Slik sender kommune krav for fastlønna legar

Refusjonskrava de sender til Helfo, skal som hovudregel sendast elektronisk over Helsenettet.

To frikort blir til eitt

1. januar 2021 blei dei to frikort-ordningane slått saman til éi. Eigendelstaket er på 2460 kroner.

Sammanslåinga gjer ordninga enklare for brukarane, og krev ingen tekniske tilpasningar for deg som er helseaktør.

  • Rapporterer du eigendelane hyppig til Helfo, får pasientane frikort for helsetenester raskast mogleg
  • Brukar du frikort-spørringa, slepp pasienten å vise fram frikortet

Les meir om samanslåinga av frikort-ordningane.

Eigendelane som tel med i pasientane si opptening til frikort, rapporterer de som ein del av refusjonskravet.

Utbetaling og fristar

De må rapportere eigendelar minst kvar 14. dag over linje slik at pasienten dykkar får frikort til rett tid. Dette kravet er heimla i følgjande forskrift:

forskrift om behandling av helseopplysninger i Egenandelsregisteret (egenandelsregisterforskriften)

De rapporterer eigendelar ved å sende refusjonskrav. Refusjonskrav må de altså sende minst kvar 14. dag, sjølv om kravet først blir forelda etter 6 månader. Fristen vert rekna frå utløpet av behandlingsmånaden.

Helfo sin frist for å betale ut oppgjeret er

  • 5 dagar frå kravet vart motteke dersom kravet er sendt over linje
  • 30 dagar frå kravet vart motteke dersom kravet er send i posten

Slik koplar de dykk på Helsenettet

Å levere refusjonskrav via Helsenettet er økonomisk, effektivt og sikkert.

Dersom de ikkje er kopla til Helsenettet, kontaktar de EPJ-leverandøren dykkar for å få konkret og tilpassa informasjon om kva val de kan gjere, og kva konsekvensar dei ulike alternativa gir.

Bestill Helsenettet gjennom eller etter avtale med EPJ-leverandøren dykkar, eller ta direkte kontakt med Norsk Helsenett for råd og rettleiing.

For å kople dykk på Helsenettet treng de Buypass Smartkort. Dette kortet er personleg. De kan derfor ikkje signere for andre behandlarar sine refusjonskrav til Helfo.

Les meir om kva rekningane skal innehalde og korleis dokumentere her.

Først publisert: 22.03.2019 Sist fagleg oppdatert: 01.01.2021