Regelverk for opphold ved kurssentre og andre sentre

Helfo gir bidrag i forbindelse med opphold på noen kurssentre og andre sentre. Ordningen gjelder blant annet personer med krigspensjon – og deres ektefeller, blinde, svaksynte og kreftpasienter.

Per i dag inngår disse sentrene i bidragsordningen:

Forsvarets veteransenter på Bæreia

For å få innvilget opphold ved Forsvarets veteransenter er det et krav at pasienten har en somatisk eller psykisk sykdom, og oppholdet må av den grunn være nødvendig. Søknaden må være innvilget av Helfo før oppholdet starter.

Legeerklæring må vedlegges søknad om opphold og denne må beskrive behovet for opphold. Legeerklæring og søknad skal sendes Forsvarets veteransenter, som behandler søknaden om opphold. Når pasienten har fått plass på et kurs, sender Forsvarets veteransenter søknaden om bidrag videre til Helfo.

Når Helfo har behandlet søknaden, vil pasienten motta et vedtak i posten. En kopi av vedtaket blir sendt til Forsvarets veteransenter.

Pasienten kan få dekket utgifter til opphold i inntil fire uker. I særlige tilfeller kan pasienten få dekket utgifter til fire nye uker.

Helfo utbetaler oppholdskostnadene (517 kroner per døgn) direkte til Forsvarets veteransenter på Bæreia. Pasienten slipper dermed å legge ut for disse utgiftene selv.

Helfo dekker også reiseutgiftene til og fra Bæreia. For å få dekket reiseutgifter i forbindelse med oppholdet må pasienten fylle ut skjemaet for bidragsreiser. Originale og spesifiserte kvitteringer må vedlegges søknaden.

Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 30. juni året etter at pasienten hadde reiseutgiftene.Saksbehandlingstiden for reiseregningen er inntil åtte uker.

Kurssentre for blinde og svaksynte

Helfo dekker utgifter til opphold ved følgende kurssteder:

  • Evenes syn- og mestringssenter
  • Hurdal syn- og mestringssenter
  • Solvik syn- og mestringssenter

Kurssentrene drives av Norges Blindeforbund. Mer informasjon om kursstedene finner du på nettsiden deres.

Pasienten kan få dekket utgifter til opphold i inntil fire uker. Det kan gis dekning til nytt opphold selv om Helfo tidligere har dekket opphold for pasienten og eventuell ledsager.

Blinde og svaksynte søker selv om rekreasjonsopphold på et av kurssentrene. Når pasienten har fått plass på et kurs, sender kurssenteret søknad om bidrag videre til Helfo. 

Dersom Helfo innvilger søknaden, vil pasienten motta et vedtak i posten. Helfo vil også sende en kopi av vedtaket til det kurssenteret det er søkt opphold ved.

Helfo dekker opphold etter følgende døgnsatser: Evenes, Hurdalssenteret og Solvik: 1 719 kroner.

Helfo betaler utgiftene til selve oppholdet, beregnet etter døgnsatsene, direkte til kurssentrene. Pasienten slipper dermed å legge ut for disse utgiftene selv.

Helfo dekker også reiseutgiftene til og fra kurssentrene. For å få dekket reiseutgifter i forbindelse ved oppholdet må skjema for bidragsreiser fylles ut. Pasienten må legge ved originale, spesifiserte kvitteringer.

Les mer på siden for privatpersoner om bidragsreiser på helsenorge.no.

Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 30. juni året etter at pasienten hadde reiseutgiftene. Saksbehandlingstiden for reiseregningen er inntil åtte uker.

Montebellosenteret

Helfo dekker utgiftene for kreftpasienter og nære pårørende, eller en annen person som står nær pasienten, ved opphold på Montebellosenteret i Hedmark.

Også deltakere på familiekurs kan få dekket utgiftene til opphold.

Målgruppene på familiekursene er

  • familier til barn med kreftsykdom
  • familier der barn av kreftsyke foreldre er en del av målgruppen
  • familier der mor eller far dør av kreft

Ved søknad om opphold ved Montebellosenteret bruker pasienten et skjema som ligger på nettsiden til Montebellosenteret. Det må vedlegges legeerklæring. Der må det fremgå at et opphold for pasient og pårørende, eller en annen person som står pasienten nær, er nødvendig. Legen kan sende søknaden på vegne av pasienten. Søknaden sendes til Montebellosenteret.

Når pasienten har fått plass på et kurs, sender Montebellosenteret søknaden om bidrag videre til Helfo.

Pasienten får tilsendt vedtaket når Helfo har behandlet søknaden. En kopi av vedtaket blir også sendt til Montebellosenteret.

Helfo dekker vanligvis to ukers opphold. I særlige tilfeller kan Helfo vurdere om det kan gis godkjenning for ytterligere to eller flere ukers opphold.

Pasienten må selv betale 170 kroner per oppholdsdøgn. Egenbetalingen for følge er 114 kroner per oppholdsdøgn. Barn under 15 år skal ikke betale. Pasienten og pårørende betaler egenbetalingen direkte til Montebellosenteret.

Helfo betaler de øvrige oppholdskostnadene direkte til Montebellosenteret.

Helfo dekker også reiseutgiftene til og fra Montebellosenteret. For å få dekket reiseutgifter i forbindelse ved oppholdet, må pasienten fylle ut skjemaet for bidragsreiser. Originale og spesifiserte kvitteringer må vedlegges.

Les mer på siden for privatpersoner om bidragsreiser på helsenorge.no.

Helfo må ha mottatt søknaden senest innen 30. juni året etter at du hadde reiseutgiftene. Saksbehandlingstiden for reiseregningen er inntil åtte uker.

Regelverk

Stønad til opphold ved de ulike sentrene omtalt på denne siden er hjemlet i folketrygdloven § 5-22 og utdypet i følgende rundskriv:

rundskriv til § 5-22 - bidrag til spesielle formål

Først publisert: 24.04.2019