Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Slik sender laboratorium og røntgeninstitutt refusjonskrav

Refusjonskrava du sender til Helfo, skal som hovudregel sendast elektronisk over Helsenettet.

Helfo sluttar å sende papirfrikort til digitale brukarar

7. april 2021 sluttar Helfo å sende frikort for helsetenester på papir til digitale brukarar. Brukarar som verken har registrert seg på helsenorge.no eller har digital postkasse (Digipost eller e-Boks) vil framleis få frikortet på papir i posten.

Du gjer det enklare for pasienten din ved å

  • bruke frikort-spørringa («Pasientens frikortstatus»), slik at pasienten slepp å vise frem frikortet
  • rapportere eigendelane hyppig til Helfo, slik at pasientane får frikortet raskast mogleg

Pasientane finn frikort og frikortvedtak ved å logge seg inn på helsenorge.no.

Her kan du som er helseaktør lese korleis du kan ta i bruk frikort-spørringa.

Private laboratorium og røntgeninstitutt sender refusjonskravet direkte frå sitt elektroniske pasientjournal system (EPJ) til Helfo. For meir informasjon om dette systemet, må du ta kontakt med din systemleverandør.

Fordelar med denne elektronisk løysinga er

  • innsparing av tid og ressursar
  • raskt svar og rask handsaming av kravet
  • betre kvalitet
  • redusert risiko for feil

Normalt vil refusjonskravet vere ferdig kontrollert og utbetalt frå Helfo innan 5 dagar.

Som ein del av ordninga med automatisk frikort for helsetenester, er det eit krav at alle private laboratorium og røntgeninstitutt skal sende inn sine refusjonskrav til Helfo seinast 14 dagar etter at pasienten har betalt eigendelen.

Elektroniske refusjonskrav framsett over linje kan som hovudregel settast fram fortløpande. Frist for å sende refusjonskrav er seks – 6 – månadar frå utgangen av månaden etter at refusjonskravet oppstod.

Helfo behandlar og utbetalar refusjonskravet frå private laboratorium og røntgeninstitutt fortløpande. Dersom refusjonskrava er mangelfulle, inneheld feil eller må undersøkast nærmare, vil Helfo kunne ha lengre sakshandsamingstid.

Les om kva rekninga skal innehalde.

Først publisert: 25.03.2019 Sist fagleg oppdatert: 01.01.2021 Sjå tidlegare versjonar