Regelverk for kiropraktor

Regelverk for behandling hos kiropraktor.

Regelverksendringer fra 1. november 2020 og 1. januar 2021 for kiropraktor

Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at takstene K5 og K6 skal videreføres frem til 1. juli 2021.

Endring i satser

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt nye satser.

Takstene endres i to omganger.  Påslaget på takstene i november og desember 2020 er høyere enn påslaget for perioden januar til juni 2021. Tillegget som skulle ha vært utbetalt i perioden 1. juli til 31. oktober 2020 blir utbetalt i form av økte takster i november og desember.

Se merknad til takstene i forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

Takster som gjelder fra 1. januar 2021 følger av forskrift om endring i flere forskrifter som følge av endringer i folketrygdloven kapitler 5 og 22 (krav til direkte oppgjør), kapittel IV:

Takst

Tekst

Honorar

K1

Undersøkelse ved igangsetting av et behandlingsopplegg

150 kroner

K2

Behandling hos kiropraktor, per gang

69 kroner

K3a

Møtegodtgjørelse med reisetid når kiropraktoren deltar i samarbeid med annet helse- og sosialfaglig personell som ledd i et behandlings- eller rehabiliteringsopplegg for enkeltpasienter, herunder i basisteam. Per påbegynte halvtime

353 kroner

K3b

Senere per påbegynt halvtime

353 kroner

K4

Telefonsamtale/skriftlig kommunikasjon om enkeltpasient med lege, fysioterapeut i spesialisthelsetjenesten, kiropraktor i spesialisthelsetjenesten, kommunal helse- og sosialtjeneste og bedriftshelsetjeneste.

58 kroner

K5

Enkel pasientkontakt ved brev, telefonsamtale eller elektronisk kommunikasjon, jf. Norm for informasjonssikkerhet og personvern i helse- og omsorgstjenesten. Taksten forutsetter at det gis råd/veiledning.

64 kroner

K6

Videokonsultasjon

69 kroner

Ta kontakt med din EPJ-leverandør dersom du er usikker på hvordan takstene blir oppdatert i ditt journalsystem.

Plikt til direkteoppgjør som vilkår for stønad

Fra 1. januar 2021 må helseaktører ha avtale om direkte oppgjør med Helfo hvis pasienten skal få dekning for behandlingen. Dette følger av endringer i folketrygdloven.

Les også om plikt til digital innsending av refusjonskrav.

Helfo forvalter refusjonsordningen på vegne av staten. Husk å sette deg inn i regelverket som går fram av forskr​ift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

Du finner noe informasjon om regelverket på denne siden, men du kan også lese om aktuelle takster på denne siden.

Dokumentasjon av refusjonskrav for kiropraktor

Som kiropraktor skal du sette deg godt inn i kravene til dokumentasjon. Les om dokumentasjonskrav til helsepersonell her

Prissetting og egenbetaling

Du fastsetter, utover takstene, selv pris på dine tjenester. Ytelsen fra folketrygden vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene for pasienten.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

Vi minner om at pasientene ikke har rett til ytterligere refusjon så lenge kiropraktoren har avtale om direkte oppgjør med Helfo. Pasienten skal derfor ikke søke Helfo om refusjon av sine kiropraktorutgifter i ettertid.

Kurs i trygdefaglige emner og henvisninger

Dersom du har gjennomført kurs i trygdefaglige emner, har du anledning til

  • å henvise pasienter videre til legespesialist, røntgen eller fysioterapi
  • å sykmelde pasientene dine i opptil tolv uker

Du må selv dokumentere overfor Helsedirektoratet og Helfo at du har gjennomført og fått godkjent kurset i trygdefaglige emner. Helfo kan ikke refundere takster for erklæringer (sykemelding) før kiropraktor er registrert med «retten til å dokumentere arbeidsuførhet» i helsepersonellregisteret.

For behandling hos kiropraktor kreves det ikke henvisning fra annen behandler.

Først publisert: 02.05.2019