Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for logoped og audiopedagog

Helfo kan gi stønad til undersøking og behandling hos privatpraktiserande logoped og audiopedagog etter folketrygdlova dersom det offentlege ikkje yter stønad etter anna lov.

 

Regelverksendringar frå 1. januar 2022 for logoped og audiopedagog

Det blir enklare å få stønad til behandling hos logoped og audiopedagog

Frå 1. januar 2022 er det endringar i stønadsordninga for undersøking og behandling hos logoped og audiopedagog.

Folketrygdlova § 5-10 er endra ved at avgrensinga til «språk- og taledefekt» er fjerna. Ny ordlyd er: «Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog».

Endringane går fram av forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog

Dei viktigaste endringane i forskrifta kapittel 1. Regler er:

 • Det er tilstrekkeleg med tilvising frå lege, og det krevst ikkje lenger uttale frå spesialist før oppstart av behandling.
 • Det er ikkje lenger krav til førehandstilsegn frå Helfo.
 • Det er ikkje lenger krav til ny tilvising/legeerklæring etter 25 behandlingar.
 • Det er presisert at behandlaren sjølv, under heile behandlingsforløpet, er ansvarleg for å vurdere om pasientane fyller vilkåra for stønad.
 • Det er tatt inn krav til at logopeden og audiopedagogen må dokumentere sine refusjonskrav i journal.

Dei viktigaste endringane i forskrifta kapittel 2. Takster er:

 • Takstane er satt opp i tabell med oversikt over ugyldige takstkombinasjonar, merknader og tal på repetisjonar.
 • Det er strukturendring på tidstakstane for undersøking (A1a og A1b) og behandling (A2a og A2b). Det vil seie at det er ein grunntakst for dei første 30 minutta, og deretter ein takst per påbegynte 15 minutt.
 • Det er opna for meir bruk av tid på individuell undersøking og behandling ved fysisk frammøte.
 • Videotakstane er gjort permanente, og det er også strukturendring på dei ved at A7a gjeld for dei første 30 minutta, og deretter gjeld A7b per påbegynte 15 minutt.
 • Det er opna for utvida bruk av tid på takst A7c.
 • Bruk av videotakster forutset at pasienten har vore til fysisk undersøking, men det kan bli gjort unntak når særskilte forhold gjer det naudsynt, og dette er dokumentert i journalen.
 • Det er nye takstar for gruppebehandling i 60 minutt (A3a og A3b), i tillegg til takst for gruppebehandling i 90 minutt.
 • Ordlyden i takst A5a for samarbeidsmøte er endra i tråd med det som gjeld for fysioterapeutar, psykologar og kiropraktorar.

 

Innleiing

Denne stønaden er regulert i følgjande regelverk:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog

og rundskriv til folketrygdlova § 5-10 – logoped og audiopedagog 

​Det er kommunane og fylkeskommunane sitt ansvar å gi eit spesialpedagogisk tilbod til born, ungdom og vaksne som har rett til det etter opplæringslova. 

Helfo kan yte stønad til behandling for sjukdom, skade eller lyte, dersom pasienten ikkje får eit tilbod om behandling etter anna lovgiving.

Frå 1. januar 2022 er det vesentlege endringar i forskrifta, som også inkluderer nye takstar. Der finn du informasjon om vilkår for bruk av takstane.

Vilkår for refusjon for logoped/audiopedagog

Formålet med refusjon frå Helfo er å kompensere for nødvendige utgifter til helsetenester ved mellom anna sjukdom, skade eller lyte. Dette følgjer av formålsføresegna i folketrygdlova § 5-1:

folketrygdloven kapittel 5

Du som logoped eller audiopedagog er ansvarleg for å vurdere om pasienten fyller vilkåra for stønad i folketrygdlova § 5-10 og i følgjande forskrift, både ved undersøking og under heile behandlinga:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog

Nytt rundskriv vart publisert 7. mars 2022. Rundskrivet er Helsedirektoratet si fortolking av korleis folketrygdlova § 5-10 og tilhøyrande forskrift skal forståast og praktiserast. 

Det er eit vilkår at pasienten er tilvist frå lege, og legen må oppgi diagnose på tilvisinga. Behandlinga må vere av vesentleg betydning for pasienten sin sjukdom og funksjonsevne.

Det krevjast ikkje lenger tilvising frå spesialist før oppstart av behandling.

Det er heller ikkje lenger krav til førehandstilsegn frå Helfo.

Dokumentasjon av refusjonskrav

Logopeden og audiopedagogen må dokumentere refusjonskravet og sine vurderingar i journal, med opplysningar om kva undersøkingar som er utført og kva behandling som er gitt i det enkelte tilfellet. Pasientjournalen skal innehalde alle opplysningar som er relevante og nødvendige.

Du bør setje av nødvendig tid til administrative oppgåver, slik at refusjonskravet blir korrekt og godt nok dokumentert.

Les meir om korleis du skal sende inn og dokumentere krava her.

Først publisert: 06.12.2018 Sist fagleg oppdatert: 07.03.2022 Sjå tidlegare versjonar