Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for psykolog

Når du som er psykolog har inngått avtale om direkte oppgjer med Helfo, kan du krevje takstar etter forskrift om stønad til dekning av utgifter for undersøking og behandling hos psykolog.

Regelverksendringer for psykolog fra og med 1. november 2020 og 1. januar 2021

Plikt til direkteoppgjør som vilkår for stønad

Fra 1. januar 2021 må helseaktører ha avtale om direkte oppgjør med Helfo hvis pasienten skal få dekning for behandlingen. Dette følger av endringer i folketrygdloven.

Les også om plikt til digital innsending av refusjonskrav.

Takstøkning

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt en økning i refusjons- og honorartakstene med virkning fra 1. november 2020. Det er ikke gjort endringer i egenandeler. Du finner informasjon om nye satser i forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog.

Ta kontakt med din EPJ-leverandør dersom du er usikker på hvordan takstene blir oppdatert i ditt journalsystem.

Takstkombinasjoner

Det er åpnet for at takstene 10a-f kan kreves i kombinasjon med takst 40b. Les mer om takstkombinasjoner i forskriften.

Takster for e-konsultasjon

Forskriftsendringene 1. november 2020 innebærer at psykologen kan bruke e-konsultasjon ved de aller fleste takstene, jf. merknad A2. E-konsultasjon omfatter telefon- eller videokonsultasjon, eller annen digital kommunikasjonsteknologi.

Det er presisert at bruk av takster for e-konsultasjon forutsetter at konsultasjonen skjer i tråd med krav om informasjonssikkerhet.

Direktoratet for e-helse har laget en veiledning for «Slik kommer du i gang med videokonsultasjoner».

Testing ved bruk av hjelpepersonell

Helse- og omsorgsdepartementet presiserer at hjelpepersonell bare kan foreta testing og scoring på psykologens faste kontor.

Inntekta til psykologen kjem i hovudsak frå tre kjelder

  • eigendelar frå pasienten
  • refusjon frå Helfo
  • driftstilskot frå regionalt helseføretak (RHF)

Du pliktar å sette deg inn i

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog

og bruke takstane etter gjeldande regelverk.

Om forskrifta og takstbruk

Forskrifta fortel kva takstar du kan nytte ved dei ulike kontaktformene, prosedyrane og behandlingane som vert gjort. Den fortel og kva takstar som kan kombinerast og om det er knytt visse vilkår til bruken av taksten.

Som psykolog med avtale om direkte oppgjer med Helfo kan du ikkje krevje høgare eigendel frå pasienten enn det forskrifta seier. Du kan heller ikkje krevje tilleggsbetaling frå pasienten for å gjere prosedyrar/arbeid som er omfatta av forskrifta.

Fritak frå å betale eigendel

Barn under 18 år og pasientar med hiv-infeksjon får stønad etter honorartakstane.

Tilvising (henvisning) til psykolog

For å kunne få stønad til behandling med psykolog er det eit vilkår at pasienten er tilvist frå lege, psykolog eller frå barnevernsadministrasjonen sin leiar.

Dette gjeld likevel ikkje for opp til tre utgreiande undersøkingar eller samtalar, sjå merknad til takst 10 a-d og f.

Opplysningar om tilvisande behandlar, tilvisingsdiagnose og tilvisingsdato registrerast i rekninga til Helfo.

Stønad for undersøking og behandling ytast berre hos ein psykolog i samband med den same sjukdommen. Eit unntak kan vere når det er eit fagleg ønske om undersøking frå ein psykolog og behandling med ein annan. Andre unntak er når psykologen ikkje kan ta på seg å fullføre behandlinga, psykologen ikkje har nok kompetanse til å utføre behandlinga eller at det er eit utilfredsstillande forhold mellom psykolog og pasient.

Forskrifta omfattar bebuarar i sjuke- og aldersheim. Du sender rekning til Helfo på vanleg måte for desse.

Helfo yt ikkje refusjon for behandling av innsette i fengsel. Kommunar der fengsel er lokalisert, mottar øyremerka tilskot til blant anna psykologtenestar.

Dokumentasjon av refusjonskrav

Du må huske å sette deg godt inn i krava til dokumentasjon for psykolog.

Behandling av pasientar innsette i fengsel

Helfo dekker ikkje behandling av innsette i fengsel. Helsetenester til innsette i fengsel skal finansierast av kommunen eller av helseforetaket.

Les meir om dette i § 1 i rundskrivet og i kapittel 5.2 i Helsedirektoratet sin rettleiar «Helse- og omsorgstenester til innsatte i fengsel».

Du finn meir informasjon i følgjande rundskriv:

rundskriv til § 5-7 psykolog

Først publisert: 11.03.2019