Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for kiropraktor

Regelverk for behandling hos kiropraktor.

Regelverksendringer for kiropraktor fra 1. juli 2021

Følgende er nytt fra 1. juli:

Tverrfaglig samarbeidsmøte, takst K3a/b

Takst K3a har fått ny ordlyd i forskriften.

Takst for tverrfaglig samarbeidsmøte kan nå kreves der møtet foregår via telefon eller video.

Takstene K3a/b kan ikke benyttes ved samtidig konsultasjon, eller dersom møtet blir avlyst. De kan heller ikke benyttes når kiropraktor deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster. 

Se fullstendig takstbeskrivelse i forskriften.

Takst K5

Taksten kan ikke benyttes ved telefonkontakt av administrativ karakter, for eksempel ved bestilling av time. Bruk av taksten forutsetter at det gis konkret råd eller veiledning som dokumenteres i journal.

Takst K6

Taksten for videokonsultasjon er gjort permanent.

Endring i satser

Det er gjort endringer i satsene. Gjeldene satser finner du i forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

Helfo forvalter refusjonsordningen på vegne av staten. Husk å sette deg inn i regelverket som går fram av forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor og rundskriv til folketrygdloven § 5-9 – kiropraktor.

Du finner noe informasjon om regelverket på denne siden, men du kan også lese om aktuelle takster på denne siden.

Dokumentasjon av refusjonskrav for kiropraktor

Som kiropraktor skal du sette deg godt inn i kravene til dokumentasjon. Les om dokumentasjonskrav til helsepersonell her

Prissetting og egenbetaling

Helfo gir stønad etter fastsatte takster, men du som kiropraktor har fri prissetting og kan ta høyere pris enn det som dekkes av folketrygden. 

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av frikortordningen.

Vi minner om at pasientene ikke har rett til ytterligere refusjon fra Helfo.

Kurs i trygdefaglige emner og henvisninger

Dersom du har gjennomført kurs i trygdefaglige emner, har du anledning til

  • å henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
  • å sykmelde pasientene dine i opptil tolv uker

Du må selv dokumentere overfor Helsedirektoratet at du har gjennomført og fått godkjent kurset i trygdefaglige emner.

For å få registrert kurset i trygdefaglige emner må du sende dokumentasjonen til Helsedirektoratet godkjenning@helsedir.no, og godkjenningen vil bli registrert i Helsepersonellregisteret. 

Helfo kan ikke refundere takster for erklæringer (sykemelding) før kiropraktor er registrert med «retten til å dokumentere arbeidsuførhet» i helsepersonellregisteret.

Rundskriv til folketrygdloven § 5-9 - kiropraktor

Først publisert: 02.05.2019 Sist faglig oppdatert: 07.06.2021 Se tidligere versjoner