat.

Dersom ei avdeling sender inn fleire rekningar med minst ein lik NLK-kode for same pasient og same tidspunkt, vil rekninga bli avvist som duplikat.

Relatert innhald

Forskrift om endring i forskrift om godtgjørelse for å yte poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (poliklinikkforskriften, januar 2021)

forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta (pasientbetalingsforskrifta)

Om egenandeler og pasientbetaling ved poliklinisk helsehjelp på helsedirektoratet.no

«Regelverk for fremsettelse av refusjonskrav for poliklinisk utført radiologi 2020 - statlige helseinstitusjoner (PDF)»

«Regler for fremsettelse av refusjonskrav for polikliniske laboratorieanalyser 2020 – statlige helseinstitusjoner (PDF)»

Først publisert: 31.03.2019 Sist fagleg oppdatert: 07.07.2021 Sjå tidlegare versjonar