Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Regelverk for fysioterapeut

Når du har inngått avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan du kreve takster etter forskrift om stønad til dekning av utgifter for undersøkelse og behandling hos fysioterapeut.

Regelverksendringer for fysioterapeut fra 1. juli 2021

Endringer i takster og merknader:

Ny takst H10

Takst H10 ble innført fra 1. juli 2021 som en engangskompensasjon for mindreinntektsutvikling på grunn av pandemien i perioden mars 2020 til og med juni 2021. Honoraret for taksten er 12 446 kroner. Taksten er midlertidig og gjelder til og med 31. desember 2021. Krav om takst H10 må være fremsatt innen utløpet av 31. desember 2021.

Se informasjon om hvem som kan kreve taksten og fullstendige vilkår i rundskriv til folketrygdloven § 5-8.

Takster for videokonsultasjon blir permanente

De midlertidige takstene for videokonsultasjon er nå permanente. I tillegg er det presisert at takstene B1a-b, B2a-b og B3a-b også kan benyttes ved behandling via telefon, når det på forhånd er avtalt med pasienten at behandling skal skje via telefon.

Det er i tillegg gjort følgende endringer i takster og merknader fra 1.juli 2021:

 • Takst A2g utgår og midlene er fordelt på takstene A3, A8 og A9. 
 • Ny ordlyd i takst E50 (samarbeidsmøte)

"Møtegodtgjørelse med reisetid når fysioterapeuten deltar i tverrfaglig eller flerfaglig samarbeidsmøte om enkeltpasient. Møtet må være ledd i pasientens behandlings- eller rehabiliteringsopplegg. Taksten kan også utløses når møtet foregår via telefon eller video.

Takst E50a beregnes for arbeid i inntil en halv time og deretter utløses takst E50b per påbegynte halvtime. Hvis møtet gjelder flere pasienter, beregnes takstene E50a og b for den samlede møte- og reisetid, ikke per pasient. Hvilke instanser/personer som har deltatt på møtet, tidspunkt for møtet og hvor møtet fant sted må kunne dokumenteres.

Takst E50a og E50b kan ikke benyttes

- ved samtidig konsultasjon

- når manuellterapeut deltar i dialogmøte med arbeidsgiver, arbeidstaker og/eller NAV. Deltakelse i slike møter godtgjøres av NAV etter L- takster

- dersom møtet blir avlyst."

 • Avgrensingen i merknad H1 om at takstene H2a/b bare kan kreves av fysioterapeuter med driftsavtale er fjernet, slik at takstene også kan utløses av vikarer som samhandler elektronisk via Helsenettet. Avgrensningen til "per hjemmel" er også fjernet, og det betyr at fysioterapeuter med flere hjemler maksimalt kan kreve taksten en gang per måned og 12 ganger per kalenderår.
   
 • Takst H2b har fått en ny merknad - H2. I merknaden står det at medlemskap i Norsk Helsenett er knyttet til virksomheten og registreres på organisasjonsnummer. Dersom flere fysioterapeuter sender oppgjør fra samme organisasjonsnummer, kan ikke H2b utløses. Inntak av vikar som kommunikasjonspart under hjemmelshaver sitt medlemskap i NHN, begrenser likevel ikke hjemmelshavers rett til å kreve H2b.

Det er også gjort følgende presiseringer:

 • Takst E51a kan ikke benyttes ved mottak og lesing av tilsendt dokumentasjon som epikriser, henvisninger, svar på røntgenundersøkelser mv.
   
 • Takst E51b har fått ny merknad - E2. I den nye merknaden står det at takst E51b ikke kan benyttes ved skriving av rapport eller erklæring til instanser som NAV eller forsikringsselskap. Slike erklæringer må kompenseres etter avtale med den som har bedt om erklæringen.
   
 • Takst E51c gjelder nå skriving av henvisninger og rekvisisjoner kun når de skal til spesialisthelsetjenesten. Taksten kan også benyttes når fysioterapeut med spesialkompetanse i fysikalsk lymfødembehandling og samarbeidsavtale med helseforetak søker om kompresjonsplagg og bandasjemateriell ved lymfødem.
   
 • Takst D40 krever samtidig bruk av en av undersøkelses- eller behandlingstakstene i gruppe A, B eller C.

Se alle endringene i forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m - Lovdata

Driftstilskudd

Fullt driftstilskudd er økt til 475 500 kroner per år med virkning fra og med 1. juli 2021.

Fastlønnstilskudd for fysioterapeuter

Satsen er satt til 217 800 kroner for 2021.

Ridefysioterapi

Les om endringer i regelverket for ridefysioterapi under regelverk for ridefysioterapi.

Inntekten til fysioterapeuten kommer i hovedsak fra tre kilder: Egenandeler fra pasienten, refusjon fra Helfo og driftstilskudd fra kommunen.

Hvilke takster du kan kreve refusjon for går frem av følgende forskrift:

forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m.

 Du plikter å sette deg inn i forskriften og bruke takstene etter gjeldende regelverk.

Les også: rundskriv til folketrygdloven § 5-8 - fysioterapi

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi forteller hvilke takster du kan benytte ved de ulike behandlingsformene som blir utført. Du finner også informasjon om hvilke takster som kan kombineres og om det er spesielle vilkår til bruken av taksten.

Som fysioterapeut med avtale om direkte oppgjør med Helfo, kan du ikke kreve høyere egenandel fra pasienten enn det forskriften sier. Du kan heller ikke kreve tilleggsbetaling fra pasienten for å gjøre prosedyrer/arbeid som er omfattet av forskriften.

Regelverk for ridefysioterapi kan du lese om her.

Dokumentasjonskrav for fysioterapeut

Som fysioterapeut skal du sette deg godt inn i kravene til dokumentasjon. Les mer om dokumentasjonskrav til helsepersonell her.

Når Helfo gjennomfører kontroller, ser vi at dokumentasjon på pasientrettet arbeid ofte kan være mangelfull. Under følger eksempler på hva som er god dokumentasjon for noen utvalgte takster og områder der Helfo ofte erfarer at dokumentasjonen er mangelfull:

Om henvisning

Pasienter trenger ikke henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi.  Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land etter folketrygdloven § 5-24a. Det trengs fortsatt henvisning til ridefysioterapi.

Endringen betyr at pasienter som har behov for fysioterapi kan oppsøke fysioterapeut direkte. Det er fortsatt en forutsetning for stønad at pasienten går til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Formålet med endringen, som Stortinget har vedtatt, er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester.

Den enkelte fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere behandlingsbehov, om vilkårene for stønad er oppfylt og for å dokumentere i journal hvilke vurderinger som er gjort.

Fysioterapeuter med driftsavtale skal vurdere alle henvendelser og prioritere ut fra en konkret vurdering av haste- og alvorlighetsgrad.

Fysioterapeuten skal også ta hensyn til nasjonale og kommunale prioriteringer. Dette er regulert i ny forskrift om kvalitets- og funksjonskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale som trådte i kraft 1. januar 2018.

Selv om kravet til henvisning bortfaller, er det ikke noe til hinder for at pasienter fortsatt kan komme med henvisning til fysioterapeuten. Inntil videre kan gjeldende henvisningsblankett benyttes så langt den passer.

Dersom du sender inn regninger i forbindelse med oppgjør for 2017, må du sende med henvisning eller sørge for at henvisningsopplysningene er registrert på enkeltregningen.

Frikort og fritak fra å betale egenandel

En del pasienter er fritatt fra å betale egenandel om de på behandlingstidspunktet kommer inn under en av kategoriene som gir rett til refusjon etter honorartakst eller har frikort for helsetjenester. Disse pasientene får da full refusjon av utgiftene sine, som vil si at de slipper å betale egenandel.

Det gis dekning etter reglene om honorartakst til følgende pasientgrupper: 

Det gis også fritak for å betale egenandel dersom pasienten fremviser frikort for helsetjenester. Den som har fått frikort for helsetjenester har selv ansvaret for å vise frem frikortet. Det er imidlertid veldig fordelaktig både for fysioterapeuten og innbyggeren/pasienten at behandler/tjenesteyter har tilgjengelige spørretjenester som gir svar på om vedkommende har frikort/fritak fra å betale egenandel i inneværende kalenderår.

Det er du som er fysioterapeut som skal vurdere om pasienten har rettigheter etter reglene om honorartakst. Du må kunne dokumentere dine vurderinger, og pasientjournalen skal inneholde alle opplysninger som er relevante og nødvendige.

Pasienter som ikke er omfattet av disse vilkårene, betaler egenandel for behandlingen (refusjonstakst). Egenandeler betalt til fysioterapeut med avtale hos Helfo er omfattet av ordningen med frikort for helsetjenester.

Undersøkelse av barn under 16 år

Også fysioterapeuter som ikke har rett til å utløse takst A8, A9 eller A2k, kan benytte takst A1d ved undersøkelse av barn under 16 år. Ved tidsbruk over 30 minutt kan takst A1f benyttes i tillegg til takst A1d.

Les mer om takst A1d her

Barn under 16 skal ikke betale egenandel.

Først publisert: 28.03.2019 Sist faglig oppdatert: 01.07.2021 Se tidligere versjoner