Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for logoped og audiopedagog

Helfo kan gi stønad til undersøking og behandling hos privatpraktiserande logoped og audiopedagog etter folketrygdlova dersom det offentlege ikkje yter stønad etter anna lov.

Innleiing

Denne stønaden er regulert i følgjande regelverk:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog

og rundskriv til folketrygdlova § 5-10 – logoped og audiopedagog 

​Det er kommunane og fylkeskommunane sitt ansvar å gi eit spesialpedagogisk tilbod til born, ungdom og vaksne som har rett til det etter opplæringslova. 

Helfo kan yte stønad til behandling for sjukdom, skade eller lyte, dersom pasienten ikkje får eit tilbod om behandling etter anna lovgiving.

Vilkår for refusjon for logoped/audiopedagog

Formålet med refusjon frå Helfo er å kompensere for nødvendige utgifter til helsetenester ved mellom anna sjukdom, skade eller lyte. Dette følgjer av formålsføresegna i folketrygdlova § 5-1:

folketrygdloven kapittel 5

Du som logoped eller audiopedagog er ansvarleg for å vurdere om pasienten fyller vilkåra for stønad i folketrygdlova § 5-10 og i følgjande forskrift, både ved undersøking og under heile behandlinga:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog

Nytt rundskriv vart publisert 7. mars 2022. Rundskrivet er Helsedirektoratet si fortolking av korleis folketrygdlova § 5-10 og tilhøyrande forskrift skal forståast og praktiserast. 

Det er eit vilkår at pasienten er tilvist frå lege, og legen må oppgi diagnose på tilvisinga. Behandlinga må vere av vesentleg betydning for pasienten sin sjukdom og funksjonsevne.

Det krevjast ikkje lenger tilvising frå spesialist før oppstart av behandling.

Det er heller ikkje lenger krav til førehandstilsegn frå Helfo.

Dokumentasjon av refusjonskrav

Logopeden og audiopedagogen må dokumentere refusjonskravet og sine vurderingar i journal, med opplysningar om kva undersøkingar som er utført og kva behandling som er gitt i det enkelte tilfellet. Pasientjournalen skal innehalde alle opplysningar som er relevante og nødvendige.

Du bør setje av nødvendig tid til administrative oppgåver, slik at refusjonskravet blir korrekt og godt nok dokumentert.

Les meir om korleis du skal sende inn og dokumentere krava her.

Først publisert: 06.12.2018 Sist fagleg oppdatert: 07.03.2022 Sjå tidlegare versjonar